Häggums byHäggums historia

Laga skiftet i Häggums by

Häggums by 1855 hade omkring 700 invånare. Som jämförelse kan nämnas att Skövde stad vid den tiden hade hundratalet fler. 

Ett första markskifte gjordes i början av 1800-talet, det sk storskiftet, där gårdarna låg kvar men det gamla tegskiftet bröts upp och jorden delades mellan gårdarna i sammanhängande tegar. 

1849 – 1856 genomfördes laga skiftet, då varje gårds mark värderades, varpå åker och äng skiftades upp på de enskilda gårdarna i nästan helt sammanhängande arealer. Större delen av gårdarna flyttades ut ur byn till de bebyggelselägen de har nu. En del har försvunnit pga Ranstadsverkets etablering. 

Den som flyttade längst ut från byn kompenserades med mer mark. T.ex. Bäckagården, som låg där Prästgården ligger i dag, flyttade längst bort från byn till gränsen av Brunnhem och fick därför mer mark. 

Det blev en på mänga sätt svår omställning. Gamla hus skulle flyttas, nya byggas, ängsmark skulle röjas för odling, nya hägnader göras, den gamla åkermarken skulle rensas från sten. På 1950-talet bröts sten med stenbrytare, jätteblocken kan ses i en del stenmurar. I viss mån pågår det röjningsarbetet än idag. 

För den som ser de stora, ”traktorplöjda” gärdena idag har svårt att tänka sig att de en gång bestod av ett lapptäcke små tegar, ner till kanske bara fem x tio meter i storlek. Då ärjades jorden, dvs istället för plog hade man årder som smidigt kunde svänga mellan odlingsrösen och jordfasta stenar. I värsta fall använde man hacka. 

Plöjning med häst, i en del fall oxe, medgav större och snabbare bearbetning av jorden, samtidigt som en del mark blev impediment eftersom plogen krävde större svängradie än årdret. Det innebar också att åkrarna fick ett fyrkantigt utseende. Ärjade tegar karaktäriseras av att de är oregelbundna i formen och skålade. Plöjda av att de ofta har ett skarpt hak mot högre mark, eftersom pkogen vänder tiltan och därmed skär ur i enslänt. Det syns bäst vid stenmurar. Augusta backe, eller Hästabacken som vi kallade den hemma, visar spår av alla dessa jordbearbetningsformer inklusive hackebruk. 

På 1940-talet började de första traktorerna att dyka upp. 1959 köpte AB Atomenergi upp mer än hälften av byns mark varvid de flesta jordbruken försvann. Socknens befolkning minskade från omkring 360 till 186 och är idag omkring 225. 

En annan del av omställningen efter laga skiftet gällde byggnaderna. Det tog lång tid innan man hade kraft att förnya gårdarnas husbestånd. Många mangårdsbyggnader och ladugårdar är från 1930- och 40-talen. 

Vid laga skiftet hade byn 21 gårdar men på många av dem fanns flera brukare. 

Bosse Olsbo

Kartan visar Häggums bys laga läge 1855, dvs hur gårdarna låg i byn iinnan de flyttade om i samband med laga skiftet. Obs! kartan ligger ej strikt i Nord-Syd, kyrkan visar öst-väst.
Häggums bytomt utlagd på topografiska kartan. Pga skillnader i originalens skalor blir vägarna på topografiska kartan oproportionerligt breda och nya kyrkan, som byggdes där den gamla låg, blir något förskjuten, men gårdslägena är korrekta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *