Häggums bySockenbeskrivningar

Sockenstämmoprotokoll

Publicerad

Häggums Hembygdsförening

Avskrift ur några Sockenstämmoprotokoll från slutet av 1700-talet och första halvan av 1800-talet. Dessa protokoll beskriver både det maktstruktur, armod och överdåd som rådde i socknen. Samtliga sockenprotokoll från den här tiden lånades hem när föreningen var nybildad i syfte att utröna äganderätten till sockenmagasinet vid kyrkan och fastställa om det var en tiondebod eller socken magasin. Det är ett sockenmagasin som enligt den tidens förordningar byggdes och förvaltades av socknen för att fungera som en bank för spannmål. Sockenmännen levererade in säd på hösten och kunde ta ut ”sin” mängd på våren eller säd kunde säljas till den som behövde utsäde.
Urval och avskrift, Rune Kindbom.


Sockenstämmo Protokoll hollit i Häggums kyrka 30
sept 1792, af ståndspersoner Löjtnanten Välb. Hr
Zack. Åkerfält qvartermästaren S G Reuter jämte
sockenmännen.

§ VIIIa

Efterfrågades om kortspel af ungdomen öfvas och om lekstufvår bruklige i församlingen till det förra svarades Nej, och till senare att det allena vissa årstider brukades, härvid fick pastor tillfälle tilltala husfäderne med 5 mos, kap. 6 v 7. Du skall skärpa lagen inom hemmet och visa ovilkorligt pligt, att ej allena sabbatsdagen sysselsätta sine barn och tjenstefolk med Gudaktighetsöfningar, utan och tillholla dem till daglig bön, samt sent och tida med kärlek och sagtmod föreholla dem Guds råd om deras frälsning och salighet så med Guds hjälp lusten till att löpa galen i lek och dans förgår hos en ungdom, som alla stunder väntar Herrens och Frälsarens stora uppenbarelsedag. Huren hvar och en husfader fullgivit denna sin öma pligt sade kyrkoherden sig skola vid instundande Husförhören undersöka.

Cacharias Nordfelt
Petter Jönsson
i Allmänningen
Anders Andersson
i Håkan Uddsg.
In fidem
Thure Ljunggren
Pastor

Protokollet uplästes och vidkändes 18 sönd. Efter Trim E. 7 Oct. 1791, intygar
Th Ljunggren
Pastor


Protokollsutdrag år 1795
d. 10 maj

§ 2

Angående Socken Magasinet hade Hr Hovrätts Commisarien Elfman sig även skrifteligen utlåtit att dess förvaltning varit under nuvarande Sysslomäns Jonas Ersson Bengt Jonsson föreståndarskap mycket felaktig, varför dessa båda afskedas och nya väljas. Såsom Hr Commisarien avsäger sig Räkenskapernas förande, Sedan Han avlämnat och en sdåan reglering af Magasinet icke beqvämligen vid denna Sochnestämma kan förrättas ty uppskjuts detta mål till en apast Sockenstämma, som framledes då Hr Commisarien det fordrar, pålysas skall.

In Fidem
Thure Ljunggren
Pastor.


Protokoll hollit vid Allmän Sockenstämma, hvilken
14 dagars förut pålysning hölls i Häggums kyrka,
allmänt närvarande socken Männen Så af
Ståndspersoner som Allmogen, d 6 Maj 1798.

§ VII

Någon av församlingens ledamöter ärinrade, att det vore nödvändigt, att äga vid kyrkan en Bår-korge hvarigenom obehageliga händelser, vid likens transporterande under vintertiden, kunde förekommas, och som detta fants välgrundat beviljades att kyrkvärdarna må en sådan beställa.

§ VIII

Den blinda Pigan Greta Jans dotter vid Sollidens beklagansvärda omständigheter föreställdes församlingen, och som hon njutit inom kort tid Så ansenligt understöd till Medicamenter och Läkareskötsel af fattig Kassan kunde ingen penninghjelp för denna gången ytterligare beviljat, men församlingens Ledamöter betygade sin beredvillighet att hvar och en ihogkomma henne med något som till lifsuppehälle tjenar.

