Häggums bySockenbeskrivningar

Sockenbeskrivning Häggum av Natanael Wihlsson

Publicerad

Beskrivning av Häggums sockens brukningsenheter och bostadsbestånd vid slutet av 1800-talet och i mitten på 1900-talet. Anteckningarna är gjorda av Natanel Wihlsson från Tollestorp i Häggum som efter att han slutade som jordbrukare flyttade till Stenstorp. Natanael Wihlsson tog aktiv del i uppbyggnaden av Häggum Hembygdsförening. Han överlämnade många skriftliga handlingar, uppgifter och material till föreningen bl.a. dessa anteckningar som varit ytterst värdefulla i Hembygdsföreningen arbete.

Denna sockenbeskrivning visar vad som hänt i den ekonomiska och social strukturen i socknen. Från den tid då folkmängden var som högst, då utkomster saknades för många, fram till byggandet av Ranstadsverket, AB Atomenergi för utvinning av uran ur alunskiffer och då folkmängden var den lägsta i ”modern tid”. 

Vid Hembygdsföreningens ”Torpinventering” hittades genom studier på plats och genomgång av kyrkoböcker och husförhörslängder ytterligare några platser som varit bebodda vid den tid som N Wilsson beskrivit.

Sockenbeskrivning består av tre delar;

IFörteckning över gårdar, torp och backstugor som var bebodda på 1890-talet.
IIAktuella uppgifter 1953.
III  Tillägg till I och redovisning av AB Atomenergis förvärv.

I

Gårdar torp och backstugor inom Häggums socken som voro bebodda för 70 år sedan, men som nu 1959 ej längre utgör boplatser. Möjligen finns någon bland de antecknade som redan på 1880-1890-talet var obebodda.

BjärsgårdenTorp. Senaste innehavaren Karl Knopp. Torpet lagt till gården. Familjen avflyttad. Husen nedtagna.
TollestorpOtto Timbergs. Jordbruket köpt och uppdelat mellan Tollestorp (Birger Bjerke) och Boslycke (Karl Fransson). Siste innehavaren död. Husen nedtagna.
TollestorpGård sista innehavaren som bebodde gården var Ester och Elin Andersson. Gården nu köpt av Åke Agnar, Tollestorp. Stugan nedtagen.
Höberg ?”Döves” backstuga med jordbit. Förpantningsjord på 50 år. Läge ovanför L:a Boslycke vid vägen till Söakullen. Husen nedtagna innehavarna döda. 1
Tovatorp?Svenssons ”Kuttes” Backstuga med jordbit. Förpantningsjord läge ovanför L:a Boslycke vid vägen till Söakullen. Husen nedtagna sista innehavaren emigrerat till USA. 2
Tovatorp?”Åsatorpatösernas” Läge intill ovanstående Husen nedtagna. Innehavarna flyttade till Längeberget. 3
HansagårdenHofmans. Backstuga med jordbit. Förpantningsjord. Läge ovanför L:a Boslycke. Innaehavaren död. Boningshuset sammanbyggt med den lilla ladugården. Huset nedtaget. 4
HansagårdenGustav Jonssons ”Kråkes”. Backstuga med något jordbruk. Läge ovanför St. Boslycke på västra sidan om vägen till Källeberg. Husen nere- ladugården genom brand. Ägaren död. 5
Hansagården”Valmingens” Backstuga läge intill ovanstående. 6
Å Billingen”Tolls” Läge långt in på Billingen ovanför Källeberg. Husen nedtagna. 7
SkaffaregårdenEmma Jonssons ”Väses”. Backstuga med jordbit. Ryggåsstuga. Läge strax ovanför Källeberg. Husen nedtagna. 8
KållkälleSoldattorp f.d. Jorden köpt av Erik Jonsson, Källeberg. Husen nedtagna. Siste indelte soldaten Wilhelm Roth.
KålkälleF.d. soldattorp. Jorden köpt av Erik Jonsson, Källeberg. Husen nedtagna. Siste indelte soldaten Henrik Ehn.
SkaffaregårdenGustav Jonsson. ”Våtes” backstuga. Ägaren död husen borta.
SkaffaregårdenN. Sandtäkten. Backstuga. Stugan står kvar obebodd siste innehavaren Emma Andersson död.
SkaffaregårdenSandtäkten ”Snus Johannes” Backstuga. Ryggåsstuga ägaren död.
Bränneberg”Larspetters” stuga med något jord. Husen nedtagna och jorden lagd till Bränneberg (Johan Larsson).
Åslagården”Drevsi” Torpställe till Åslagården (Hugo Nilssons) läge vid Bröderna Jonssons i Bäckagårdens ängsmark. Siste innehavaren Johannes Pettersson i Tångabacken. Husen nere.
LängebergetBoningshus uppfört i början av 1900-talet, men är nu obebott, sedan ägarna ”Åsatorpatöserna” avlidit.
KvarnslättenStuga belägen strax nedanför nuvarande boningshus å Kvarnslätten. Husen nedtagna.
Bosgården”Slängakrestins” Boningshus med något jord. Läge vid avtagsvägen till Korsdalen. Husen nedtagna.
BosgårdenTorp. Andreasa ”i marken” Läge vid vä’gen till Backen. Husen nedtagna.
BosgårdenTorp ”Ramalyckan” Läge vid vägen till Backen nedanför Eda Anderssons i Undermarken. Husen nedtagna
BosgårdenStatarstuga. Läge vid ladugården å Bosgården. Stugan nedtagen.
PrästgårdenBackstuga ”Prästaskräddarns” Siste innehavare Gustav Jansson avliden. Stugan nedtagen.
Prästgården”Lisas” Stugan nedtagen. Läge på denna var liksom den föregående c:a 150 m. sydväst om gamla folkskolan.
PrästgårdenTorp. Läge vid norra sidan om landsvägen vid Brännebacken. Boningshuset står fortfarande. Men obebott.
PrästgårdenStuga. På västra sidan om landsvägen mitt emot nya folkskolan, kallad Nisas på kro´a.
PrästgårdenStuga på västra sidan om landsvägen mitt för småskolan.
BlommedalenStuga. Står fortfarande. Sist boende var Emma Jonsson, dog å ålderdomshemmet i Tidaholm. Stugan inköpt av Häggums hembygds- och fornminnesförening.
BlommedalenStuga ”Janatildes”. Stugan nedtagen.
PrästgårdenTorp ”Bolles” läge vid nedfartsvägen till Prästgårdens mosskift. Husen nedtagna.
Lars-Larsg.Stuga ”Trulsatöseras” Läge vid Smedbacken. Ägarna döda. Två av deras brorsöner har varit kyrkoherdar med namnet Sandelius. Stugan nedtagen.
Lars-Larsg.Gård. Husen nedtagna. Jorden ägs och brukas under Håkan- Uddsgården (Oskar Larsson) Sist boende var V. Kjäll.
Lars-Larsg.Stuga ”Bobäcks” Läge på norra sidan om landsvägen mitt för gamla folkskolan.
Lars-Larsg.Gård siste innehavare Petrus Abrahamsson. Husen står kvar men är obebodda. Gården inköpt av A/B Atomenergi. 9
AllmänningenGård. Husen nedtagna och jorden tillköpt Backgården (Thorell)
Lars-Larsg.Gård. Sist boende Napoleon Sträng avflyttad. Husen står kvar men är nu obebodda. Gården inköpt av Skultorps kommun för att användas till tomtmark vid eventuell bebyggelse i samband med projekterat uranverk. 10
Korsgården?Stuga med någon jord ”Adamma” läge å södra sidan om landsvägen vid Hemningstorps utfartsväg. Husen nere.
KorsgårdenStuga ”Skatannas” Läge cid södra sidan om landsvägen mitt emot Västrängen.
KorsgårdenStuga ”Jona” Läge som ovanstående. Stugan nedtagen.
VästerängenStuga med något jord. Siste ägaren var August Roth som var kyrkvaktmästare i Häggum åren 1903-1918. Husen nere.
Stuga”Slängarsemmeas” Huset står kvar med är obebott. Läge vid norra sidan om landsvägen ungefär mitt för Källstorp. 11
SoldattorpSiste innehavaren indelte soldaten Edvin Knopp. Husen nedtagna. Läge där Rosenlund (Forsmans) nu ligger.
FinslundStuga Siste innehavare var skräddaren August Rik. Huset nedtaget.
Stuga”Sterns” läge vid Henriksberg. Stugan nedtagen. Ägdes av en gammal soldat som varit med bland de svenska trupper som 1848-1849 överfördes till Danmark vid dåvarande spända förhållande mellan Danmark och Tyskland. 12
BäckagårdenTorp ”Hägges” Läge på västra sidan om vägen till Backen. Husen nedtagna.
Klostergrens intäkt  ”Heddas” Läge samma plats som Anna Knopps boningshus.
NytorpMindre jordbrukslägenhet. Läge på Billingen innanför Skomakarehemmet. Siste boende var naturälskaren och orginalet Karl Billberg. Död å ålderdomshemmet i Tidaholm. Husen nedtagna.
SjöakullenF.d. gård. För c:a 30 år sedan odlades en rätt så stor areal mossmark och föddes där med hjälp av skogsbete 10 à 15 nötkreatur. Nu återerövrar skogen den förut med möda och ihärdighet odlade marken. Gården obebodd. Läge på Billingen.
SjöakullenF.d. gård. Läge som ovanstående. Där hölls tidigare 5-7 nötkreatur. Nu delvis utnyttjad som betesmark. Även där torde marken bli skogsbeväxt. Ägare Gustav Johansson st:hs, Rådene. Gården obebodd.
SjöakullenJordbrukslägenhet (Lotta Häggrens). Läge som ovanstående. Obebodd. 13
SvanebergMindre jordbrukslägenhet. Nu obebodd. Till dessa senast nämnda 4 gårdar och ställen har för några år sedan med bidrag av allmänna medel anlagts en relativt bra väg, men detta till trots äro nu ställena avfolkade.
GåranGård f.d. Lars Kindbom. Nu köpt och tillagt närboende (Granqvist). Gården obebodd.
GåranGård f.d. Gustav Örns. Nu köpt och tillagt närboende (Sven Storm) Gården obebodd.
SkattegårdenGård. Husen nedtagna jorden tillköpt Toragården (Nils Larsson)
SoldattorpSoldattorp till Skaffaregården och Tollestorp. Siste indelte soldaten som tjänade för roten (Biljer) bebodde dock ej stället längre än till 1905. Husen nedtagna och jorden köpt och tillagd annat soldattorp (Ståhls) 14
TångabackenTångabacken Mindre jordbrukslägenhet (Bentssons) Husen nedtagna.
TångabackenBjörkelund Mindre jordbrukslägenhet (Alstrands) obebott.
KällegårdenMindre gård. Ägdes av Per Larsson (Per i Källegården). Boningshuset står kvar men bebos ej.
HulanGård. Husen nedtagna och jorden tillköpt Toragården (Bertil Vilhelmsson)
PukaboGård Husen nedtagna och jorden tillköpt Georg Sträng
SkattegårdenGård ”Fjällars” Husen nedtagna och jorden tillköpt A/B Atomenergi.
SkattegårdenGård ”Bjällummes” Husen nedtagna och jorden tillköpt Herbert Henriksson.
BäckagårdenMindre jordbruksdel. Husen står kvar men bebos ej. Jorden tillköpt närliggande Bäckagården (Nils Johansson)
ÅslagårdenMindre jordbrukslägenhet. Boningshuset står kvar men bebos ej. Siste innehavare Gideon Andersson.
TollestorpLindstedts stuga.
TollestorpStuga i Lialycka.
BjärsgårdenBlysvens stuga. Läge vid landsvägen och i gränsen mot Noläng.
BrännebergStuga benämnd Narven
PukaboNuvarande ägare Albert Dahl. Stuga eller troligen två boplatser som stodo utmed vägen till Dahls mosse. Ågare eller då stugorna togs ned är obekant.
Södra SandtäktenStuga med liten jordbit. Den ägdes och beboddes av föräldrarna till kyrkoherdarna Job och David Sandelius. Sista ägaren var Edit Larsson. Stugan står fortfarande men är obebodd.

Således 73 ställen och gårdar som på 70 à 80 år upphört att vara boplatser, vilket är över 46 % av bostadsbeståndet i Häggum något decennium före sekelskiftet 1800-1900.

De nu bebodda gårdarna och ställena utgör 85 st. Men av dessa är det blott en tidsfråga när en del ej kommer att vidare bebos. Häggums folkmängd år 1865 688 personer, för att nu vid årsskiftet 1958-1959 endast utgöra 279. Således en minskning med över 60 %.

1 Läget som Wilssons bedömt osäkert framgår i beskrivningen ”Torpleden”.
2 Läget som Wilssons bedömt osäkert framgår i beskrivningen ”Torpleden”. Kutten var hästslaktaredärav namnet.
3 Läget som Wilssons bedömt osäkert framgår i beskrivningen ”Torpleden”.
4 Läget framgår i beskrivningen ”Torpleden”.
5 Läget framgår i beskrivningen ”Torpleden”. Bostadshuset var det som härjades av brand.
6 Läget framgår i beskrivningen ”Torpleden”.
7 Läget framgår i beskrivningen ”Torpleden”.
8 Läget framgår i beskrivningen ”Torpleden”.
9 Husen revs strax efter dessa anteckningar, läge vid de rivna silotornen, nu mobilmasten
10 En tomt såldes, huset renoverat och bebott jorden såld till privat brukare.
11 Lövåsen
12 Låg på den plats där Björksäter ligger.
13 Lottes se Häggumavisan på hemsidan
14 Läge vid vägen ner till mossen vid Rosenlund. Nr. 336

II

Förteckning över gårdar och lägenheter inom Häggum socken som beboddes av ägare, arrendatorer och hyresgäster år 1953.

(Läsanvisning till denna beskrivning. Börjar längst i väster på Billingen följer sedan landsvägen mot Häggums by och tar med vägen till Tovatorp. Börjar vid Bäckagården längst i söder och följer landsvägen genom Häggums by mot gränsen till Rådene).

HallebergEtt friköpt torp under Bjersgården. Upphör att vara boplats med innevarande ägares död eller avflyttning.
SjötorpEn mindre jordbrukslägenhet. Användes endast som sommarbostad av veterinär Gussarsson, Skara. Jorden brukas av Gunnar Larsson, Skomakarehemmet. Tidsfråga när det helt upphör som boplats.
SkomakarehemmetGård äges och brukas av Gunnar Larsson
BjärsgårdenGård fordom säteri och på sin tid bebodd av adelssläkter. Äges och brukas av Axel Agnars sterbhus.
TollestorpGård. Gammal släktgård, som varit i samma släkts ägo sedan som med visshet är känt 1687. Gården såldes ur släkten 1938. Äges och brukas nu av Svante Olsson.
TollestorpGård. Tillhörde på sin tid ovannämnda släktgård. Äges och brukas nu av Birger Bjerke.
NolängGård. Omfattar dels Noläng och dels en del av Tollestorp. Nuvarande ägaren Halvard Jansson köpte gården 1952.
L:a BoslyckeGård. Omfattar dels Boslycke och dels en del av Tollestorp. Äges och brukas av Karl Fransson.
St. BoslyckeGård äges och brukas av Nils Andersson.
KällebergGård. Består av tre sammanköpta soldattorp. Äges och brukas av Erik Jonsson
BrännebergGård. Fordom säteri äges och brukas av Gunnar Johansson.
BrännebergGård. Fordom säteri, äges av Johan Larsson, brukas av Karl-Erik Levander.
BrännebergBostadslägenhet. Äges av Johan Larsson.
BrännebergGård. Äges och brukas av Per Larsson.
HäggumstorpBostadslägenhet. Äges av John Hjellström.
SkattegårdenGård. Äges och brukas av Herbert Henriksson.
HansagårdenGård. Äges av Frans Skatts sterbhus.
ÅslagårdenGård. Äges och brukas av Axel Andersson.
ÅslagårdenGård. Äges och brukas av Hugo Nilsson.
ÅslagårdenBostadslägenhet med mindre jordbruk. Tidsfråga när jordbruket nedlägges eller övertas av närboende.
StommenPrästlönestom. Arrenderas av Anders Svensson.
TovatorpGård. Äges och brukas av Teodor Levander.
TovatorpGård. Äges och brukas av Eskil Larsson.
Lars-LarsgårdenGård. Äges och brukas av Holger Johansson.
SkaffaregårdenGård. Äges och brukas av Gunnar Johansson.
N. SandtäktenStuga.
Lars UddsgårdenGård. Äges av Sigvard Gustavsson, Lars-Larsgården eller Bäckagården. Bebodd av hyresgäst.
BäckagårdenGård. Gammal släktgård. Äges och brukas av Bröderna Jonsson.
BäckagårdenGård. Äges och brukas av Nils och Gunnar Johansson.
Lars-Larsgården eller BäckagårdenGård. Äges och brukas av Sigvard Gustavsson.
HöbergGård. Äges och brukas av Henry Häggstam.
GrönebergGård. Äges och brukas av Samuel Levander.
Håkan-UddsgårdenGård. Äges och brukas av Erik Jonsson.
PukaboGård. Äges och brukas av Georg Sträng.
PukaboGård. Äges och brukas av Albert Dahl.
PukaboBostadslägenhet. Nybyggd äges av Erik Dahl.
PukaboGård. Äges och brukas av Evald Johansson.
SandtäktenStuga. Läge vid utfartsvägen från Stofsgården. Äges och bebos av Edit Larsson. Tidsfråga då det upphör att vara boplats.
StofsgårdenGård. Äges och brukas av Harry Häggstam.
SkattegårdenGård. Äges och brukas av Erik Jonsson.
SkattegårdenGård. Äges och brukas av Georg Sträng, Pukabo. Bebodd av hyresgäst.
ToragårdenGård. Äges och brukas av Bertil Wilhelmsson.
AllmänningenGård. Äges och brukas av Fritz Alm.
ToragårdenGård. Äges och brukas av Nils Larsson.
SkattegårdenGård. Äges och brukas av Petrus Abrahamsson.
KorsgårdenGård. Äges och brukas av Nils Larsson. F. närvarande obebodd men torde dock alltfort kunna räknas bebodd gård då gården är av de större i Häggums socken.
BackgårdenGård. Äges och brukas av Gideon Larsson.
BackgårdenGård. Äges och brukas av Erik Thorell.
KällegårdenGård. Äges och brukas av Karl Perssons sterbhus.
KällegårdenGård. Äges av Gillis Andersson och brukas av Samuel Wilsson, Källegården.
KällegårdenGård. Äges och brukas av Samuel Wilsson.
Håkan-UddsgårdenGård. Äges och brukas av August Larsson.
Håkan-UddsgårdenBostadslägenhet med mindre jordbruk. Äges av Karl Larsson.
Håkan-UddsgårdenGård. Äges och brukas av Oskar Larsson.
Håkan-UddsgårdenHandelslägenhet. Innehaves av handl. Natanael Hellqvist
SvenstorpHandelslägenhet. Äges av handl. Systrarna Amanda och Hanna Käll.
SmåskolaLärarinna Maria Larsson.
FolkskolanFolkskollärare Anders Siljedahl.
FridhemBostadslägenhet äges av Maria Svensson.
BossgårdenGård. Äges och brukas av G. Wetterberg. Fordom säteri.
BosgårdenKvarnfastighet. Äges av Simeon Larssons sterbhus och innehaves av Daniel Larsson.
PrästgårdenGård. Arrenderas av Gustav Johansson.
PrästgårdenBostadslägenhet. Bebodd av hyresgäst.
Lars-LarsgårdenGård. Äges och brukas av Napoleon Sträng.
ToragårdenGård. Äges och brukas av Einar Johansson.
ToragårdenGård. Äges och brukas av Robert Karlsson.
TorsborgGård. Äges och brukas av Karl Kindbom.
Gamla FolkskolanAnvändes som folkskola till år 1909. Nu bostadslägenhet. Äges av Johan Larsson Bränneberg och bebos av Herta Larsson. Tidsfråga när den upphör som boplats.
Klostergrens intäktBostadslägenhet äges och bebos av Anna Knopp.
KvarnslättenGård. Äges och brukas av Rudolf Christiansson.
KvarnslättenBostadslägenhet. Bebos av Josef Ström. Tidsfråga när det upphör att vara bostad.
KorsdalenEndast sommarbostad. Äges av systrarna Teckla och Blenda Johansson, Stockholm.
ÅkholmenBostadslägenhet
UndermarkenBostadslägenhet. Åges och bebos av Eda Andersson. Tidsfråga då det upphör.
BackenGård. Äges och brukas av Ernst Andersson.
GåranGård. Äges och brukas av syskonen Granqvist.
GåranGård. Äges och brukas av Sven Storm.
EkeskogenGård. Äges och brukas av Valter Bood.
EkeskogenGård. Äges och brukas av Erik Johansson.
HöksåsBostadslägenhet med något jordbruk. Äges av Alfred Larsson.
BlommelundBostadslägenhet. Äges av Karl Roth. Tidsfråga när det upphör att vara bostad.
SmedbackenJordbrukslägenhet med smedja. Jordbruket består av två sammanlagda soldattorp. Innehaves av Kurt Ståhl.
KällstorpF.d. soldattorp. Äges och brukas av Bertil Käll.
HenriksbergBostadslägenhet. Nybyggt och äges av Henrik Ehn.
RosenlundF.d. soldattorp. Äges och brukas av Nils Forsman (och hans syskon.)
RosenlundNyuppförd bostadslägenhet. Byggd av Axel o Julia Forsman.
TångabackenJordbrukslägenhet. Äges av Tekla Holmberg. Tidsfråga när det upphör som boplats.
BrännebackenGård. Äges av Claes Johansson och arrenderas av Gustav Ström.
VästerängenJordbrukslägenhet. Äges av systrarna Thorell.

Således äro 86 gårdar och lägenheter bebodda inom socknen år 1953, av dessa torde ett tiotal ej vidare komma att bebos inom en nära framtid.

Anm. Som kan göras 50 år senare 2003. N. Wihlsson bedömning att Gamla Folkskolan, Kvarnslätten, Undermarken och Blommelund skulle upphöra som boplatser har kommit på skam de är i dag moderna bostäder om- och tillbyggda. Däremot blev det många andra gårdar som försvann med Ranstadsverkets tillkomst se vidare i avsnitt III.

III

Sedan föregående antecknades har ytterligare följande upphört att vara boplatser:

SandtäktenSista ägaren var Edit Larsson
ÅslagårdenSista ägaren var Gideon Andersson
Skattegården/Lars-Larsgården  Sista ägaren var Petrus Abrahamsson
Lars-LarsgårdenSista ägaren var Holger Johansson

Gårdar som inköpts eller skall inköpas av A.B Atomenergi och som från 1960 upphöra som jordbruk.

PukaboSista ägaren var Albert Dahl
SkattegårdenSista ägaren var Erik Jonsson
SkattegårdenSista ägaren var Georg Sträng
SkattegårdenSista ägaren var Herbert Henriksson
Håk.Uddsgården  Sista ägaren var Sigvard Gustavsson i
Lars-LarsgårdenSista ägaren var Holger Johansson
HansagårdenSista ägaren var Evert Jonsson
ÅslagårdenSista ägaren var Axel Anderssons sterbhus.
ÅslagårdenSista ägaren var Hugo Nilsson
TovatorpSista ägaren var Teodor Levander
TovatorpSista ägaren var Eskil Larsson
HöbergSista ägaren var Henry Häggstam

Under juli månad 1961 inköptes av A.B. Atomenergi ytterligare följande gårdar.

Backgårdentillhörigt Erik Thorells sterbhus
Källegårdentillhörigt Samuel Wilsson
Källegårdentillhörigt Samuel Wilsson
Källegårdentillhörigt syskonen Persson
Backgårdentillhörigt Gideon Larsson
Korsgårdentillhörigt Nils Larsson
Toragårdentillhörigt Nils Larsson
Stofsgården  tillhörigt Harry Häggstam
Pukabotillhörigt Evald Johansson
Brännebergtillhörigt Per Larsson

Dessutom är delar av Bäckagården, Bränneberg, Skaffaregården m. fl. inköpta så hela antalet fastigheter eller delar av fastigheter som nu tillhör bolaget är uppe i c:a 45 st. omfattande ett par tusen tunnland och inköpssumman är c:a 6 mill. kronor.

i Den gård som S Gustavsson sålde var Lars-Larsgården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *