Häggums by

Vandra till Tångabacken – Utmarken

Publicerat den
Karta Tångabacken – Utmarken

Börja denna vandring från någon av parkeringsplatserna vid Källstorp eller Rosenlund på vägen Häggum-Skövde.

Går den väg som leder öster ut mellan Källstorp och Rosenlund – allmänt kallad ”Mösavägen” 3,0 km till Häggums utmark och boplatserna där. Förutom att vägen var utfartsväg för gårdarna i Tångabacken och ett soldattorp är den också väg till ägorna som tillhörde Lars-Larsgårdarna, Allmänningen och två Toragårdar. När det gäller Lars-Larsgården är det de gårdarna som låg i eller i anslutning till Ranstadsverkets industriområde och de hade alltså lång väg till sina utmarker.

Nr. 32 Soldattorp 336

På höger sida när vi vandrar ner mot mossen. Soldattorp ingående i en grupp om fyrasoldattorp.
Skaffaregården. Rote nr 336 Skaraborgs regemente Höjentorps kompani.
Soldater:

 • Lars Jonsson, a 1693
 • Johan Jansson Skaffare, f 1692, (gm) 1716
 • Sven Strömdal, f 1754, a 1785
 • Anders Ask, f 1770, a 1803 (i Stralsundsbataljonen 1807)
 • Anders Toll, f 1786, a 1808
 • Anders Hök, a 1808
 • Jonas Frisk, f7/8 1786
 • Lars-Olof Fyr, f 16/4 1798
 • Johannes Blom,f 21/8 1819
 • Johannes Toll, f 1/1 1813 a 1838
 • Gustaf Hägg, f 7/1 1822 a 1839
 • Erik Stark, f 6/10 1825 a 1846
 • Anders Lås, f 23/6 1836 a 1861
 • Svante Källman, f 1847 a 1868
 • Frans Gustaf Skatt, f 10/11 1862 a 1882
 • Karl Gustaf Berg, f 1861 tjg 1882-1893 här, då han bytte nr och torp med –
 • Sven August Biljer, 1867 i Skövde a 1887 tp från nr. 341 och byte 1893 med Berg.

Torpet rivet och sammanlagt med nr. 335 Smedbacken. Uppgifterna hämtade ur Skultorpsbygden och ur det digitala soldatregistret.

Vi vandrar vidare österut, tar först till vänster i nästa vägskäl och sedan till höger över tegarna ner till Tångabacken. Fram till på 1960-talet fanns två lador, en på Toragården och en på Brännebacken. I dessa lador bärgade man in skörd på sommaren och hösten som kördes hem på vintern.

Tångabacken

Bilden är tagen mot norr på den plats där vi passerar kanal två innan vi går in på Tångabacken. Enligt ortnamnsregistret betyder Tånga – gärdesmark och uddar.

Vi kommer till tre gårdar som kallas Tångabacken men de har olika beteckningar i jordregistret. Det tycks också vara ett fel i kyrkobokföringen eftersom Tekla Holmgren förts på Håkan-Uddsgården men vi vet definitivt att hon bodde och att hennes hus låg på Lars-Larsgården, därför reserverar vi oss för viss osäkerhet i denna beskrivning.

Tångabacken Alstrands.
Bild Forsmans.
Kan någon tala om vem flickan på bilden är?

Nr. 35 Tångabacken Alstrands

Häggum Allmänningen 22:3, Björkelund (tillhör i dag Bossgården 25:13)
Sist boende: Alstrand, Anders Johan, Född 1/7 1878 i Gudhem Död 20/7 1952.
Gift 9/12 1919 med Elin Augusta Svensson född 12/8 1881 i Forshem fl. till Bredsäter 18/11 1952. Barn:

 • Ester Lauretia Elisabeth född 3/7 1915 i Ullervad.
 • Kerstin Maria Sofia född 7/2 1922 i Ullervad
 • Fosterdotter Ingrid Margareta Persson född 22/11 1935 Mariestad.

Nr. 36 Tångabacken Bengtssons

Tångabacken Bengtssons

Häggum Håkan Uddsgården 1 :6 (tillhör i dag Ranstad Industricentrum 3:9)
Ett stort antal personer är kyrkobokförda på fastigheten men det är osäkert vem som var den sist boende. En förklaring till namnet ”Bengtssons” är att det i kyrkoboken anges: Anders Gustaf Johansson / Bengtsson född 8/10 1847 i Häggum död 30/3 1911 gift 7/4 1874 med Kristina Charlotta Karlsdotter född 2/7 184 7 i Rådene.
Paret hade sex barn.

Nr. 37 Tångabacken Teklas

Häggum Lars-Lars gården 5: 11
Holmberg, Tekla Ottilia, Född 5/12 1889 i Vamhem, Död 10/12 1963 i Häggum. Intogs 27 /11 1963 på Sjöryds sjukhem i Hjo. Ogift.
Hon vilar i sydöstra hörnet på Häggums kyrkogård gammalt kallat fattiggravarna.

Bild Forsmans.
Tångabacken Teklas.

De tre gårdarna i Tångabacken ligger på det som före laga skiftet var Utmarken, gemensam för Häggums by. Lantmätare kunde vid laga skiftet använda både utmark och ängar för att tilldela de som fick flytta längst bort från bygemenskapen lite extrajord.


Striden med Rådene om gränsdragningen.


Mellan Häggums och Rådene byamän rådde tvist rörande rågången.
För slitande av förstnämnda tvist sammanträdde efter skedd kungörelse, skiftesdelägarne från Häggums och Rådene byar i Häggum Bossgården den 8 aug. 1803. Häggums byamän företedde därvid en av framlidne lantmätaren M. Bosell år 1713 upprättad geografisk karta, enligt vilken sockengränsen utvisades gå i en linje från ”Ohlsjö Os” på Billingen till ”Fädrefven Gårehom” i skillnaden mellan stora och lilla Gårans odalägor, därifrån över Ekeskogens och Hämmingstorps odalägor ned till ”Skinnevads Hall” vid vägen mellan Häggum och Rådene, från denna hall till Rävakulla kvarn, som kallas ”Oferstena Julgraf’, samt slutligen därifrån och till ”Höljestens Hall”. Denna sockengräns bestyrktes även genom tingsrättens undersökningsprotokoll av den 3 februari 1690, som företeddes i utdrag.
Rådene byamän bestredo emellertid, att Rävakulla kvarn eller den s.k. ”Julgraven” utgjorde gränsmärke, påstående att gränsen i stället ginge rakt s beskrivning kunna författas förrän ägoutbyten blivit verkställda och skillnaderna i möjligaste mån rättade. Det samma gällde även de i väster belägna hemmanen. Gränsen mot kronoparken, vilken enligt gammal hävd och dokument räknades sträcka sig efter Billingens högsta klint, ansågs även säker, oaktat dess instening stod dels i ”Brunnurna äng” och dels invid byn. Från Skinnevads hall till Höljestens hall, vilket de likväl icke på något sätt kunde bestyrka.
För att taga denna skillnad uti ögnasikte, förfogade sig lantmätaren och alla vederbörande till platsen i fråga. Början gjordes vid Skinnevads hall, vilket ställe erkändes på ömse sidor. Härifrån utvistes så gränsen rakt fram till den s.k. Julgraven – densamma som av lantmätaren Benjamin Risberg vid år 1785 företagen mätning uppgivits belägen på häggumssidan och även då av Rådene byamän bestridd, men icke densamma som på 1713 års karta upptages, vilken är belägen mera i öster och inom Rävak:ulla ägor utmed bäcken.
Från Julgraven utvistes Höljestens hall, strax invid hemmanet Höljesten, dit gränsen gick över Häggums bys och Höljestens odalägor.
Sedan dessa märken således blivit besiktigade och sockengränsens sträckning diskuterats, föreslog lantmätaren, att från Skinnevads hall skillnaden skulle läggas i rät linje till den år 1785 utvista Julgraven och därifrån mot Höljestens hall till dess diket i mossen mellan Häggums och Hölj estens ägor vidtog. Härigenom bleve skillnaden någorlunda jämkad i utmarken medan beträffande odalägoma ersättning skulle lämnas å ömse sidor för vad den ena byn genom den föreslagna rätningen fick lämna till den andra.
Med detta förslag voro Rådene byamän nöjda, men häggumsborna ville icke, att någon rubbning skulle ske i odalägorna.

Som dagen skred till ända utan att parterna kunde enas, uppsköts ärendet till påföljande torsdag, då alla
vederbörande åter skulle infinna sig i Bossgården, för att härutinnan vinna något slut, antingen genom förening
eller ·sakens förvisning till behörig domstol.
Under de två påföljande dagarna förrättades ägoutbyten och skillnadsrätningar mellan Häggums by samt
angränsande byar och hemman, utan att några som helst till protokollet förda tvister därvid uppstodo.
På utsatt dag, den 11 aug. sammanträdde åter Häggums och Rådene byamän, varvid efter en stunds
överläggning och vissa ändringar förut nämnda proposition till förening antogs. Dessa ändringar inneburo, att
häggumsborna i princip avgingo med seger. Någon rubbning i odalägorna kom icke till stånd och vad utmarken beträffar, blev det tvistiga området genom den antagna förlikningen delat mitt itu.
Ur Bolumssamlingen, Skara Museum. Nedtecknat av Hilmer Johansson i Bolum.

Vid äldre boplatser gårdar, torp eller backstugor finns en stolpe med bricka som har ett nummer och namn. Dess nummer anges i fetstil i denna beskrivning ·och är hämtade från Hembygdsföreningens torpinventering i hela socknen. Platserna utmärks på kartan med □. Benfintliga hus märks på kartan med ■. Sockengränsen Häggum-Rådene har i gränslinjen markerats med +.

Namnen på de gamla boplatserna har sitt ursprung från dem som bodde på platsen sist eller också fick de boende namn efter boplatsen. Detta är ett namnskick som fortfarande förekommer och det är inte alltid den officiella fastighetsbeteckningen anges. Beträffande uppgifter i övrigt så har vi valt att skriva av uppgifter ur husförhörslängder och andra dokument utan någon redigering, med reservation för feltolkningar och andra fel.

Vid platser som nu inte är bebyggda eller obebodda har vi förtecknat sist boende på respektive ställe. Redovisningarna är dock inte kompletta.

Om Ni vill ta del av material i arkivet kontakta någon i Hembygdsföreningens styrelse.

Karta: Som underlag har använts kopia av ”Reproduktion i svartryck av Ekonomisk
konceptkarta över Skaraborgs län åren 1877-82″ bearbetad i dator av Bengt Kindbom med
stöd av Stig Bood.
Uppgifter har hämtats från ”Ortnamnen i Skaraborgs län” del XII Valle Härad.
Uppgifter ur folkbokföringen: Anders Larsson.
Uppgifter ur soldatregistret Stefan Agnar.
Text Bengt Kindbom granskning Barbro Bood

Tack för det intresse Ni visat vår hembygd.

Häggums Hembygdsförening.

Vandringsleder

Runt Häggums by

Publicerat den
Runt Häggums by

Häggums Hembygdsförening hälsar Er välkomna till att vandra en tur runt Häggums by 2,3 km. Lätt gångväg -barnvagnsvänlig. Denna vandringsled saknar markeringar, det är bara att med beskrivningen i hand följa vägen runt byn.

Vid äldre boplatser gårdar, torp eller backstugor finns en stolpe med bricka som har ett nummer och namn. Dess nummer anges i fetstil i denna beskrivning och är hämtade från Hembygdsföreningens torpinventering i hela socknen. Platserna utmärks på kartan med □. Benfintliga hus märks på kartan med ■ .


Eftersom fler uppgifter än från torpinventeringen är med i denna beskrivning och på kartan så finns inte uppgifterna i nummerordning. Vid platser som nu inte är bebyggda eller obebodda har vi förtecknat sist boende på respektive
ställe. Redovisningarna är dock inte kompletta.

Flygfoto 1936 Curt Larssons förlag
Häggums gamla kyrka

Häggums gamla kyrka revs 1863. Den byggdes på utmarken några hundra meter öster om byn, vars läge förmodligen stammar från perioden 600 – 800 e Kr. Det var en romansk stenkyrka med rakslutet kor och västtorn. Tornets ljudgluggar bestod av dubbla valv burna i mitten av kolonetter. Tornet, kanske senare tillbyggt, hade en patronatsingång i väster. Den murades senare igen och ersattes av ett fönster. Tornrummet behövdes som sittplats.

Kyrkans huvudingång var sydporten som försågs med ett vapenhus av trä, möjligen föregånget av ett av sten. Den järnbeklädda dörren är troligen sakristiedörr i dagens kyrka. Dörren har ett rombiskt nyckelbeslag och en ring formad som en orm som biter sig i stjärten.

Kyrkans murar var mer än metertjocka, något överdrivet med tanke på att långhusets inre bredd var endast 6 m. Kyrkan var totalt ca 17 m lång, varav långhuset drygt 9 m. Tornet var murat till 11.5 m höjd. På ca 6 m höjd finns en inskränkning i murlivet som tyder på att överdelen tillkommit sekundärt.

Kyrkan 1861

1830 skriver kyrkoherde A P Noraeus: ”Jag saknar den källa ur hvilken jag kan hämta hvilket År hon är byggd. Säkert är det att hon är byggd i IX Secelet”. Kyrkohistorikern Fischer ville ha byggåret till 1050. Sannolikt byggdes kyrkan i första hälften av 1100-talet.
Kyrkans inre var rikt smyckat med målningar, som troligen utförts under 1400-talet. På norra väggen fanns en stor bild av bröllopet i Kana och över sydporten en målning av S:t Göran, möjligen
kyrkans skyddshelgon.

Häggum med sina 21 gårdar i kyrkbyn var den största socknen i det nuvarande pastoratet. Den hade egen präst, Niclis, i början av 1300-talet. Häggum kom att tillsammans med Sjogerstad och Rådene utgöra ett pastorat. Häggum avskildes från pastoratet år 1586 då Häggum vid arvsskiftet efter hertig Magnus undantogs och fördes över till V alle härad och hertig Karls lott. Härav öknamnet ”Skams undantag”. Gamle Skam var ett öknamn på Karl IX.

Från den gamla kyrkan finns dopfunten bevarad, ett mycket vackert arbete från 1100-talet eller 1200-talets början.
Den gamla kyrkan var trång. På en inre yta av drygt 40 kvm skulle en församlig, som 1855 bestod av 700 medlemmar, samsas.

1864 invigdes den nya kyrkan. Dess nyklassisistiska interiör återställdes vid renoveringen 1998.
Förf. Bosse Olsbo

Sockenmagasinet

Sockenmagasinet som ligger inbyggt i kyrkogårdsmuren är enligt Gunnar Linde, Skövde kommuns äldsta profana byggnad. Det är ett sockenmagasin som enligt den tidens förordningar byggdes och förvaltades av socknen för att fungera som en bank för spannmål. Sockenmännen levererade in säd på hösten och kunde ta ut ”sin” mängd på våren eller säd kunde säljas till den som behövde utsäde.
Fungerade också som militär magasinskassa för försörjning av hustru och barn till skadade eller dödade soldater.

Gamla Prästgården

Tidigare kh. bostad med ekonomibyggnaderna där kyrkans parkeringsplats nu ligger. Efter det att ny ladugård byggdes på nuvarande plats uppfördes kyrkstallet med dass och plats för släckningsutrustning vid skogsbrand. Klotter på dasset ”Detta hus det bör vörda, fast det inget tempel är, ty det lättar mången börda, som man uti ändan bär”.

Till prästgården hörde en kvarn – en skvaltkvarn som låg i trädgården. Om denna skriver kyrkoherde AP Noreus år 1830 ”Dess bostadslänga (Prästgårdens) är emellan kyrkbalkarna, bivägen och bäcken som rinner genom trädgården. Där var för en underfallskvam, som P Nordqvist (en företrädare) och sedan dess V.pastor och arrendator Elfman totalt raserat.”

Mitt emot porten till Gamla Prästgården låg lastbilsgaraget för Henry Arvidsson åkeri.
Sist boende Ester Ingeborg Sköld * 24/3 1890 död 20/8 1979.

Vi vandrar nu söderut på Häggums bys gamla bygata vars läge bevarades i samband med laga skiftet 1855.

Bosgårdens kvarn

Tillhörde tidigare Bosgården. Bäcken som leder till Bosgårdens kvarn fyllde kvarndammen och försörjde kvarnen med vattenkraft så länge den var i drift till i början på 60-talet. Vid kvarnen fanns också en tid ett gårdsmejeri. På nuvarande fastigheten ligger också Häggums kommuns bastu som var i gång till slutet av 1960-talet.

När Bossgårdens kvarn anlades är obekant, den drogs in till kronan av Kvarnkommisionen 1697. Här har också legat en kvarn tillhörig Håkan-Uddsgården, skattelagd från är 1752.

Bosgården

Bosgården var ett av Häggums tre säterier och en av de fem gårdar i byn som ligger på samma plats som före laga skiftet 1855. En av många källor som rinner upp öster om gården var hälsokälla och gården hade en tid gäster för att dricka brunn.
Till gården hörde också ett bostadshus vid ladugården på vägen ner mot mosskiftena och mellan kvarn och ladugård en gårdssmedja.
Den 8 januari 1910 tecknades hyresavtal för Häggums första handel/affär inrymd i södra flygeln, S A Käll hyresgäst.
I Bosgården startades också Häggums Missionsförsamlings verksamhet 1854.
Se artikel på hemsidan Häggums säterier här.

Prästgården

Prästgården fram till 1922 Kh. boställe. Prosten och Hovpredikanten Paul Nilsson hade en produktiv tid här på 1910-talet som psalmförfattare och diktare.

Missionshuset

”År 1878 fick Missionsförsamlingen bygga ett Missionshus. På J. W. Johansson gård hvilket sedan stått öppet för alla Guds ords förkunnare i 125 år” Citat ur jubileumsskrift för Häggums Missionsförsamling.

Nr. 56 Nisa på Kroa

Nisa en av många krogar i Häggum belägen ungefär mitt emot Missionhuset. Uppgifter om sist boende saknas.

Folkskolan

Fridhem

Bostadshus byggd på Bossgårdens ägor. Har bl. annat inrymt Häggums poststation.

Bygdegård

Tidgare folkskola invigd 1908, undervisningen upphörde vårterminen 1966. från och med 1993 har fastigheten övertagits av Häggums Bygdegårdsförening och drivs nu som samlingslokal för bygden.

Småskola

Småskolan byggd 1890 är i dag privatbostad. Om skoltiden se artikel på hemsidan.

Nr. 57

Mitt emot småskolan på andra sidan vägen en stuga där vi inte har några uppgifter om boende. Grunden låg vid det träd som syn på flygbilden.
Runt kullen som framträder som ett odlingsröse i åkern finns en tomt avstyckad av Häggmns kommun. Avsikten var att där uppföra ett medborgarhus.

Svenstorp

F d A & H Kjälls Speceri-och diversehandel. Affären flyttade från Bossgården till detta läge.

Prästbolet

Bostadshus ursprungligen med fyra garage i bottenplan. Garage för Curt Larsson taxi och åkerirörelse. Har också inrymt bilverkstad.

Håkansgården

Ladugården som låg vid nya landsvägen ombyggd till bilverkstad. i fastigheten bedrevs också affärsrörelse.

Håkan Uddsgården

Byggd 1936 av Curt Larsson för affärsrörelsen. Grunden är lagd på det flygfoto över by som finns tidigare i beskrivning. Affären övertogs av Signe och Natanael Hellqvist och upphörde för ca 25 år sedan. Vid affären fanns en tapp med handpump som senare ersattes med en modern pump för Caltex bensin.

Backgården 1

Till vänster, gammal släktgård och en av de fem gårdar i byn som ligger på samma plats som före laga skiftet 1855. I det lilla röda huset finns, efter flyttning från Fridhem, Häggums poststation som upphörde den 30 juni 1950. På Backgården har bedrivits betydande stuteriverksamhet.
Backgården såldes till AB Atomenergi 1960, byggnader och tomt avstyckade. En linje i OSO­lig riktning från gränsen vid den just passerade anslagstavlan utgjorde nordlig gräns för AB Atomenergi markförvärv i Häggum.

Håkan Uddsgården

Till höger, och en av de fem gårdar i byn som ligger på samma plats som före laga skiftet 1855. Ladugården riven låg i vinkel och följde vägens sträckning.


Vi vandrar vidare rakt fram i vägskälet gamla vägen Häggum-Stenstorp Den första allmänna vägen söderut till Stenstorp var klar 1929 men frågan om att bygga en väg var uppe på kommunalstämman den 17 februari 1890. Då var meningarna mycket delade så man kunde inte fatta något beslut. Men efter mycket överläggning enandes man om att vidta förberedande åtgärder genom att begära en sakkunnig för att undersöka, uppmäta och upprätta kostnads­förslag över tvenne vägsträckningar antingen åt Ranstad eller Brunnhem.


1899 var frågan uppe igen och kommunalstämman beslutade att för utredning skulle uttaxeras 2 öre per fyrk. Men skulle pengarna inte räcka fick kommunalkassan inte anlitas vidare ”utan hänsköts åt de i vägfrågan mest intresserade att anskaffa det felande bäst de kunna”.
1913 var frågan upp och då beslutade vägstämman med Valle Härads väghållningsskyldiga att vägen var nyttig och behövlig. Vägstämman 1916 avslog förslaget om vägbyggnad.

Enligt en berättelse var det i Egypten som beslutat fattades att vägen Häggum-Brunnhem skulle byggas Hovpredikanten Paul Nilsson träffade där en hög ämbetsman i Kungliga Väg­och vattenbyggnadsbyrån.

Backgården 2

På vänster sida, var den mindre av Backgårdarna, den såldes 1960 till AB Atomenergi 1960, byggnader och tomt avstyckade. Ekonomibyggnadema rivna. Tage Larsson startade sin åkerirörelse med Taxi här i mitten av 1940-talet.


I stenmur och rösen till vänster finns två fornlämningar.

Telestation som vi passerar har 2005 byggts ut så att samtliga hushåll i Häggum kan erbjudas bredbandsuppkoppling ADSL för datatrafik.


Vi kommer nu fram till ”Korsgårdens backar” vägen till vänster är nedfart till Korsgården på den kullen låg under byggtiden vid Ranstadsverket en matsal för bygg och anläggningsarbetare. Vi går till höger på den nya väg som byggdes 1960.

Kullen som ni ser på vänster hand i betesmarken och som på kartan är märkt med ’u’ är den år 60 utgrävda fornlämningen nr. 1 och det är den största kända gravplatsen i Häggum utanför kyrkogården vid kyrkan. RAA:s rapport över kulturhistoriska undersökningar i HÄGGUMS socken; Västergötland 1960.

Fornlämning

Fornlämningen hade en storlek av 30×30 meter och hela kullen var täckt med en samman­hängande stenpackning. Stenpackningen var 25-40 cm tjock bestående av 20-40 cm stora, runda stenar samt en del kalkhällar.
Sammanlagt påträffades i denna stenpackning ca 70 brandgravar och 8 skelettgravar varav en med flera skelett. Av brandgravarna var 25 mansgravar (i fyra fall osäkra könsbestämningar), 15 kvinnogravar (6 osäkra), 20 barngravar samt 10 gravar med individer av obestämd könskaraktär. I benmaterialet från skelettgravarna har kunnat urskiljas benrester från 8 män och 3 kvinnor. I bland fynden i övrigt märks 4 fibulor av silver, brons och järn, ett hängsmycke med kedja av brons, en sölja av brons samt två ringar av brons och några knivar och fragmentariska föremål av järn.
I en skelettgrav av en man över medelålder stod vid vänster överarm detta lerkärl. Det var så välbevarat att det kunde rekonstrueras. Det är 12 cm högt och har 15 cm buk och mynnings­diameter. Botten är närmast rund, buken låg med markerad övergång i en vid halsmed utvikt mynningsrand. Halsens undre del har en inristad dekor av ett av 4-6 linjer bestående zig-zag­band mellan två parallella band av tre linjer.


Nr. 78 Allmänningen

Den 31 mars 1852 erhåller Johannes Andersson (dä) och Stina Andersdotter hos Walle Härads Rätt fasta på 1/16 mantal Allmänningen som de köpt av Petter Bengtssons arvingar, myndige sönerna Jonas, Johannes, Lars, Petter, Gustaf och Anders Petterssöner samt dottern Catharina Pettersdotter. I Hembygdsförenings arkiv finns en släktkrönika Petter Bengtsson ”Storpetter i Häggum” 1765-1838.
Den 31 oktober 1865 köper Johannes och Stina, Backgården och deras dotter Margareta Johansdotter och hennes man Johannes Andersson (dy.) köper Allmänningen 13 februari 1872. Så småningom revs husen och Allmänningen var en del av Backgården.


Vi vandrar vidare i riktning mot Skövde och passerar gamla vägen Häggum-Bolum. Före 1929 fanns bara en genomgående allmän väg i Häggum den från Sjogerstad till Bolum. På kommunalstämman 19 februari 1912 konstaterades att automobiltrafik förekommer på allmänna vägen från Bjällum till korsvägen 1 Sjogerstad. Eftersom vägen var smal och i dåligt skick och trafiken var farlig för andra beslutade stämman att gå till Landhövdingen och anhålla om att automobiltrafik å denna väg måtte vara förbjuden.

Toragården

Den tredje Toragården i en av två grupper Toragårdar som finns i socknen, den andra gruppen ligger efter vägen till Stenstorp.

Toraberg

Toraberg var en villa på Toragårdens mark byggd på 1980-talet.

Alelund

Alelund var en villa byggd i början på 1960-talet av Ella och Erik Jonsson som då fick flytta från Skattegården som inköptes av AB Atomenergi.
På höger sida i riktning mot Skövde ligger:

Solhaga

Solhaga var en villa byggd i bötjan på 1960-talet av fam. Tage Larsson som då fick flytta från Skattegården som inköpts av AB Atomenergi. Här bedrev Tage Larsson lastbilsåkeri fram tm början av 1970-talet.
Villan byggdes på kommunens mark (se nedan).

Vi tar till höger vägvisning Häggums kyrka och till utgångspunkten för denna vandring och då har vi slutligen på vänster sida.

Lars Larsgården

En av de fem gårdar i byn som ligger på samma plats som före laga skiftet 185 5. Denna gård inköptes 1960 av Skultorps kommun för att bygga villor på, för anställda vid Ranstadsverket. En tomt såldes -Solhaga,· fastighetens jordbruksmark såldes sedan till privat brukare och bostadshus och uthus är avstyckade till skilda fastigheter.

Karta: Som underlag har använts kopia av ”Reproduktion i svartryck av Ekonomisk konceptkarta över Skaraborgs län åren 1877-82” bearbetad i dator av Bengt Kind.bom med stöd av Stig Bood,
Uppgifter ur folkbokföringen: Anders Larsson.
Uppgifter om kvarnar ur skrift av Hugo Sköld, Stenstorp i föreningens arkiv.
Text i övrigt Bengt Kindbom granskning Barbro Bood
Artiklar: Bo Olsbo, Anders Siljedahl, Natanael Wihlsson Hugo Nilsson m fl.

Om Ni vill ta del av material i arkivet kontakta någon i Hembygdsföreningens styrelse.

Nedanstående artiklar är åberopade i denna beskrivning

Sockenbeskrivning Av Mg:r Thure Ljunggren, 1794 Häggmn -en bygd i förvandling Häggums Säterier Häggums Missionsförsamling/Missionsförening Häggums kyrkor Laga skiftet i Häggums by Häggums skolhistoria Häggums by -1947


Tack för det intresse Ni visat vår hembygd. Välkomna tillbaka!

Häggums Hembygdsförening

Häggums by

Torpleden

Publicerat den

Torpvandringen börjar och slutar vid Källeberg. Leden är märkt med gula skyltar och markeringar och vid varje boplats finns en stolpe med bricka som har ett nummer och namn. Dessa återfinns på hemsidan och i den dokumentation som finns vid torpledens start. Första delen av torpleden har också blå markering. Blå markering gäller för leden Döves­-Lottes för vilken det finns en särskild beskrivning här.
Namnen på de gamla boplatserna har sitt ursprung från dem som bodde på platsen sist eller också fick de boende namn efter vad stället hette. Detta är ett namnskick som fortfarande förekommer och det är inte alltid den officiella fastighetsbeteckningen anges. Beträffande uppgifter i övrigt så har vi valt att skriva av uppgifter ur husförhörslängder och andra dokument utan någon redigering.

.

Torpleden

Kållkälle

Kållkälle – kallkälla är den gamla benämningen på området vid Källeberg. En kraftig kallkälla på sluttningen öster om gården har en gång varit allmänt vattenställe.
Den nya vägen bryter här rakt igenom den gamla fädreven för det södra av Häggums bys två ”dreflag”. I ”Hägnadsdelningshandlingar rörande Häggums socken af år 1858” beskriver lantmätare J Wetterlund svårigheterna att ena delägarna kring skyldigheten att hålla stängsel.
”Och rådgjorde Landtmätaren med wederbörande delägare härom samt uppgjorde fördelningsförslag med hwilket alla delägare förklarade sig nöjda och tillförbunde de sig att nästföljande dag kl. 7 före middag sammanträda för att förening härom underteckna”.

Nästa dag, 20 april 1858, sammanträdde man på nytt och då hade en del tagit tillbaka sina dagen före givna löften att ingå i en förening för underhåll av fädrev. Då brister lantmätarens tålamod och han skriver i protokollet:

”Emedan således inom såwäl norra som södra dreflaget finnas sådana personer hwilkas ord och samtycke ej räcker öfwer en natt, samt så undertecknad Landtmätare, som nu i 3ne dagar använt tid och möda för att uppgöra en till allmän båtnad ledande förening, ej nu widare härmed alla widare öfwerläggningar om drefstängsels uppsättande att upphöra samt hägnadsdelningen att fullföljas i enlighet med gällande stängselförordning, som ej påbjuder underhåll af någon dref, huru nödig den än må wara”.

Ord och inga visor. I det norra drevlaget så bildade man föreningen en månad senare eftersom den vid ”närmare eftersinnande är oss alldeles oundgänglig”. Vi vet inte hur det blev i denna drev men det var i varje fall på denna väg som man förde djuren till bete uppe på Billingen.
Vid dreven, mellan gamla och nya vägen, låg tre soldattorp ingående i Höjentorps kompani vid Kungliga Skaraborgs regemente, Pukabo Rote nr. 332 – Åslagården Rote nr. 333 -Skattegården Rote nr. 334, Källeberg
All jord till soldattorpen är sammanslagen och utgör nu gården Källeberg (soldattorp nr. 334). Huset på torp 332 revs omkring 1980. Uppgifterna om soldattorpen och soldaterna hämtade ur boken Skultorpsbygden och från soldatregistret.
En soldats rättigheter och skyldigheter framgår av följande Soldatkontrakt.

Soldatkontrakt 

Höjentorps kompani, N:o 333
Såvida Hemmasonen Axel Henrik Johansson från Häggums socken af Skaraborgs län till soldat antages för roten N:o 333 vid Höjentorps kompani af Kongl Skaraborgs regemente, ingå undertecknade rotehållare med honom följande kontrakt: 

1 :o) I lega utbetalas genast efter skedd rekrytering 20 kronor. 
2:o) Uti årlig lön erhåller soldaten 5 kronor, som tilsammans med af soldaten tillsläppta 5 kronor genom rotemästarens försorg före den Iste Februari hvarje år aflämnas till kompanichefen, för att insättas i Sparbank och fä dessa medel med derå upplupen ränta icke lyftas före soldatens afgång ur krigstjenst. 
3:o) Soldaten bekommer det gamla torpet med dertill hörande jord, sådant förre Soldaten det innehaft, och är han skyldig att under de 5 första åren der årligen plantera 5 träd och buskar till prydnad samt väl vårda desamma. 
4:o) Torpet, som tillträdes den 14de mars 1890, lemnas soldaten i fullständigt skick,jorden väl brukad och gödslad samt på rotens bekostnad besådd med: 5 tunnor god och ren Hafre och två tunnor Potatis samt 1/2 tunna Råg, hus och hägnader efter laga syn, men åligger det Soldaten att sedan underhålla hägnaderna och sjelfbesörja mindre reparationer å husen då roten tillsläpper och framskaffar nödigt virke och öfriga materialier. 
5:o) Soldaten erhåller årligen af roten: 
a) i spannemål: kontant 8 kronor
b) i bränsle som af soldaten med rotens ökar hemköres: 4 lass ris eller grenar samt kontant 10 kronor.
6:o) Mulbete till så många kreatur som kunna vinterfödas på torpet erhåller soldaten på rotens skogsmark. 
7:o) Då Soldaten är hemma skall han sjelfbruka torpet och inberga grödan med afroten lämnade ökar och redskap men då han är kommenderad eller lider af svårare sjukdom, åligger det roten att verkställa all brukning och bergning i behörig tid och ordning. Forder och gödsel fär ej från torpet bortföras. 
8:o) Efter dersom gjord begäran eger Soldaten att erhålla skjuts till och från Kompaniets samlingsplats, till möten och kommenderingar. Den uppodlade mossen som förre Soldaten sjelfbrukade skall den blivande Soldaten likaledes sjelfbruka med undantag af de två första åren. 

Häggum Åslagården den 24 oktober 1889. 

Jonas Andersson äger 1/2 Åslagd 
Jonas Jonsson äger 1/4 Åslagd 
L J Larsson äger 1/6 Åslagd 
Anders Johansson äger 1/12 Åslagd 
Lars Johansson äger 1/4 Bränneberg 
J H Hoffman äger 5/54 mt Bränneberg 
August Johansdotter, Bränneberg äger 17/100 åttendelar 
Gustaf Svensson äger 3/8 St Boslycke 
Johannes Andersson äger 1/8 St Boslycke 

Rotehållare
Med förestående kontrakt ilirklarar jag mig nöjd. 
Axel Henrik Johansson 

Pukabo Rote nr. 332 

Sven Gunnarsson, a 1682
Jonas Ståhl, (gm 1716: avancerat till underofficer 1715)
Anders Brådd, a 1715 och död vid samma år 29/11 i Karlshamn 
Oluf Håkansson, Brådd f 1696, a 1716 
Anders Brodd, f 1751, a 1 773 får avsked 1 797: orkeslös 
Anders Fast, f 1777, a 1798 V Korpral 
Johanes Skruf, f 1828 i Dala, a 1850 
Johan Wilh. Roth, f 1863, tjg 1883-1901, d 1931 

Åslagården Rote nr. 333

Svan Larsson, a 1685
Johan Månsson Åhsela, f 1690 (gm 1716)
Sven Åsling, f 1756, a 1793
Magnus Larm, f 1760, a 1860 (i Stralsunds hat. 1807)
Anders Hök, f 1782, a 1811
Johan Öm, f 1840 i Ljungby, a 1859
Axel Henrik Ehn, f 1872, tjg 1889-1919, d 1958, distinktionskorpral och svärdsmedaljör.

Skattegården Rote nr. 334, Källeberg

Oluf Pehrsson, a 1684
Anders Hägg, avsked 1716
Jonas Pehrsson Fredman, a 1716
Anders Hägg, ”dödsstörtan” i Trollhättan 1796 (gm 1797)
Jonas Hägg, f 1783, a 1805 (i Stralsundsbat. 1807)
Carl Ehn, f 1843, a 1866
V. Emanuel Viktor, f 1869, tjg 1889-1908
Uppgifterna är hämtade ur boken Skultorpsbygden.

Kråkalyckan

Vandringen startar nu upp mot berget, efter att ha vikit av åt vänster från den nybyggda vägen kommer vi fram till ”Kråkalyckoma”. Området kallades också ”Lommavat” – lammbetet.
Vi går in på festplatsen Kråkalyckan vilken torde vara en av de vackrast belägna festplatsema på den tiden det begav sig. Hembygdsfester och dansfester hölls här fram till 1950-talets början. Festerna arrangerades av Häggums IF och Häggums centerorganisationer. Platsen för entre och fundamenten för dansbanan finns kvar. Gå till dansbanan, se på utsikten och tänk på en ljummen sommarkväll.

Nr. 8 – Kråkes

Utmärkningen står vid husgrunden. Ladugården ligger c:a 30 m norr om huset.
Bostadshuset brann den 7 oktober 1915. I Häggums Brandstodskommittes protokoll finns redogörelse över brandens omfattning-hela huset brann ner- Värde av lösöre 422 kronor varav 412 för inre lösöre och 10 för mjöl. Brandorsaken kunde inte fastställas men att branden förmodligen kommit lös vid det bristfälliga spiselröret.

”Uppsåtlig antändning är i detta fall icke i ringaste mån att misstänka även av det skäl att den gamle mannen gör en ansenlig förlust på grund därav att egendomen var mycket lågt försäkrad.” 
Kommittén var ändå generös mot Gustav Andersson: 
”Av det som vid undersökningen framkommit vill kommittén föreslå styrelsen att tilldela den brandskadade full ersättning i enlighet med gjord försäkring enligt brandbrev och gällande reglemente. Wisserligen hade den brandskadade omtäckt sitt boningshus och utgjorde takämnet vid brandtillflället av spån, men då mannen var i fullkomlig okunnighet om att ett sådant förhållande vållade en förändring av försäkringsvärdet och dessutom på grund av sin ålder 76 år ej har kunnat sätta sig m 1 regler och stadga, har kommittén funnit det stå i enlighet med 
rättvisa och utan kränkning av gällande reglemente att mannen får ut hela det belopp vari det brunna var försäkrat. Mannen gör ändå en kännbar förlust och uttalade kommittén, det styrelsen måtte taga frågan under omprövning och behjärta ifrågakommande sak och tilldela den brandskadade ett belopp i ett för allt 700 kronor. Herrnan Andersson Ordförande”. 
Anders Gustaf Andersson,* 7/2 1840 Häggum, död 4/7 1924, g. 6/3 1869. 
h. Lotta Jonsdotter, * 25/12 1828, död 18/12 1911
d. Alma Charlotta, * 8/8 1872, fl. till Hornborga 8/11 1901
och hennes son Johan Natanael, * 1899, fl. till Skövde 11/11 1918
Anders flyttade till Blombacken Häggum 17/11 1920

Nr. 9 – Hofmans 

En väl sammanhållen boplats. Huset var sammanbyggt med en liten ladugård. I området finns också två stensatta gropar. 
Hur kunde livet gestalta sig för de som bodde i dessa backstugor? En liten inblick ger dessa anteckningar efter ett besök hos Gunnar Ärlig, Tidaholm. Dotterson till Anders Hofman och hans hustru Maja Stina Andersdotter. Boende i torp nr. 9 ”Hoffmans” i vår torpförteckning. 
Mormor som Gunnar i det följande skall berätta om var född den 20 februari 1839 i Sjogerstad, gift 26 april 1864 med Anders Hofman och dog 4 september 1931 på Haga Ålderdomshem i Tidaholm ( där Häggums kommun hade sina ålderdomshemsplatser). 
Mormors hus: En lite stuga med tre fönster. Det var ej ryggåsstuga utan den hade innertak och det fanns en stege upp till vinden dit man kunde komma genom en lucka. Stugan hade ett stort rum och ett litet kök. I rummet fanns en stor spis och i köket en järnspis. 
Vid spisen i brasans sken satt mormor å spann och sticka. Annars fanns det en fotogenlampa också. Rummet var möblerat med en soffa, en dragkista ( enkel gammal typ av byrå), ett stort bord i mitten och enligt vad Gunnar trodde nåt fönsterbord. Det fanns gardiner vid fönstren som var enkla inga innanfönster, ”dä var te å ånga på fönstera um en sulle se ut när dä va kållt”. Gunnar tror att det fanns någon tavla eller så. Särskilt minns han två porslinsfigurer -kossor- på byrån som han tyckte så mycket om, men dom fick han aldrig. 
Stugan var hopbyggd med ladugården som låg i den änden som är åt bäcken. Från bäcken hämta man vattnet. Källare fanns men Gunnar minns inget om de två stensatta groparna utanför stenmuren uppåt berget. Mormor och morfar hade ko och gris. Gris höll man för att morfar skulle ha fläsk i matsäcken. Hela veckan var han hemifrån och arbetade i kalkbruket i Bjällum. Han gick på söndag kväll och kom hem på lördag eftermiddag. Han var halt sa mor förmodligen hade han väl råkat ut för någon olycka. 
Efter kon kärna mormor smör som hon bar till Skövde för att sälja. Mor sa att hon tog av sig skorna och sprang som en ärla över berget till Skövde för att sälja smöret. 
Mormor hade en stor arger katt. Den var bra för han till och med bar hem harar från berget. Men mormor varna alla som kom för den arge katten. Det var nog bra jord runt där för mor sa att det växte så väldigt goda potäter i Häggum.

Att hälsa på mormor när Gunnar var barn var förstås ett äventyr och en strapatsrik resa. Vi åkte tåg till Stenstorp 
och där mötte Ström i Noläng med hästskjuts någon gång också Fransson i Boslycke berättar Gunnar. Någon gång gick vi från Stenstorp och då drog de oss pojkar i en vagn. En gång var mor och jag själva det var en vår för det låg snö kvar i hörna vid stenmurarna. Den gången gick vi från Stenstorp och tog en del genvägar som mor visste. Det blev bara ett besök var sommar.
Gunnar har ingen uppfattning om hur det var i Hoffmanska hemmet om det var riktigt fattigt eller drägligt. Men han kommer in på att det kunde inte vara lätt för mormor med fem barn och däribland Frans. Frans var dövstum och lite tokig. Han var aggressiv när han var liten, mor hade hela sitt liv ett ärr över ögat där Frans huggit med antingen en yxa eller en kniv: På kvällarna kedjades han fast i sängen för att hans skulle vara still. Alla låg i samma rum och det rasslade i kedjorna när han rörde sig eller om han skulle loss för att göra sina behov. När han skulle lägga sig kom han bärande med kedjan för att kedjas fast.
Senare i livet kom Frans till Hanna och Natanel Wilsson i Tollestorp. Där fick han äta gott, arbeta, blev trött och sov. Han kunde sköta en hel del arbete med tiden både ute och i ladugården och blev lugnare och hade det bra, det var ett gott hem. Vi hälsade på Frans både i Tollestorp och i Stenstorp. Frans blev glad när mor kom och han kände igen henne. Och Wilsson han blev ju miljonär till slut. Efter kaffe och vår pratstund besökte vi Maja Stinas grav på Norra Kyrkogården i Tidaholm. Hon ligger begravd i det nordöstra kvarteret. Det var mor som ordnade så hon blev begravd här och sten uppsatt. Stenen är ca 45 cm hög och 35-40 cm bred.
Under ett kors står det M S Hoffman och på raden därunder 1839-1931. 
Nedtecknat av Ingemar Fransson och Bengt Kindbom

Anders Hofman, * 17/8 1822 Hömb, död 29/4 1895, g. 26/4 1864
h. MaJa Stina Andersdotter, * 20/2 1839 Sjogerstad, död 4/9 1931
s. Frans August,* 9/2 1865 Dala, död 16/12 1953 (dövstum)
d. Maria Evelina, * 17 /7 1867 Dala
s. Johan Gottfrid, * 13/2 1870 Häggum
s. Linus,* 2/9 1873 Häggum, fl. till Stockholm 1893 (skoarb.)
d. Kristina Elisabeth, * 16/9 1879, fl. till Kungslena 1901

Nr. 10 – Döves 

På denna plats återfinner vi endast en husgrund och en källargrop. Boplatsen benämns också som Åsen. 
Johannes Månsson Fast,* 21/10 1815 Broddetorp, död 16/10 1900 (döv) 
gift 1:a g. m. Johanna Petersdotter, * 11/11 1820 Stenstorp, död 18/12 1866 
d. Emma Christina,* 12/1 1858
oä dotterdotter Amanda Olivia,* 12/1 1876 Häggum, fl. till N Lundby 1895
gift 2:a g. 27/3 1868 m. Anna Maria Andersdotter, * 13/9 1821 Fågelås, död 23/4 1909 (blind) Styvsonen Johan Fredrik Andersson,* 27/5 1844 Fridene, död 8/4 1903 (idiot)

Nr. 11 Åsatorpatöseras

Boplatsen kallades också ”Bergars” vilket torde syfta på den som bor på berget. Enligt den
äldre ekonomiska kartan skall husen ligga längre åt väster än utmärkningen anger. Vi har
dock inte kunnat finna någon säker markering där, men källaren ligger inom de gränser som finns på nämnda karta. Stenmurarna markerar ett smalt skifte tillhörigt Tovatorp som sträcker sig från västra sidan av Åsmosen och ned till Källeberg. Från Åslagården till Åstorp flyttade 1895 systrarna:

 • Johanna Johansdotter, * 29/6 1853, död 9/4 1940
 • Mathilda Johansdotter, * 30/10 1860, död 28/10 1932 (kräfta)

Mathilda flyttade till Toragården som piga hos Dahlbergs, till Tollestorp 1881, till Backen 1882.

Nr. 7 -Valmingens

En uttalsform för denna plats är Varnemes vilket kan syfta på att den inflyttade kom från
Varnhem. Boplatsen utgör husgrund och i vinkel mot denna vad som troligen varit en liten
ladugård. Cirka 50 m. väster om husen finns rester av två källare.
Inhyses Peter Pettersson,* 8/10 1812 Warnhem, fl. till N Lundby 18/3 1891
Hustru Anna Maria Jonsdotter, * 2/3 1815 Warnhem, död 15/1 1889 ·
Dotter Margareta, * 24/6 1853 W arnhem, fl. till Öglunda 1884

Nr. 5 -Kuttes

Kutten, rackare eller fláten var den som stod lägst på samhällsskalan. Han slaktade hästar, garvade läder, mm. och han var ställd utanför umgänget med andra. Detta förhållande gäller fortfarande i vissa kulturer och den som vill läsa mer kan se i Billingsbygd 1986. Att äta hästkött hör 1900-talet till så man kan utgå från att det i detta område finns en del hästkött nedgrävt om det inte åts upp av dem som saknade annat för sitt livsuppehälle.
Arbetaren Anders Svensson, * 7 /9 1833 Häggum, vigd 11/11 1860, enkling 23/9 1868, död 12/8 1890
Vigd 2:a g. 11/5 1869 med Maja Katarina Johansdotter Skräck,·* 12/8 1834 Rådene.

Barn i 1 :a äktenskapet:
Charlotta Kristina, * 15/9 1867 Häggum, :fl. till Brunnhem 21/10 1885, återvände fr. Höberg 1890

Barn i 2:a äktenskapet:
Maria Greta, * 17 /7 1872 Häggum, emigrerade till N Amerika 9/8 1892
Ida Matilda,* 20/12 1874 Häggum, adm. 1889, fl. till Westeråker 23/10 1890

Vandra tillbaka till Döves

Vid Kuttes vänder vi och vandrar tillbaka till Döves samma väg som vi kom. Vägen är en av de gamla utfartsvägarna från två av gårdarna i Söakullen till allmänna vägen vid Lilla Boslycke. Att det inte var utan bekymmer att gå denna långa väg över berget i mörker och med skogens all mystik omkring sig talade ”Emma i Sandtäckten” om när hon beskrev hur ”annskockt dä va” när hon gick hem en kväll. Hon bad ”Goe Gud hjälp mäk denne gången så sa jak ai gå häråt mera”.

Från Döves går vi nu vidare öster ut över ”Lilla berget”. Vi passerar på höger sida en torvmosse där det fortfarande på 1950-talet stod kvar stängsel kring torvhålor för att hindra betesdjuren att gå ner sig.

Enligt Nils Andersson, Boslycke ska mossen vara Björnmossen där på 1870-talet i samband med torvtäkt hittades en pilspets från bronsåldern. Den förvaras nu på Skövde Museum och känns lätt igen på att spetsen slitits rund sedan den av upphittaren använts som doppsko på en käpp.

Nr. 12 -Tolls

Torpet räknades tidigare under Thoragården, fördes från 1863 som backstuga under
Skattegården. Torpet skall ha bränts ned i samband med att Eric Toll for till Amerika.
Husgrunden finns kvar på sin höjd och i nära anslutning ligger resterna av källaren. Intressant är också resterna av de tegskriften som finns i storskogen öster om boplatsen.

Eric Jonsson Toll, * 4/1 1817 Lilla Boslycke Häggum, flyttade till Bränneberg 1833, till Anders Nilsgården 1835, Rådene 1836.
Vigd 30/12 1836 med Lena Jansdotter, * 20/12 1804 Broddetorp.
Flyttade från Sjogerstad 1844 till Socknens slut.
Barn: Anna Beata, * 27/1 1839 Rådene.
Flyttade till backstuga under Thoragården 1863. Lena dör 11/12 1864.

Styvbarn:
Augusta Ericsdotter Stark, * 183 Broddetorp. Till Tollestorp 1869
Emma Christina Ericsdotter Stark, * 1856 Häggum. Till Stora Boslycke 1871. Räknades sedan som fattighjon (Fattigstugan)
Mathilda Ericsdotter Stark, * 7 /1 1859 Häggum.
Johan August,* 13/1 1861 Häggum.

Eric Toll gifter om sig 23/11 1866 med Maria Cajsa Johansdotter Stark,* 14/7 1826 i Broddetorp. Hustrun med de två yngsta barnen ifrån Fattighuset 1865 till Skattegården.
Barn: Alfred, * 11/8 1866 Häggum, död 25/2 1869 i mässling.

Eric emigrerade 24/5 1869 till Amerika med hustrun och de två yngre barnen flyttade tillbaka till fattighuset 1869. De emigrerade sedan till Amerika 1873.

I husförhörsläng 1856-67 finns i fattigstugan Inga Andersdotter Toll, * 1816. Kom från Skaffaregården 1859. Död 1867. Troligen hade Eric toll flera barn med sin första hustru än vad som angivits härovan (flyttade eller döda).

Linesten

Rågångsmärken mellan skogsskiften kallas i våra bygder för ’Linesten” och den markerade gränsen mellan skogskiften för lina.
Strax efter att vi svänger av på stigen söderut så finns en linesten. Den markerar en tidigare gräns mellan olika skogsskiften för Häggm Skattegården, men efter AB Atomenergis inköp av ett antal gårdar i Häggum markerar den inte längre en fastighetsgräns.
Gränsmärken var och är en viktig rättsreglerad markering: ”Förbannad vare den, som flyttar sin
nästas råmärke.” (5 Mosebok 27:17) eller ”Flytta inte ett gammalt råmärke, ett sådant som dina förfäder hava satt upp”. (Ordspråksboken 22:28).

I Sveriges Landslag blev den som flyttade ett märke bötesgill till 40 mark och hete tjuv och vare aldrig tingsgill eller vittnesgill. Numera finns bestämmelsen i brottsbalken.
Denna linesten är inte längre en gränsmarkering. Vid sammanläggning av två skogsskiften som ligger intill varandra, tas gränsen bort. De är då inte längre skyddade enligt brottsbalken. De får istället skydd enligt lagen om kulturminnen. Ett sådant gränsmärke räknas som fast fornminne eftersom det är vad man kallar varaktigt övergivet. När vi kommer ner till vändplatsen på den väg som anlades 1960 träffar vi på en modern ruin av grunden till det sprängämnesförråd som fanns här när urangruvan vid Ranstadsverket var i drift.

Nr. 6 -Väses

Då har vi kommit fram till den sista boplatsen på denna rundvandring. Husgrund och rester av en
källare, samt tydliga odlingsrösen och stenmurar runt de små åkrarna. Enligt den äldre ekonomiska kartan skall det ha funnits, en boplats väster om vägen men vi har inte funnit någon husgrund. ”Väses” hus skulle ha flyttats från detta ställe. En brunn finns markerad på västra sidan om vägen.

Lägenhetsegare Jonas Andersson, * 1/1 1815 Sjogerstad. Oförmögen till arbete, bör befrias från skatt.
Vigd 10/5 1867 med Stina Larsdotter, * 1/8 1826 Bolum.
Dotter Emma Kristina född 8/12 1869 i Häggum, död 1957, flyttade till Stenstorp 5/11 1888,
återvände 7/11 1891.
Emmas oäkta.dotter: Edit Maria född 10/6 1893 i Häggum.
Emma Kristina Jonsdotter var den sist boende i Håggums sista ryggåsstuga som nu ingår i vår hembygdsgård ”Emmes Stûva”.

Flera av de boplatser som passerats skulle i dag vara attraktiva lägen att bygga på. Betänk, då att den gången de anlades hade nöden ingen lag. Folkökningen innebar fler munnar att mätta och som ni konstaterat fanns det i vissa fall ingen annan utväg än att emigrera till Amerika.

Häggums Hembygdsförening tackar för det intresse ni visat denna hembygd.
Välkomna igen!

Häggums by

Häggum Tå

Publicerat den
Vandringsled Häggum Tå

Häggums Hembygdsförening hälsar Er välkomna till att vandra från Häggums kyrka genom Häggums Tå till gränsen mot Rådene socken 4,2 km. fram och åter. Följ kartan och beskrivningen över de vägval som denna vandring innehåller. Vandringen kan indelas i olika etapper för den som inte vill gå hela sträckan på en gång.
Vid äldre boplatser gårdar, torp eller backstugor finns en stolpe med bricka som har ett nummer och namn. Dess nummer anges i fetstil i denna beskrivning och är hämtade från Hembygdsföreningens torpinventering i hela socknen. Platserna utmärks på kartan med □. Benfintliga hus märks på kartan med ■. Sockengränsen Häggum-Rådene har i gränslinjen markerats med +.
Namnen på de gamla boplatserna har sitt ursprung från dem som bodde på platsen sist eller också fick de boende namn efter boplatsen. Detta är ett namnskick som fortfarande förekommer och det är inte alltid den officiella fastighetsbeteckningen anges. Beträffande uppgifter i övrigt så har vi valt att skriva av uppgifter ur -husförhörslängder och andra dokument utan någon redigering, med reservation för feltolkningar och andra fel.
Vid platser som nu inte är bebyggda eller obebodda har vi förtecknat sist boende på respektive ställe. Redovisningarna är dock inte kompletta.

Häggums Tå

Bebyggelsen på Tån ligger utanför Häggums bys skiften på de sämre markerna där de mindre bemedlade hänvisades att bo. Från Häggum kyrka till sockengränsen fanns 4 soldattorp, fattigstuga, 20 backstugor och torp, sammanlagt ett 25-tal småstugor. I denna del av socknen ligger också ett antal gårdar som har legat på sin plats mycket längre än de gårdar som skiftats ut från Häggums by 1855. När de första gången upptas i jordregistret anges i beskrivningen.

Häggums kyrka

Häggums kyrka byggd 1864 och miljön däromkring med Gamla Prästgården och kyrkstallet är den miljö varifrån vi startar vår vandring. Vi går längs kyrkogårdsmuren som är från en utvidgning av kyrkogården på 1920-talet. Före laga skiftet, se artikel om detta på vår hemsida, användes den mark som låg runt kyrkogården till Byns kålgårdar och som tomt för klockarens stuga där den första skolundervisningen i Häggum gavs.

Lars Larsgården

På andra sidan av gamla landsvägen mot Skövde ligger Lars Larsgården en av de fem gårdar i byn som ligger på samma plats som före laga skiftet 1855. Denna gård inköptes 1960 av Skultorps kommun för att bygga villor på för anställda vid Ranstadsverket. Ett första utkast till byggnadsplan presenterades men kom aldrig att fullföljas av kommunen. En tomt såldes Solhaga. Fastighetens jordbruksmark såldes sedan till privat brukare och bostadshus och uthus är avstyckade till skilda fastigheter.

Nr. 55 Pukesa

Enligt gamla kartan finns ett hus utmärkt i Ersalia. Kan eventuellt vara klockarhuset på kyrkans åkerlycka. I så fall förekom här från slutet av 1700-talet barnaundervisning, som meddelades av klockaren i hans stuga. Någon förklaring till namnet Pukesa har vi inte kunna få fram.

Nr. 16 Bolles

Vid Prästegården ”Mösaväjen och mösalet”. Backstuga under Prästgården enligt uppgift har här funnits två hus.
Nils Arvidsson f. 20/12 1807 Häggum. Död 30/3 1891 i lunginflammation efter att enligt hörsägen ha försökt att dränka sig i vägdiket när han fick ett deliriumanfall och de som vaktade honom hade somnat på platsen. Eller att han försökte dränka sig i ett kospår enligt ett annat talesätt efter hans död.
Vigd 18/1 1835 med Bolla Pehrsdotter f. 11/11 1810 Häggum. Död 5/3 1892 efter sviter av influensa.

Nr.17 Lisas

Blombacken under Prästgården
Inhyses piga Inga Lisa Andersdotter f. 13/1 1844 Lundby. Död 1922. Infl. från Håkan Uddsgården 11/11 1897.
Maria Johansdotter f. 10/6 1849 Häggum. Gift 30/12 1896. Fl. t. Borna 20/5 1896.

Son Anders Johan Augustsson f. 21/1 1879 Häggum. Fl. t. Eggby 22/11 1896. Smedlärling.

Näste ägare var Anders Gustaf Andersson f. 7 /2 1840 Häggum. Han kom från Åsliden, Häggum 17/11 1920. Anders dog 4/7 1924. Hans oäkta dotterson Johan Nathanael f. 4/2 1899 Häggum. Kallad för ”Kråka-Johan” var den siste boende. Husen var rivna någon gång efter 1930.

Nr. 18 Prästaskräddars

Blombacken under Prästgården.
Skräddaren Anders Gustav Jansson f. 27/12 1833 Ransberg. Död 28/12 1918 Blombacken. Vigd 8/5 1857 med Inga CajsaAhlqvist f. 3/12 1831 Warnhem. Död 31/12 1910 -”-. Barn:

 • Maria Stina f. 19/12 1857 Häggum. Fl. t. Borgunda 24/10 1876.
 • Johanna Gustafva f. 21/10 1859 Häggum. Fl. t. Sjogerstad 24/10 1876. Thilda Josefina f. 17/9 1862 Häggum. Fl. t. Borgunda 1881.
 • Carl Johan f. 8/1 1865 Häggum.
 • Clara Albertina f. 30/6 1867 Häggum.
 • Frans Oscar f. 15/1 1870 Häggum. Död 27 /6 1870 Häggum.
 • Selma Adina f. 18/4 1871 Häggum.
 • Frans Oscar f. 22/11 1873 Häggum. Död 11/3 1875 Häggum.
 • Johan Wilhelm f. 31/3 1878 Häggum. Död 15/7 1878 Häggum.

Sist boende var Emma Kristina Jonsdotter f. 8/12 1869 Häggum. Som sedan flyttade till Blommedalen ”Emmes stuva” Hembygdsföreningens hembygdsgård.

Gamla skolan

Det gamla skolhuset byggt 1859-60 är ombyggt till bostadshus med i stort sett bibehållen extriör. Se artikel Häggums skolhistoria här.

Nr. 19 Bobäcks Krog

Under Lars-Larsgården en syrenbuske från trädgården står kvar vid vägen.
Sist boende var Sara Augusta Bobeck f. Wingborg f. 21/12 1814 Mariestad. Enka 6/6 1861. Flyttade till Agnetorp och återkom 1881.Död 25/6 1883 Skövde. Barn:

 • Algot Heribert Amfion f. 3/8 1857 Häggum. Kom från Tyskland 10/10 1872, till Tidaholm 21/4 1877.
 • Emil Oscar Adolf Eugen f. 23/7 1848 Sjogerstad. Kom från Arboga 1869, till Stockholm 1871. Bagarelärling.
 • Angelique f. 8/9 1841 Sjogerstad. Kom från Larv 16/11 1871, till Grästorp 24/10 1873, återkom 1875 från Jongeneds 1875. Flyttade till Stenstorp 1883.

Skoljorden

Villa byggd på gamla klockarjorden.

Smedja

Flyttades från läget enligt bilden nedan och kom en kort tid att användas som smedja.

Klosterängen

Wågsams eller Klostergrens intäkt vid laga skiftet en allmän mark avsatt för soldater som gått ur tjänst eller för deras änkor och barn. Senare fanns en stuga som kallades Heddas.

Smedbacken

Villa byggd på gamla klockarjorden.

Nr. 20 Trulsatöseras

Källaren i grunden är tydlig.
Enkan Maria Greta Johansdotter f. 1825 Warola. Enka 4/5 1868.Kom från Slöta 1856. Barn:

 • Johan August Jansson f. 26/12 1853 Slöta. Emigrerade till Amerika 11/3 1881.
 • Matilda Sofia Jansdotter f. 26/8 1855 Slöta. Kom från Skoltomten 24/10 1879. Innanläsning godkänd. Kristendomskunskap väl försvarligt. Före Skoltomten (där som piga) bodde hon på Lars Larsg. (vid kyrkan) 24/10 1878. Matilda är känd som ”Janatilda”. De flyttade till Blommedalen 8/11 1894.

Efter dem bodde där Inhyses Inga Jonsdotter f. 23/11 1832 Stenstorp. Död 22/2 1920 Solliden, Häggum. Hon var väverska.
Där bodde också Kristina Jonsdotter f. 11/7 1840 Häggum. De kom från Södra Sandtäkten 8/11 1894. Kallades för ”Trulsatösema” och var de sista boende. Huset försvann någon gång mellan 1920-1930.

Smedbacken

Ursprungligen soldattorp ingående i en grupp om fyra soldattorp.
Anders Nilsgården. Rote nr 335 Skaraborgs regemente Höjentorps kompani.
Soldater:

 • Sven Håkansson, antagen 1691
 • Jonas Wallin, avancerade till underofficer 1715
 • Jonas Nilsson Snäll f1692, a 1716
 • (vakant 1797)
 • Jonas Dahl, a 1805
 • Magnus Åsling, f 1795, a 1815
 • Gustaf Kjell, f 7/6 1801
 • Anders Skräck, f27/4 1802 a 1836
 • Anders Skräck, f 1829 i Brunnhem a 1847
 • Alfred Ståhl, f 18/4 1861 i Längjum tjänstgjorde 1882-1907

Uppgifterna är hämtade ur boken Skultorpsbygden och det digitala soldatregistret.

Smedja

Smedjan låg där vägen från Backen och landsvägen möttes mitt på det som nu är vägbana så den var tvungen att rivas för den nya vägen.

Smedmästare Alfred Ståhl med sönerna Frithjoftv. och Ernst i mitten samt två smehalvor till. Foto: Svensson & Kullgren, Forserum

På motsatta sidan av landsvägen ligger

Björksäter

Villa byggd på Backgårdens mark där Sterns hus låg.

Nr. 39 Sterns

Sterns under Backgården. Boställe på den plats där Björksäter ligger i dag.
Sist boende: Britta Dahlgren f. 29/8 1795 Sjogerstad. Död 21/8 1883 Backgården, Häggum.

 • Hennes styvdotter Kristina Johansdotter f. 25/1 1840 Häggum vigdes 18/3 1884 med Gratialisten,f.d. korpralen Anders Stem f. 14/6 1821 Härja Kom från Hvalstad 1884.

Kristina dog 18/7 1888.

 • 2:a g. med Maria Pollack 16/6 1834 Borgunda. Hade smittkoppor. Fosterbarn: Gully Maria Larsson f. 25/2 1895 Ö. mtervik.

Anders och hans maka Maria dog samma dag den 7 /12 1901 ! Anders av njurlidande och Maria av lunginflammation.
Gå över vägen och följ den nya landsvägen åt höger. Nästa ställe på höger sida är ett rusthåll ett soldattorp där rotebönderna skulle hålla soldat och häst.

Källstorp

Ursprungligen soldattorp ingående i e grupp m fyra sldattorp.
Källegården. Rusthåll nr. 29 vid Västgöta regemente Gudhems kompani. Soldater:

 • Per Andersson, (gm 1694) 
 • Håkan Andersson, f 1679, a 1699, d 1716 
 • Hans Hammarberg , f1701, a 1725 
 • Lars Källgren, f 1721, a 1743
 • Olof Kjellgren, f 1722, a 1758, vid gm 1795 var han 73 år. 
 • Hans Klostergren, f 30/9 1749, a 1768 (se Wågsams och Klostergrens intäkt ovan)
 • Lars Roos, f 1777, a 1797
 • Johan Wallroth, f 1780, a 1807 
 • Lars Roth, f27/11 1824, a 1848 
 • Jacob Lätt, f 17 /1 1787, a 1813
 • Johannes Roos, 10/3 1797, a 1817 
 • Lars Johansson Roth, f 27/11 1824 i Sjogerstad, rar avsked vid gm 1883 som gratialist d. v .s. erhållit pension
 • Sven August Käll, f 8/1 1861, tjg 1879-1905 
 • Anders Kjellberg (uppgifter saknas) 
 • Jonas Roos (uppgifter saknas)

Henriksdal

Har anknytning till försvaret så till vida att bostadshuset byggdes på Backgårdens mark av den siste indelte soldaten i Häggum korpral Henrik Ehn.

Nr. 21 Finslund

F.d. soldaten Petter Eriksson Rik * 1/7 1833 Broddetorp död 18/11 1920, vigd 4/1 1859 med Hustru Maria Johansdotter * 15/1 1833 i Sjogerstad död 7/11 1910.

 • Son: Per August
 • Piga Emma Kristina* 27/9 1860 kom från Rådene 18/11 1887, död 26’5/5 1893. Familjen kom från soldattorp Nr. 337 under Stora Gåran 1886. Se Rosenlund nedan. Petter Eriksson Rik avskedades som soldat på grund av sjukdom.

Skräddare Rik, Per August, Finslund.
Född 21/12 1871 i Häggum Död 1/3 1950.
August Rik beskrev gärna olika saker ”som att det förstår ni barn att vinden blåser åt alla håll på en gång annars skulle jorden blåsa bort”. Modejournalen för honom var Åhlen & Holms katalog.
Skräddaren August Rik på bilden nedan vid grinden in till sitt hus tydlig markering kvar än i dag, källaren låg till höger om ingången till tomten, ruinen finns kvar. Huset i bakgrund när Riks hönshus. Vi har att olika uppgifter om fattigstugan; en hävdar att hönshuset är fattigstugan andra att fattigstugan låg där vi märkt ut den, till höger om vägen in till Lövåsen, men att virket edan användes för att bygga hönshuset. Vi har valt det senare på grund av sagesmannens kunskaper i övrigt.

Väses Emma och andra jag mött, 

ur artikel av Hugo Nilsson 

En gammal tant, som jag också minns, var Emma Jonsdotter, kallad ”Väses-Emma”. Det var en glad och pigg gumma, som för det mesta var på sprudlande humör. Ofta fick hon rycka in som hjälp i köket vid bröllop begravningar och större festligheter. De förekom betydligt oftare förr i tiden än idag. Anna Knopp var en annan sådan ”kalas människa”. Till henne gick man med skjortor och kragar, som skulle stärkas och strykas. Hon var även vida känd som en duktig bakerska, särskilt hennes smörbakelser var berömda. Hon blev därför ofta anlitad att baka till sådana festligheter. 
I Häggum fanns också yrkesmän som skräddare Rik och smedmästare Ståhl. Genom sina yrken stod de väl högre på rangskalan än de förutnämnda. Rik var ensamstående, och trots att han var skräddare var inte kundkretsen så stor. Han var lite av filosof och tänkare och läste nog även en hel del. ”Jag heter Rik”, sa han en gång åt mig, ”men jag är inte rik.” 

Foto Hugo Nilsson, Skräddare Rik, Häggum, 1930-talet
August Riks hus ur en annan vinkel 

Smedmästare Alfred Ståhl var en mycket skicklig yrkesman, som verkligen kunde konsten att få fason på sina arbeten. Han var mycket anlitad. På den tiden var bysmeden oumbärlig. Numer är yrket så gott som utdött. Ståhls haket pryddes av ett välansat skägg. Blev han tillfrågad om något, tog han ett tag i skägget, dröjde lite med svaret och ·så kom något av ett orakelsvar. Han var lite av en filur, och kunde han skoja med någon gjorde han det gärna. 

Anm.
Väses Emma bodde i Emmes stuva se nedan.
Anna Knopp bodde i Klosterängen se ovan
Alfred Ståhl se Smedbacken ovan.

Nr. 22 Fattigstugan

Vid kommunalstämman, protokoll 27 december 1895, diskuteras hur man skall göra med socknens tre fattighus som är mycket förfallna. Stämman föreslog att ett iståndsätts och två skall rivas men frågan skulle upp på ny stämma. Den 21 maj 1896 beslutar kommunalstämman att sälja den i Västerängen belägna stugan samt att reparera taken mm på stugan i Jonstorp och på fattighuset. (var Jonstorp ligger se nedan).
Ur husförhörslängd för Häggums församling 1885-1895:

Fattighuset
Inhyserskan Kajsa Lisa Johansdotter Hägg f. 10/12 1833 Häggum. Änka 18/4 1861. Emigrerade till N. Amerika 3/5 1892. Modem och sonen ej vaccinerade.
Oäkta son: Frans Herman f. 4/7 1873 Häggum. Fl. till Bossgården 6/11 1890.
Inhyses Hustru Charlotta Jakobsdotter Forte f 16/3 1837 Fröjered. Barn:

 • Karl Oskar f. 19/1 1870 i Häggum.
 • Frans Gustaf f 4/6 1876 i Häggum. Ej vaccinerad

Mannen befinner sig i Amerika. De övriga emigrerar till Amerika 1884.
Enkan Anna Larsdotter f. 24/1 1820 i Häggµm. Kom från Jonstorp, förpantningsjord 1886. Död 24/8 1895.

Under Tån
Bolla Johansdotter f. 25/2 1815 i Stenstorp
Soldatenkan Britta Maria Johansdotter Lås f. 2/8 1826 i Broddetorp. Enka 1/8 1867 död 21/3 1893. Barn:

 • Anders Gustaf Andersson Lås f. 21/9 1853 fl. till Norberg 14/4 1885
 • Johan Wilhelm Andersson Lås f. 12/6 1857 fl. till Östersund 2/12 1884.

Nr. 38 Lövåsen

Ägare Gustaf Eriksson f. 24/12 1832 Häggum. Död 10/12 1916 Häggum
h. Mathilda Wilhelmina Jonsdotter f. 12/12 1841 Häggum. Död 11/6 1906 Häggum. Barn:

 • Maria Elisabeth f. 16/3 1867 Häggum. Död 9/3 1901 Häggum.
 • Emma Kristina f. 13/11 1869 Häggum. Ej absolverad efter födseln’. Fl. till Trässberg 22/10 1895,kom åter 7 /10 1896.
 • Hanna Lovisa f. 25/8 1873 Häggum. Fl. till Stenum 8/11 1894, återkom 7/11 1895, ±1. till Skärf 26/10 1896.
 • Johan August Ekström f. 14/12 1876 Häggum. Fl. till Skoltomten 1898, kom fr. Warola 10/11 1904, till Sköfde 28/3 1905. Död 24/6 1906 Löfåsen, Häggum.

Emmas Barn:

 • Ester Ingeborg Sköld f. 24/3 1890 Häggum.
 • Signe Maria Sandsjö f. 7/3 1894 Häggum. Fl. till Trässberg 22/10 1895,kom åter 7/10 1896.
 • Agnes Kornelia f. 21/9 1897 Häggum. Död 24/11 1897 Häggum

Sist boende var Emma Gustafsdotter f. 13/11 1869 och hennes dotter Ester Sköld f. 24/3 1890 Häggum död 20/8 1979 Westers v.4, Skultorp. Ester Sköld bodde sedan på ett flertal platser i Häggum för att sista tiden innan ålderdomshemmet i Skultorp bo i Småskolan.

Esters dotter:

 • Maj Ingeborg Linnea f. 12/12 1920 Hjälstad.

Rosenlund

Ursprungligen soldattorp ingående i en grupp om fyra soldattorp. Gåran. Rote nr 337 Skaraborgs regemente Höjentorps kompani. Soldater:

 • Oluf Andersson (?) a l 676 , avsked 1694
 • Johan Eriksson Giård, f 1688, (gm) 1716
 • Håkan Wågsam f 9/3 1763, a 1789 död 20/12 18,40 (se Wågsams och Klostergrens intäkt ovan)
 • Lars Gård, f 1792, a 1812
 • Johannes Gård, f29/8 1819, a 1840
 • Per (Peter) Rik, f 1/7 1833, a 1854
 • Lars Edvin Knopp, f 29/10 1865 a 1886 död 16/4 1900
 • Frans Rudolf Spets, f 29/8 1880 a 1901

Uppgifterna hämtade ur Skultorpsbygden och ur det digitala soldatregistret.

På vänster sida vid upppfarten till Ekeskogen ligger

Blommelund

Bostadshus ursprungligen under Prästgården. Torpars bostadshus.

Gå över vägen och in på gamla landsvägen vid skylten Häggelund och Emmes.

Häggelund

Häggelund Bostadshus som på 1940-talet flyttades från Lilla Gåran i Rådene och till denna
plats. Tidigare låg i Trädgården vid infarten till tomten en backstuga Häggelund nr 26.

Nr. 26 Prästa-Majes (Blommedalen under Prästgården)

Anders Häggblom * 11/12 1799 i Häggum död 24/12 1880 i Häggum enkling 1/11 1861. Barn:

 • August * 1842
 • Mertha Christina* 17/1 1846 i Häggum, gift 7/5 1876 med Johan Emanuel Johansson* 14/4 i Segerstad.

Deras barn:

 • August Linus * 20/3 1877 i Häggum.
 • Anna Elisabeth* 12/12 1879 i Häggum

Familjen utvandrade till Amerika 1882.
Inhyses pigan Kristina Johansdotter * 5/8 1838 i Broddetorp, hitflyttad från Sattegården död 18/6 1887.
Inhyses pigan Kristina Eriksdotter * 2/3 1840 i Häggum, fl. till Bndermarken 17/11 1887.
Inhyses pigan Anna Maja Andersdotter * 9/4 1845 i Broddetorp. Kom från Broddetorp 7/11 1888 död 8/11 1906 i Häggum. Väverska. (Präste-Maja)
Nästa hus är

Nr. 23 Emmes stûva

(Blommedalen under Prästgården) Hembygdsföreningens Hembygdsgård.
”Emmes stûva” stod främst bland det som borde bevaras när Häggums Hembygdsförening bildades, det var Häggums sockens enda kvarvarande ryggåsstuga. Till styrelsemötet den 31. 10. 1957 hade föreningen fått erbjudande från Skultorps kommuns socialnämnd att köpa huset för 200:- kr. Styrelsen beslutade tacksamt anta detta erbjudande och beloppet skulle betalas innevarande år. Kollekt skulle tas upp vid hembygdsafton den 6 nov. i skolan. Kollekten inbringade 40,57 kr. enligt kassaboken.
Årsmötet 1970 beslöt enhälligt att som gåva av: syskonen Forsman mottaga tomten under villkor att föreningen bekostar avstyckningen. Vid årsmötet 1973 kunde styrelsen meddela att föreningen fått lagfart på tomten. Därmed var det som nu är vår hembygdsgård en komplett enhet med tomt, ryggåsstuga, ladugård och uthus.

Sist boende Emma Kristina Jonsdotter född 8/12 1869 i Häggum, död 19/4 1957, flyttade till Stenstorp 5/11 1888, återvände 7/11 1891.
Se även nr. 6 Väses i beskrivning för Torpleden.
Stickning, tvätta och stärka kläder och städa i skolan är några av de saker Emma utförde. Den sista tiden av hennes levnad tillbringade hon på Haga Ålderdomshem i Tidaholm där Häggums kommun hade sina ålderdomshemsplatser.
Nr. 24 Jana Tildes låg på samma tomt som Emmes stûva, två armlängders avstånd från varandra.
Enkan Maria Greta Johansdotter * 1/5 1825 i Warola. Enka 4/5 1868 död 10/7 1906. Dotter

 • Mathilda Jansdotter * 26/8 1855 i Slöta. De kom från Solliden 8/11 1894 Mellan 1910-20 flyttar Mathilda till Fridhem som hushållerska.

Ladugården till Prästgårdstorpet.

På motsatta sidan gamla vägen vid björkarna låg ett bostadshus.

Nr. 25 Blacka Kajsas (Prästgårdstorpet Blackeled)

Huset revs någon gång på 1960-talet hur länge det använts för andra ändamål än bostad är okänt.
Erik Gustaf Andersson Aslund * 30/9 1823 i Hällestad död 3/1 1882
Hustru Cajsa Andersdotter (Blacke-Kajsa) * 11/4 1824 i Källunga död 15/3 1884.
Barn:

 • Anders Johan* 4/8 1846 i Mjälldrunga. Han vigdes 18/8 1871 med Tilda Andersdotter i Jordbron under Wreten i Edåsa. Fl. dit 1872.
 • Maria Greta* 19/1 1849 i Mjälldrunga. Fl. till Borgunda 1867 åter 1875 och blev piga på Prästgården.
 • August Micael * 11/8 1857 I Häggum. Emigrerade till Amerika 1881.
 • Johan Alfrid * 27/9 1862 i Häggum. Emigrerade till Amerika 1882.
 • Marta Albertina * 1866. Fl. till Lundby 1883.

Familjen kom från Eriksberg 1856
Marken de fem senast nämnda bostäderna låg på tillhörde Prästgården. Ett torp under prästgården och benämndes Prästsatorpet och Torpars.

Brännebacken

Brännebakche 1533 första gången i jordeboken 1635. Kommer av bränna – avbränd skogstrakt svedjeland eller grund och dålig jord där solen brände bort växtligheten.

Brännebackens kvarn Läge cirka hundra meter nedströms i bäcken.

Den vackra bron, se på det vackert huggna och byggda valvet

Gamla vägen ser vi fortsättiagen av i betesmarken men vi måste gå till vänster ut på nya vägen och där ta till höger.

Nr. 28 Skatannes (Västerängen under Korsgården)

Höger sida gamla vägen mitt för El-skåpet/transformatorn.
Jonas Jonsson* 12/11 1822 i Häggum död 28/12 1908
Hustru Stina Pettersdotter * 29/3 1819 i Stenstorp död 15/2 1909. Barn:

 • Maria Catharina* 21/12 1846 i Häggum, fl. till Prästgården 1862, tillbaka 1863, till Bossgården 1864, till Prästgården t 865.
 • Anna Kajsa * 21 /2 1846 i Häggum fl. som piga till Brumstorp i Werås dör där 3/11 1875.
 • Maria Catharina* 3/2 1851 fl. till Bossgården 24/10 1871. Han hade s.koppor.
 • Johan August* 14/4 1853 i Häggum. Tog sig namnet Westman, blev skräddare.

Nr. 30 Västerängen (byggnaderna låg ’På en samfälld mark för Häggums socken)

På vänster sida vägen uppe på kullen.
Torpare Anders Jonsson* 5/1 1838 död 19/1 1914 i lunginflammation, vigd 27/10 1867 med, Maria Christina Andersdotter * 10/3 1845 i Stenstorp. Barn:

 • Ida Matilda* 13/12 1868 i Häggum, fl. till Hvalstad 25/10 1892
 • Carl Edvin* 2/7 1871 i Häggum, fl. till Klara församling Stockholm 12/2 1892 Anna Elisabet* 29/6 1874 i Häggum död 21/10 1874
 • Anna Maria* 8/9 1875 i Häggmn, fl. till Borgunda 8/11 1893, kom tillbaka från Skara stadsförs. 7/1 1904 ’t1. till Tidaholm 31/10 1904.
 • Johan Oskar* 10/9 1878 i Häggum fl. till Jönköpings församling 13/8 1898 återkom 17/9 1901. Intyg om frejd- och äktenskapsledighet saknas för tiden 8/12 1898-1/3 1900. Fl. till Köpenhamn 24/10 1903. Var skräddare och antogs namnet Westling.
 • Frans Wilhelm * 24/10 1880 i Häggum fl till Borgunda 14/11 1898
 • Anna Josefina * 2/4 1884 i Häggum, fl. till Borgunda 20/11 1902 återkom 31/10 1904
 • Martha Sofia* 6/12 1886 i Häggum
 • Hilma Ottilia * 1 1/1 1889 i Häggum

Karl Girenius Roth * 9/9 1885 i Häggum
Syster Anna Olivia Roth * 9/10 1880 i Häggum
Karl övertog gården 1914, rev 1934 den gamla byggnaden och byggde nytt på den nuvarande platsen.
Vid uppfarten till Västerängen tar vi av från nya vägen och in på gamla vägen fortsätter den i riktning mot Gränsen till Rådene socken. Den gamla landsvägen var en vacker men mycket krokig väg.

Nr. 27 Jona (Wästerängen under Pukabo)

Johannes Jonsson* 4/4 1818 död 23/2 1885 i Häggum, vigd 2/1 1866 med
Maria Johansdotter * 8/5 1819 i Valtorp.

Nr. 29 Adama (Jonstorp under Hulan)

Angående fattigstugor se nr. 22 ovan ”Den 21 maj 1896 beslutar kommunalstämman att sälja den i Västerängen belägna stugan samt att reparera taken mm på stugan i Jonstorp”.

Inhyses Anders Svensson* 26/9 1819 i Segerstad död 12/5 1883, vigd 20/12 1844 med Anna Larsdotter * 24/1 1820 i Häggum död 24/8 1895 fattighuset. Barn:

 • Lars Johan* 1/6 1851 i Häggum
 • Sven August* 8/12 1853 i Häggum död 19/5 1895
 • Sven August* 8/11 1861 i Häggum

Lars Johan flyttade 24/11 1879 till Stöde i WesterNorrlands län.
Sven August blev rekryt och soldat. Antog namnet Käll fl 1879 till ryttartorpet nr. 29 Westergötlands regemente.
Skräddaren Johan August Westman *, 14/4 1853 i Häggu.m, vigd 29/4 1881 med
Regina Andersdotter * 30/11 1857 i Häggum
Johan August kom från Skatannes och Regina från Pukabo.
Barn:

 • Hanna Edla Ottilia Elisabeth * 15/11 1882 i Häggum
 • Johan Oskar* 16/7 1884 i Häggum
 • Johan Herman * 23/ 7 1881 död 8/7 1882 i kikhosta

Familjen flyttade 1886 till Göteborg.

Ny på Jonstorp 1886 blev Adam Spångberg därav namnet.
Adam Spångberg * 11/8 1826 i Rådene död 30/6 1893 i lunginflammation. Hustru Maria Greta Larsdotter * 9/11 1825 i Källby död 8/4 1902 i Borgunda. Barn:

 • Ida Spångberg * 17 /10 1865 i Rådene, lysning 1886 fl. till Sjogerstad 1886.
 • Hilda Maria * 8/11 1868 i Rådene. Hon var sömmerska, arbetsbetyg till Stockholm 20/3 1890 lysning 1897 fl. till Åmål 13/11 1897.

Cirka 100 meter kvar till socken och häradsgränsen Häggum-Rådene, röd stolpe markerar gränsen.
Vi vänder tillbaka närmaste vägen ut till nya landsvägen och vandrar den i riktning mot Häggum. Efter att ha passerat infarten till Brännebacken har vi på höger sida ett nytt bostadshus

Rosenlund 2

När vi tar av till vänster vid skylten Häggums Kyrka har vi på vänster sida passerat Solhaga den enda villa som byggdes på den av Skultorps kommun inköpta marken.

En Ryggåsstuga

Dokumentet nedan finns på Västergötlands museum i Skara. Trots noggranna efterforskningar finns det ingen person i kyrkböckerna som stämmer med namn och årtalet. Därför vet vi inte var denna ryggåsstuga låg utan den finns med här som en illustration till hur det såg ut på något ställe i Häggum för 150 år sedan.

Ryggåsstuga

Om Ni vill ta del av material i arkivet kontakta någon i Hembygdsföreningens styrelse.
Karta: Som underlag har använts kopia av ”Reproduktion i svartryck av Ekonomisk konceptkarta över Skaraborgs län åren 1877-82” bearbetad i dator av Bengt Kindbom med stöd av Stig Bood.
Uppgifter har hämtats från ”Ortnamnen i Skaraborgs län” del XII Valle Härad.
Uppgifter ur folkbokföringen: Anders Larsson.
Uppgifter ur soldatregistret Stefan Agnar.
Text Bengt Kindbom granskning Barbro Bood
Artiklar: Bo Olsbo, Anders Siljedahl, Natanael Wihlsson, Hugo Nilsson m fl.

Tack för det intresse Ni visat vår hembygd.
Häggums Hembygdsförening.