In fidem
P Nordqvist
Pastor


Protokoll hållit i Häggums kyrka 17 nov 1811.

§ 5

Vid Bröllope Begravning och andra större samqväm skall minskning af brännvin supandet noga iakttas och skall inga Brölloper hållas längre än 2 dagar, utom närmaste och längst från stället aflägsne anhörige hvilka 3 die dagen före middag bortresa.

In Fidem
P Nordqvist
P L


Protokoll hållet vid Allmänna Valborgs Socken
Stämma i Häggum d 5 maj 1816 hvilken 14 dagar
förut ofentligen blefvit kungord.

§ 3

I anledning af ankommen Hög befallning främställde v Pa som för sockenmännen en del af de skäl, som bör öfvertyga dem om nödvändigheten af att anlägga begravningsplats utom Byen, hvilket i denna Församl. Är så mycket men nödigt., såsom närvarande kyrkog. är belägen på sidlänt ställe vid foten af Billingen, hvarest flera orena dunster ur jorden uppstiga och med Sudost vind utbredas öfver hela Byen, och ökas dessa med samma väderstreck ävensom från Stora Måsen, som i söder går längs efter hela Byen. Om de elaka följder, som dessa dunster medföra, vittnar nog en beklaglig erfarenhet från äldre och senare tid, då epedemiske sjukdomar härstädes anlänt och gruveligen härjat. Sockenmännen övervägde denna sak yttersta noggranhet och önskade att kunna uppfylla en sådan Landsfoderlig omsorg, som tillika är till så stor gagn för Samhällets bestånd. Men Billingsbergets stöter emot Församlingens gräns Nordväst hvarest ick finns något lämpeligt ställe till dödas begrafning, och den omnämnda stora Mossen orsakar icke mindre svårigheter härutinnan. Det enda tjenliga läge härtill skulle kunna vara de så kallade utängarne nära intill Brunnhems sockengräns och till ett avstånd från närvarande kyrkog. af omkring ¼ mil hvarföre det jämväl är olämpeligt. Alltså finns något pasande ställe uppe på sockenägor. Men skulle bifall lämnas att anlägga begravningsplats uppå foten av den närbelägna i Norr angränsande kronparken Billingen, där marken icke är mycket stenbunden, så vilja sockenmännen sådant med antaga och härtill begagna.

Jonas Wennerblad
V. Pastor


Protokoll hållit vid Allmänna Valborgsmässo Socken
stämma i Häggum d 5 maj 1816 vilken 14 dagar förut
blivit kungord.

§ 6

Ehuru v Pastor ofta tillsagt Intresenterna uti sockenmagasinet att icke upplösa eller dela detsamma emedan ett sådant förhållande icke allena är Stridande mot antagna Magasins reglerna, utan jämväl mot äldre och nyare författningar stridande, hvilka uppmana att anlägga Sockna Magasin där sådana icke finns. Men sådant oaktat hafva Intressenterna sins emellan utan sockenstämmans bifall rådplägat att utaga var och en sin säd, hvarpå Magasins Föreståndaren Petter Andersson från Anders Andersg. Utfärdade 8 dagar före sockenstämman följande Kungörelse af d. 28 april till uppläsande ”Nästa onsdag d 1 Maj blir utleverering på Magasinet så att hvar och en då kan uttaga sin säd. Anders Andersg. D 28 april 1816 Petter Andersson.” Men efter sådant stridande äfven mot Protokollene, så blef kungörelsen icke förr uppläsen än vid Sockenstämman, emedan spännemålen icke förr än 6 a 14 dagar därefter behöfdes till såninge. Saken uppropades nu från Protokollet och Kronorjägaren Anders Hök lät inlämna följande anmälan, som ord från ord här upptages sålunda.

Ödmjukaste anmälan till sockenstämma d. 5 maj 1816.

1o Påstås att Magasin bibehålles i den ordning den nu är och att inga flera komma att få del uti honom, än delägarna som nu finnes, samt att utdelning av Spannmålen i veckan uti vanlig ordning företages till delägarne efter halv Ränta för delägarne, men hel ränta om någon annan kommr att få något.

