Häggums by

Beskrifning öfver HÄGGUMS FÖRSAMLING Inledning och kommentarer av Harlad Hvarfner

Publicerat den

Inledning och kommentarer av Harlad Hvarfner till: Beskrifning öfver HÄGGUMS FÖRSAMLINGI Billings Prosteri och Walla Härad År 1794

Af Mg:r Thure Ljunggren


”Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift Bd VI:2.”
”Publ. med tillstånd av Västergötlands Fornminnesförening ©”.

Genom de omfattande arbeten som AB Atomenergi har påbörjat i Häggums socken på Billingens sydöstsluttning har också traktens kulturhistoria kommit i blickpunkten. De nya industrianläggningarna berör stora delar av socknen. Uranverket har planerats i socknens sydvästra del där dalgången mellan Brunnhemsberget och Billingen utgör sockengräns mellan Brunnhem och Häggum. Gränsområdet mellan socknarna är traktens fornlämningsrikaste. Efter inventering av Billingens sluttningar har riksantikvarieämbetet beslutat, att de fornlämningar, som ligga inom uranverkets nyttjandeområde, får undersökas och borttagas. Det är ett omfattande arbete, som påbörjades 1958. Bilden av Billingeområdet under förhistorisk tid har fullständigats genom undersökningen.

Det är emellertid inte endast fornlämningarna som berörs av arbetet i Häggum. En stor del av socknens äldre odlingsmark kommer inte längre att kunna brukas. En del gårdar kommer att försvinna. Mitt i uråldring bondebygd kommer världens nyaste och framtidens viktigaste energikälla, uran, att utvinnas. Det Häggum man ser i dag, är historia i morgon. Riksantikvarieämbetet har därför även bedrivit insamling av material, som kan tjäna att belysa ortens senare kulturhistoria. I detta arbete är fotografiet ett ovärderligt hjälpmedel. Därför har bygden fotograferats såväl från marken som från luften.

Det är självfallet så att en sådan materialinsamling, som nu sker i Häggum, vid bearbetsning kan ligga till grund för en mera noggrann analys av etnologiska förhållanden. Då man därvid söker arkivalier, som kan tillåta att studiet fördjupas, utgöra givetvis de mångtagliga sockenbeskrivningarna från Västergötland ett viktigt källmaterial. Flitiga prästmän ha främst under senare delen av 1700-talet författat långt över hundratalet sådana. Enbart prosten Olof Sundholms samlingar omfatta omkring 125 stycken. Till de mera uppmärksammade av dessa sockenbeskrivningar hör prosten och jubelmagistern Thure Ljunggren, vars beskrivning över Häggum från år 1794 nu publiceras. 1

Thure Ljunggren var född den 8 april 1748 i Skövde, där hans fader var borgmästare. Efter studier i Uppsala blev han magister och återvände till landskapet 1773, där han först tjänstgjorde som lärare i Skövde och Borås. Han lät prästviga sig 1781. År 1792 blev han kyrkoherde i Häggums dåvarande pastorat, som endast omfattade Häggums socken. År 1797 flyttade han som kyrkoherde till det större grannpastoratet Sjogerstad, med vilket Häggum i början på 1900-talet skulle komma att återförenas. Från och med 1811 var han ordinarie prost över Billings kontrakt, 1824,året före sin död, blev han – en av stiftets lärdaste män – jubelmagister. Redan tidigare hade hans insatser uppmärksammats genom inval i lärda sammanslutningar. Förutom den författarverksamhet, som skall beröras i det följande, ägnade han sig åt teologiska och filologiska studier. Han är även känd som psalmdiktare.

Så långt yttre data i denne flitige prästmans liv. Det kunde vara mycket mera att tillägga. Även om hans eftermäle i herdaminnet är kortfattat, har han i andra sammanhang rönt en sentida uppskattning. I ”Gode herrar och svenske män” (1933) har Harald Schiller ägnat ej mindre än två kapitel åt Thure Ljunggrens insats. ”Skams undantag”2, ett gammalt öknamn på Häggums socken med många förklaringar, är också namnet på Schillers inledningskapitel, där han berör hur en prästman som Thure Ljunggren kunde verka inspirerande på sina kollegor, i detta fall prosten Nils Salander i Åsled. Schiller slutar med att konstatera, att Salanders ”Beskrifning öfver Åsleds församling i Skaraborgs län” kunde tryckas tio år efter författandet eller år 1811. ”Men hans gamle väns, prosten Ljunggrens med sirlig stil präntade dokument vila alltjämt orörda i K. Bibliotekets handskriftsamlingar”. Samma år (1933) lät Schiller läsaren ”Med göter genom göters rike” följa Thure Ljunggren till S:ta Helena stad, hans senast gjorda beskrivning, som tillika gällde hans födelsestad.

Det är Harald Schillers förtjänst att ha dragit fram Ljunggrens topografiska författarskap. I ”Gode herrar och svenske män” ingår ett kapitel rubricerat ”En själasörjares anteckningar”. Där refererar Schiller Thure Ljunggrens sockenbeskrivningar och uppehåller sig särskilt vid de, som behandla Slöta och Karleby socknar. De har tillkommit 1784på anmodan av Thure Ljunggrens svärfar, prosten Anders Gustaf Rhodin som var kyrkoherde i Slöta. Här sätts Thure Ljunggren in i sitt tidshistoriska sammanhang. Schiller ser i Carl von Linné en inspirerande personlighet. Men även om Thure Ljunggrens arbete röjer beundran för Linné, intaga hans botaniska intressen en underordnad roll: ”men då vår store von Linné besökt Ålleberg och däromkring botaniserat så ock många av hans in- och utländska elever, torde vara nog att åberopa hans Westgötaresa —”. Man kunde dock ha väntat att Thure Ljunggren skulle ha ådagalagt ett större botaniskt intresse i sina övriga sockenbeskrivningar över områden, som inte så ingående hade utforskats av Linné. Så är emellertid inte fallet. Det framgår med ökad klarhet för varje sockenbeskrivningen under en följd av år, att Thure Ljunggrens huvudsakliga intressen voro orienterade åt historiskt och filologiskt håll men dock förenade med ett strakt nutidsintresse.

Hos Thure Ljunggren fanns icke stort utrymme för en romantisk syn på det gamla och förgångna. Gång på gång återkommer nämligen denne för gammalt och fornt så intresserade präst till ”sockenbornas tröghet att gå ifrån fädernas bruk även uti saker av vilka de se den påtagligaste nytta”. Så fortsätter han med en reflexion född ur den franska revolutionen – aktuell då beskrivningen gjorts – om frihet, jämlikhet och broderskap och framhåller, att denna revolutionens idéfackla ”skulle väl förklarad, på dem (sockenborna) göra det livligaste intryck, helst bonden anser sig mycket vanlottad emot ståndspersonen ..” 

Pehr Tham till Dagsnäs var ju samtida med Thure Ljunggren, och de uppehöllo korrespondens. Av denna skriftväxling ha fem av sex i Vitterhetsakademien förvarade brev från Thure Ljunggren till Pehr Tham publicerats redan 1879 i akademiens dåvarande meddelanden, ”Månadsblad”. De ha samtliga skrivits under åren 1792-1795. När beskrivningen över Häggum var färdig översände Thure Ljunggren den som lån till Pher Tham. Han gör detta i ett brev den 8 november 1795 med glädje, ”i synnerhet som jag därigenom får anmäla Häggum, som en vrå i landet, vilken är ganska rik på gamla monumenter. Hos Pehr Tham väckte Thure Ljunggrens insatser beundran, men han var en kritisk iakttagare, som underkastade verket granskning. Sina synpunkter skrev han ner i ”Några anmärkningar vid Häggums Socknebeskrifning”, som nu ingår Vitterhetsakademiens handskriftsamling. Pehr Tham uppehåller sig därvid huvusaklingen vid tolkningen av det pergament rörande socknens rågång, som Thure Ljunggren hade funnit. Övriga uppgifter och synpunkter äro sparsamma. Dock observerar man de båda herrarnas olika mening om torvbränningens nytta, varom mera i den följande3 sockenbeskrivningen. Pehr Tham utnyttjade sedan Thure Ljunggrens materialsamling i ”Anmärkningar till Förbättring af Ordaförrådet i vår äldsta Nordiska Historia”, skriven på Dagsnäs 1798 men tryckt först 1817 och tillägnad Johan Ihre. Där finner man också i en gravyr av E- Martin den av Thure Ljunggren avbildade ättestupan på Billingen.

Även om Thure Ljunggren beundrade Pehr Tham så undanhöll han heller inte kritik.

Till sin beskrivning över Häggum har han gjort en del tillägg under senare år. Där vänder han sig med skärpa mot Pehr Thams avsikt att flytta en runsten, den s k Korstorpastenen från kanten av den s k Skarastigen genom Häggum, till Dagsnäs och konstaterar, att ”eftervärlden torde söka Skarastigen på Dagsnäs”. Om med Thure Ljunggrens förtjänst eller ej så står Korstorpastenen alltjämt kvar på sin plats.

Thure Ljungrens kunskap om fasta fornlämningar är anmärkningsvärd för sin tid. Hans beskrivningar av fornlämningarna på Mellangärdet i Häggum äro detaljrika. Dessa fornlämningar äro i nutiden ofta mycket svåra att urskilja. Han konstaterar, att fornlämningarna ”voro väl värde av en kunnig arkeolog avritas och å karta läggas, att kunna se dem i sitt rätta sammanhang”. Drygt 150 år senare går denna Ljunggrens önskan i uppfyllelse. Just på Mellangärdet skall uranverket ligga, och där äga de arkeologiska grävningsundersökningarna nu rum.

Thure Ljunggren nöjde sig inte med vad som av en slump kom i hans väg. Han sökte både i de egna socknarna och utom dessa. Många handlingar räddades genom hans ingripande. Icke minst tänker man på den medeltida gränsbeskrivningen över Häggum, som är bevarad i avskrift genom hans ingripande och som en gång kom att betyda mycket, då socknen skulle återfå de marker, som hade lagts under kronoparken Billingen. Ett par rader i hans enda förut publicerade beskrivning, nämligen den över Skövde, är belysande för forskaren Thure Ljunggren: ”Stadens privilegier av hertig Johan in orginali, som många år saknats i stadens arkiv, har herr contr.prosten Th Ljunggren återfunnit i Göteborg och till magistraten återsänt, som dess protokoll för året 1814 lärer innehålla”.

Bland beskrivningar som Thure Ljunggren gjorde: Slöta och Karleby (1784), Häggum (1794) Sjogerstad och Rådene (1814) smt Skövde (efter 1814?) är kanske Häggum den mest intressanta. Dess värde förhöjs genom teckningar av författaren. Häggumsbeskrivningen var ”på hög-vederbörlig befallning författad” men uppvisar samma kapitelindelning som de två första. I själva verket torde man böra räkna med att svärfadern, prosten Anders Gustaf Rhodin fått en uppmaning att författa en beskrivning men överlåtit arbetet till mågen Thure Ljunggren. Ännu finns ju frågelistor bevarade, vilka legat till grund för åtskilliga av de västgötska sockenbeskrivningarna. Man torde kunna räkna med att Thure Ljunggrens samtida, prosten på Torö, Olof Sundholm (född 1752), varit en inspirerande kraft och Ljunggrens beskrivning finns också i avskrift i Sundholmska samlingen i stiftsbiblioteket i Skara. Men främste idégivare var nog Sven Wilskman, född 1716 och 1760 rektor i Skara, där han tidigare hade tjänstgjort som lektor i historia och ådagalagt ett stort intresse för Nordens antikviteter. Han blev 1772 kontraktsprost i Vadsbo och var således under hela Thure Ljunggrens gymnasietid verksam i Skara.

OBS! Thure Ljunggrens beskrivning i sin helhet, se under sockenbeskrivningar.

Häggums kyrka

Häggums Missionsförsamling/Missionsförening

Publicerat den

Församlingen i sitt 150:e verksamhetsår 2003 och Missionshuset har funnits i 125 år.

Vid Hemvändardagarna den 3 augusti 2003 kommer en Jubileumshögtid i Missionshuset som fyller 125 år att vara höjdpunkten på söndagen. I ett antal artiklar kommer att redovisas olika dokument och annan information som finns i föreningens arkiv. Inledningsvis en jubileumsskrift från 1929 som är skriven i ett enda långt stycke men här uppdelat för att underlätta läsandet. Vem som hållit i pennan är okänt.

Handskriven Jubileumsskrift

Denna afvskrift 2003, ”Uppläst på 75 års jubileumsdagen den 24 juni 1929 i Häggums Missionshus, Herren vare tack och lov för allt, Halleluja.” 

Jubla ock gläd dig du dotter Sion Ty se jag kommer För att taga min boning i dig säger Herren. Sarkaja 2:10. Ty så älskade Gud verlden att han utgaf sin enfödde son på det att var och en som tror på honom icke må förgås utan hafva evigt lif. Johannes 3:26. 

Den Rättfärdiges Åminnelse lefver i Välsingnelse. Ordspråksbok, 10:7.

Att God Gåfva ock att Fullkomlig gåfva kommer ofvanefter ifrån ljusets Fader Så både i Lekamligt ock Andeligt afvsende Gaf Gud oss Hemmansägaren Johannes Larsson ifrån Nästeg. Wahltorp som då fluttade derifrån ock Tillträdde Säteriet Bosg. Häggum den 14 mars 1854. 

Således 75 år Sedan ock då som nästan alla hans Församlingsbor i Största syndaelände befans på väg till evig död. Så i största hast Började Johannes Larsson jemte hans Broder Per Larsson Boende i Rådened, Församling hvilken förde ordet och Prädikade i J Larssons hem ock på många andra ställen i Häggum desse både Bröder arbetade outtröttligt för att få Folket Frälsta ifrån synden ock att tro på Jesus. 

För att nå de Störtsa Syndanästen Så hämtade Johannes Larsson de aldra bästa Prädikanterna ifrån Jönköping. Svenning, Johansson, Per Jonsson, Per Hultman, August Pohl, Andersson, Malm, Mattsson m.f.l. Magister Oskar Ahnfält Som ofta kom resande på Droska efter egna hästar ock kusk ock var i Bosg. I åtta dagar å rad. Hästarna skulle fodras med gott foder. Oskar, han Prädikade ock spelade på sin harpa. Här kommer en Främling från Fjerran ort ock klappar på ditt Hjerta o.s.v. Hvar är du o meniska som dveljes i Gruset vad döljer du dig ibland Lustgårdens teän. Träd fram för din Herre i Ljuset så ropar den Himmelska rösten Det skar igenom. Folkmassorna till Syndanöd ock bhof af Frälsning. Fult hus evad det var i Kyrka eller andra ställen behof av Nyfödelse blef stort. 

Alla Prädikanter Hämtade ock Skjutsade J. Larsson runt i socknarna ända till Sköfde, Hanlanden Ahlström, Byggmästare P. Larsson, Fabrikör Anderen, många goda Prädikningar i hans ena flygel vid Sandtorget äfven till Wersås, Hjo, Gudhem, Watunhem, Sandtorp , i Sanning ett stort arbetsfält, alt gick med Stor lust ock glädje i 13 år alla Prädikanterna hade ett godt hem hos vår Fader i Kristo J. Larsson för alt detta fick han mycket otack i början ock blef förföljd med Stenkastning intill han bostad, en gång han skjutsat en Prädikant ock var på hemväg var det en Person, som afvacktade hans kommande, Skulle Skjuta honom men han kunde ej för han såg 2 Personer i Åken. Så bekände den Mannen det för J Larsson, då han blef omvänd till Gud, 

Så fick denne Nitiske ock Trogne Herrans tjenare vara med om både nöd och nåd intill år 1867. Då han blef hämtad utaf Jesus sjelf enligt Joh.E 14:3. Ja Saliga de Som hafva tvagit sina kläder i Lammets blod Uppb. 7:14. Ock Skall aftorka alla tårar af deras ögon o.s.v. uppb. 21:5. 

Då såg det underligt ut för oss här i Häggum vi voro lemnade som Får utan herde, Syskon utan Fader. Men Herren som är Enkors och Faderlösas försvarare ock ser till det låga i Himlen ock på jorden Trädde fram på ett förunderligt sätt. Låt mig hafva omsorgen om mina barn ock mina Händers värk. Samtidigt framrukte 3 Stora Fiender till Herren ock ville Stänga kyrkan för Guds ords bruk, ock som vanligt sed ock lag kom den dagen då Johannes Larssons, Stärbhus lät Hålla Auktion, på deras faders efterlämnade egendom. Så när Lösöret var utropat Så skulle äfven Sätteeriet Bosg. Utropas och Säljas, då stod de omnämnda Fienderna så bittra ock tänkte köpa Fastigheten för att få Kyrkan Stängd men efter en Stunds tystnad, Herren gjorde Hedningarnas Råd om intet, han lät folkets tankar komma på skam. Ps. 33:10. Herren låter klubban falla för en på Jesus troende man Landtbrukaren Magnus Jansson, Orrleka, Fröjre som ropade in Sätteriet Bosg. 

Till 2ne af Sina Älste Mågar Lars Andersson ock Johan Wiktor Johansson att tillträda som deras egna hem. Nu hade Gud vändt vår eller Guds barns sorg i Glädje då de båda Familjerna voro alla på Jesus troende ock upofrande Guds barn. Ära vare Herren Som håller ord jag skall vara med dig i Nöden o.s.v. 

Kyrkan fick fortfarande Stå öppen för Lekmän ock Troende. Prästmän Pastor Palmberg, Håkan Sjögren, Pastor Sthalen m.f.l. Vår då varande ädb (ädelborne). Kyrkoherde A. Johansson var alltid vänligt Stämd till Prädikanterna Satt alltid främst ock afhörde Prädikan evad det var i Kyrkan eller i andra Ställen. Hälsa de Prädikande bröderna välkomna ock aftackade dem så kärt när de reste, intill år 1879, då Kyrkoherde A. Johansson fick hembud. 

Så ser vi ock höra att det har gått väl för Guds barn i Häggum, några ord om Johannes Larssons, Sterbhus efter att hvad han rest ock givit ut till Jesu Kristi Ära ock förhärligande. Så blef det när alt blef utredt. 12 korgar öfver med styrken efter dem som ätit och bott ihans hem ock talat Guds ord. Ja då ser vi huru Herren Wälsignade Hans efterlefvande, Maka, med, 7, barn i Fortsättningen. Allt fick då Fienderna stå ok se på kort efter flyttade 2 ifrån Häggum 1 dog var då 3 som var värst. Herrens hand kan allting förvandla. 

Så efter något år Köpte Lars Andersson, Korsg. I Häggum, Johan Wiktor Johansson blef då ensam ägande af Sätteriet, då tog han ock hans Lyckliga Hustru upp sin Faders Mantel ock har troget ok omsorgsfult föreståt Församlingen med goda ok rikliga tillfällen att få samlas i den ena Flygeln På Bosg, som byggdes till, SöndagsSkola ock Prädikolokal Gud tog då Per Pettersson i Lilla Boslycke till SöndagsSkollelärare i några år ok så ficka han hembud han var trogen i det lilla han gjorde vad han kunde, ock Sedan tog Per Larsson i Källeg. Upp hans arbetsstig, blef SöndagsSkollelärare ok på samma Sätt en väldig Prädikant både i Häggum ok annorstädes han bodde Stora Gåran, att draga fram synden ock Frambära den Frälsade Jesus Kristus för folket så att det blef rop än här ok der i bänkarna. 

Bed för mig. Så höll denne Herrans tjenare På i tid ock tils år 1905, då Jesus gjorde Enligt Johannes Ev. 14:3, han var även Föreståndare till den lilla Guds Församling Som sammanslöt sig omkring Jesus att Fira hans döds Åminelse år 1880 och efter honom Blef Gustaf Ström Föreståndare i många år Sedan fick han fara hem i Frid. 

År 1878 fick Missionsförsamlingen bygga ett Missionshus. På J. W. Johansson Gård hvilket Sedan Stått öppet för alla Guds ords förkunnare i 51 år Präster eller Lekmän. Försök har Förekommit att få in okända Prädikanter Men som J. W. Var en så gammal Herrans Tjenare ock begåfvad att säga ut sina tankar Så afslog han alt sådant intill 1928 då han fick hembud att Gå in i sin Herres Glädje enligt Mattij 25: 20-21 efter alla uppofringar med den 5 punden J. W. Fått att förvalta i 55 år. 

Tillsammans med Sina båda Hustrur Som varo i Sanning ädla i Herrans tjenst han var gift 2 gånger Guds frid öfver deras hvilokamar Ära vare Herren. 1922 Så invaldes Påstföreståndare Karl Johansson i Fridhem till ordförande i Missionsförsamlingen. Så har han ock hans Hustru outrötteligt ock i alla behof af MissionsHemmets angelägenheter vari ock dro så uppofrande. Så att Prädikanterna hafva ett godt hem hos dem fortfarande. Så har då Herren hjelpt oss alt härtill. 1. Samuelsb 7:12 Esaias 46:3-4 äfven 27:2-3. Herren Jesus till ära till alt af… 

Häggums reformator

I Hilmer Johansson ”Bolumssamlingen” (Västergötlands Museum) kallas Johannes Larsson för: ”Häggums reformator.” 
Följande finns i Hilmer Johansson anteckningar: 

”Johannes Larsson. 

Efter en del år som mjölnare i Fröjered lbr i Bosg., Häggum. 
F. 1810 28/4 i N:a Fågelås. 
D. 1867 24/7 i Häggum. 
Gift 1835 med Anna Larsdtr. 
F. 1810 18/11 i N:a Fågelås. 
D. 18 

Barn : 
1. Johan Viktor Johansson f. 1837 28/2.  
2. Per August Johansson f. 1838 18/11.  
3. Maria Charlotta Johansdtr f. 1841 1/4.  
4. Anna Dorotea Johansdtr f. 1843 13/1.  
5. Hilda Kristina Johansdtr f. 1849 25/2, d. ogift. 
6. Klara Helena Johansdtr f. 1853 14/7.  
7. Johanna Sofia Johansdtr f. 1856 8/2 i Häggum3.  

Häggums reformators föräldrar voro enligt Häggums d:bok 
Lars Jonsson o Maria Gideonsdotter.”

Åke Josefsson, Kungslena.
Åke är barnbarns barnbarn till Johannes Larsson (morfars morfar) som kom till Bosgården från Nästegården i Valtorp 14 mars 1854 och som i Häggum startade Missionsförsamlingen samma år. Nästegårds kvarn i Valtorp bär fortfarande initialerna J.L. huggna i väggen. Åke Josefsson har bl.a. skänkt en tavla på Fridhem till Häggums Hembygdsförening och i övrigt lämnat information om sina släktingar.

I Hembygdsföreningens samlingar finns ett tidningsursklipp från 1893.

”Stor
Offerfäst
Hålles i Häggums missionshus för Missionens bedrifvande på mörka platser, söndagen den 26 dennes kl. 5 e. m. Tvenne föredrag öfver ämnen Guds folks kröning och belöning efter mötet med Brudgummen i skyn. Sängen för kort och täcket för stacket. Sång utföres till harmonin och orgel, fria vittnesbörd af flere nyomvända från många håll. Sångkören sjunger till flere instrument. Mötet leds af Missionär N. P. Andersson. Inträde 25 öre för äldre och 10 öre för barn. 
Alla hjertligt välkomna.”

2-Kronan som säljs vid varje auktion i Häggums Missionshus. 

”En period hölls två auktioner en Missionsauktion på sommaren som hölls på eftermiddagen och kallades ”Di gamles auktion” och en Skördefest senare på hösten. I slutet på 40-talet såldes 2-kronan vid Missionsauktionen numera säljs den om och om igen på höstens auktion och inbringade år 2000 50 kr. vid varje utrop. I ett etui med 2-kronan ligger en handskriven lapp med ungefär följande innehåll.

Denna 2 Krona är given av en fattigstugegumma i Varola till evangelist Carl Andersson från Jonköping för Häggums Missionsförening. Kronan skall varje gång säljas men ingen får behålla den.

Vid ett besök hos Bengt Kindbom söndagen den 5 december 1992 berättade Erik Wahlstrand Axtorp Varola att den fattigstugegumma som skänkt 2 Kronan till Häggums Missionshus hette Augusta Svärd. Augusta Svärd var piga hos Eriks farfar P. A. Wahlstrand som 1871 – 1902 var folkskollärare i Häggum. Detta kanske är förklaringen varför en gumma i Varola gav Häggum denna skänk.”

Häggums kyrka

Häggums kyrkor

Publicerat den

Häggums gamla kyrka revs 1863. Den byggdes på utmarken några hundra meter öster om byn, vars läge förmodligen stammar från perioden 600 – 800 e Kr. Det var en romansk stenkyrka med rakslutet kor och västtorn. Tornets ljudgluggar bestod av dubbla valv burna i mitten av kolonetter. Tornet, kanske senare tillbyggt, hade en patronatsingång i väster. Den murades senare igen och ersattes av ett fönster. Tornrummet behövdes som sittplats.

Kyrkans huvudingång var sydporten, som försågs med ett vapenhus av trä, möjligen föregånget av ett av sten. Den järnbeklädda dörren är troligen sakristiedörr i dagens kyrka. Dörren har ett rombiskt nyckelbeslag och en ring formad som en orm som biter sig i stjärten. 

Kyrkans murar var mer än metertjocka, något överdrivet med tanke på att långhusets inre bredd var endast 6 m. Kyrkan var totalt ca 17 m lång, varav långhuset drygt 9 m. Tornet var murat till 11.5 m höjd. På ca 6 m höjd finns en inskränkning i murlivet som tyder på att överdelen tillkommit sekundärt.

Kyrkan 1861

1830 skriver kyrkoherde A P Noraeus: ”Jag saknar den källa ur hvilken jag kan hämta hvilket År hon är byggd. Säkert är det att hon är byggd i IX Secelet”. Kyrkohistorikern Fischer ville ha byggåret till 1050. Sannolikt byggdes kyrkan i första hälften av 1100-talet. 

Kyrkans inre var rikt smyckat med målningar, som troligen utförts under 1400-talet. På norra väggen fanns en stor bild av bröllopet i Kana och över sydporten en målning av S:t Göran, möjligen kyrkans skyddshelgon. 

Häggum med sina 21 gårdar i kyrkbyn var den största socknen i det nuvarande pastoratet. Den hade egen präst, Niclis, i början av 1300-talet. Häggum kom att tillsammans med Sjogerstad och Rådene utgöra ett pastorat. Häggum avskildes från pastoratet år 1586 då Häggum vid arvsskiftet efter hertig Magnus undantogs och fördes över till Valle härad och hertig Karls lott. Härav öknamnet ”Skams undantag”. Gamle Skam var ett öknamn på Karl IX.  

Från den gamla kyrkan finns dopfunten bevarad, ett mycket vackert arbete från 1100-talet eller 1200-talets början.  

Den gamla kyrkan var trång. På en inre yta av drygt 40 kvm skulle en församlig, som 1855 bestod av 700 medlemmar, samsas. 

1864 invigdes den nya kyrkan. Dess nyklassisistiska interiör återställdes vid renoveringen 1998. 

Bosse Olsbo