2o Att magasin helt och hållit utesluts från uppptagande vid allmänna Sockenstämman, utan bör angelägenheterna om Magasin och dess förvaltning om Spannemålen och därvarande penningar afgöras delägarne emellan efter eget godtfinnande.

3o Vad öfriga angelägenherterna angår som i dag kan förekomma, förenar jag mig med det beslut, som de flesta i Socknen stanna uti.

Skaffareg. D. 5 maj -03
Anders Hök
(Hedersridare)

Sedan denna anmälan Sålunda var uppläsen, yttrade Hr Hofrätts Commisareien Joh. Asplund å sine och Captine Drakenbergs vägnar, jämte flera Hemman Innehafvare i Socknen, som icke äga del i Magasinet, sin gemensamma åstundan att insätta spannemål i Socken Magasinet, lika så stort qvantum för sina gårdar eller gårdsdelar, såsom intressenterna sjelvfva efter sine hemman insatt och tyckte sökande sig hfva full rättighet härtill oaktat intresenternas obehöriga motvilja och olagliga stridighet, av följande skäl:

1.)Den första punkten uti magasinsordningen lyder så: Alla Hemmansbrukare och ägare Socknen deltaga uti insättningen i Magasin som uti ingressen kallas sokn. Magasin och icke något enskilt efter Intresenternas orimeliga påstående.

2.) Uti samma grundläggning af d. 16 1785 § 5 står uttryckligen att ingen annan delägare får utaga sin andel i Magasinet utan betalningsskyldighet, och längre ner förklarar paragrafen deläganderätten, för lånerätt, hvar af följer att dispositionsrätten tillhör hela Förs. och sockenstämman.

3) Protokollet af d. 18 maj 1788 § 5 omtalar jämväl att Socknen på Kronoparken Billingen ärhållit till Magasinet så stor del, att av dess öfverflöd församlingen Boställiga Fähus i Prästg. Där med reparerades, att förtiga det Magsinhuset står på allmän teg.

4) Uti Protokollet af den 17 maj 1789 § 2 omtalas att alla Hemman deltog uti inredningskostnaden.

5) Protokollet av d 7 Jul. 1797 § 9 Hr qvartermästare Reuter med flera som för sine ägande hemman ej äro delägare i Magasinet beviljades att däri göra insättnings och så vidare uti flera protokoller. På dessa och flera dyliga skäl, grundade sökandene sine påståenden att få göra insättning uti Magasinet och undfå lånerätt, hvilket troligen icke kan vägras: att Magasinsföreståndaren skall redovisa Magasinets förvaltning 10 år tillbaks samt för felen vara ansvarig och förlusterna med sin egendom ansvara: att Magasinets spannemål skall nästa Onsdag utlånas emot helintresse först till dem som äga lånerätt öfverskottet till andra emot säkerhet. Men skulle spannmål ändock qvarbliva inneliggande Så får sockenmännen sig härom gifva sitt yttrande sedan föreståndaren till pastorsämbetet inberättat förhållandet.

Vad mera som taltes i detta stridiga ämnet, finns upptagit protocollet af d. 28 nov. 1814 § 6, vilken väl icke till sin kraft å verkan är upphäven utan v pastorn blott afsagt sig magasinets reglering för intressenternas kinkiga beslut och mindre ordhållighet.


Visitationsprotokoll av d. 24 april 1825

§ F

Socken magasinet som är en gammal inrättning hade i contant penninger behållning 74 R Dr 45 p R D S ds. och i spannmål 28 Tu 2 ½ Kap Korn 39 Tu 3 kap havre.

§ G

Militära Magasins kassan inrättad 1813 till understöd för i krig sårade krigsmän eller den aflidnes Enkor och barn hade under Pastor Elfmans förvaltning ifrån 1819 då den utgjorde e tu 2 kap: Korn nu växt till 5 tu.
Så beslöts denna visitationsakt År och dagar som föreskrivne äro.

E C Grenander
Contrackt Prost


Protokoll 10 juli 1836

§ 4

Under ett varmt handhafvande af detta ärende framför bonden Lars Jonsson från Sörgården Tovatorp med Knuten hand nära intill Pastorns bröst i fullkomlig ilska, och förebrår att Pastorn icke uppläst Kungörelsen så högt att, han dem kunnat höra. Pastorn kunde icke lova honom nya ören på ett gammalt huvud. Dock de som Gudstjänsten suttit 2 stolar bakefter honom intyga att de Tydligen hört hvad jag uppläst och minns att jag nämde Sörg. Tovatorp 2 gånger, hvarpå denna mannen lärer hafa viss speckulationer.
Pastor inom sig beslutade att låta genom vederbörande Kronoaktor Handhafva detta mål inför vederbörlig rätt enligt MissgärningsBalkens 19 kap. och alla paragrafer att Lars Jonsson å Embetsrummet ofredat mig såsom en betydande Embetsman, att han må veta vem han stungit hafver. Detta mål lämnas till Konungen H: Befallningshafvande i Skaraborgs län, som förordnar Wederbörlig Kronoaktor, Enligt Landshövdinge Embetets information af år 1734.

Utt Supra
In fidem
Noreus


Utdrag av protokoll vid General visitation i Häggum
d 13-14 apr. 1839.

§ 12

Magasinets räkenskaper. Granskade av Joh. Johansson och Johannes Larsson är vid sockenstämma d. 29 april 1838 erkände och visa en behållning av 74 skäppor 1 kanna korn samt 83 skäppor 11 kanna havre. Sockenmän önskade att visitator lovade en enskild sockenstämma rörande Magasinets angelägenheter fram uti maj eller juni månader.

E C Grenander
Visitator


Utdrag av Protokoll hållet vid visitation av
undertecknad Contraktsprost enligt vederbörlig
förordnandeförättning i Häggums församling 30-31
oktober 1852.

§ 6

Att fattigstuga finnes ävenså Magasinbyggnad, men att Magasininrättningen ej är i behörig ordning, tillfölje härav vederbörande uppmanas att åt detta ärende ägna nödig omtanke för Magasinväsendets försättande i det skick författningarne föreskriva.


Ur protokoll vid Visitation den 13-14 nov. 1785

§ 14

Med nöje fann Herr Visitatorn att församlingen redan ingått en nyttig Magasins förening, till hvars efterlevnad och iakttagande förmanande öfverenskommo och beslutades att bygga Magasinshus jämte kyrkohärberge under samma tak, samt hfva denna byggnad i fullkomligt skick och riktigt stånd inom 1787 års slut.


Tillfölje af Kongl. Majts Nådiga Skrifvelse till Max V Consist Rörande 250 000 Rdr. Rmt. Statsanslag till Folkundervisningens befrämjande, (se const. Circulär brev 440) afsändes den 23 Juli 1858 en sålydande ansökning.
Till Maxinre Venderandum Consistorium
Undertecknade ordförande och ledamöter i Häggums skolstyrelse, anhålla allra ödmjukast om understöd af de medd. Kongl Majt. i nåder anslagit till Folundervisningens befrämjande! Häggums församling bestående af 25 till 17 ¼ förmedlade hemman med 544 invånare äger en Fast Folkskola ordnad enligt Kongl. Majts nådiga Förordning af d 18 Maj 1842. Skolläraren åtnjuter i årlig lön

Contante Pgn
6 Tur Spannmål – in natura
2 Tunne 24 kappland Jord

Församlingen bekostar dessutom Skolmaterial

Anlägga stenmur kring om halfva skoljorden 1
61 famnar a 3 Rdr Famnen

Flyttan Skolhusen efter Lagaskiftet

Brandstodsavgift för skolhusen

Nytt golv i skolrummet

Diverse utgifter
107:57
75
75

56:16


483

2 700

75

13:17

2 6

Tillägg av ett exempel på verksamheten vid Sockenmagasinet.

Om f.d. Soldaten Erix Toll under Häggum Skattegården nu på Credit bekommer en och en half (1 ½) Tunna Sädeshafre så är han fullkomligt vederhäftig den betala vid betingad tid, i annat fall ansvarar undertecknad för riktig liqvid, som försäkras af.
Häggum den 29 April 1867
A Johansson
Pastor Loci
(Sigill)

1 ½ Ta Hafre
¼ Ta Råg


Joh. Hägg  ½ Ta Hafre
½ Ta Råg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *