Häggums kyrka

Häggums Missionsförsamling/Missionsförening

Församlingen i sitt 150:e verksamhetsår 2003 och Missionshuset har funnits i 125 år.

Vid Hemvändardagarna den 3 augusti 2003 kommer en Jubileumshögtid i Missionshuset som fyller 125 år att vara höjdpunkten på söndagen. I ett antal artiklar kommer att redovisas olika dokument och annan information som finns i föreningens arkiv. Inledningsvis en jubileumsskrift från 1929 som är skriven i ett enda långt stycke men här uppdelat för att underlätta läsandet. Vem som hållit i pennan är okänt.

Handskriven Jubileumsskrift

Denna afvskrift 2003, ”Uppläst på 75 års jubileumsdagen den 24 juni 1929 i Häggums Missionshus, Herren vare tack och lov för allt, Halleluja.” 

Jubla ock gläd dig du dotter Sion Ty se jag kommer För att taga min boning i dig säger Herren. Sarkaja 2:10. Ty så älskade Gud verlden att han utgaf sin enfödde son på det att var och en som tror på honom icke må förgås utan hafva evigt lif. Johannes 3:26. 

Den Rättfärdiges Åminnelse lefver i Välsingnelse. Ordspråksbok, 10:7.

Att God Gåfva ock att Fullkomlig gåfva kommer ofvanefter ifrån ljusets Fader Så både i Lekamligt ock Andeligt afvsende Gaf Gud oss Hemmansägaren Johannes Larsson ifrån Nästeg. Wahltorp som då fluttade derifrån ock Tillträdde Säteriet Bosg. Häggum den 14 mars 1854. 

Således 75 år Sedan ock då som nästan alla hans Församlingsbor i Största syndaelände befans på väg till evig död. Så i största hast Började Johannes Larsson jemte hans Broder Per Larsson Boende i Rådened, Församling hvilken förde ordet och Prädikade i J Larssons hem ock på många andra ställen i Häggum desse både Bröder arbetade outtröttligt för att få Folket Frälsta ifrån synden ock att tro på Jesus. 

För att nå de Störtsa Syndanästen Så hämtade Johannes Larsson de aldra bästa Prädikanterna ifrån Jönköping. Svenning, Johansson, Per Jonsson, Per Hultman, August Pohl, Andersson, Malm, Mattsson m.f.l. Magister Oskar Ahnfält Som ofta kom resande på Droska efter egna hästar ock kusk ock var i Bosg. I åtta dagar å rad. Hästarna skulle fodras med gott foder. Oskar, han Prädikade ock spelade på sin harpa. Här kommer en Främling från Fjerran ort ock klappar på ditt Hjerta o.s.v. Hvar är du o meniska som dveljes i Gruset vad döljer du dig ibland Lustgårdens teän. Träd fram för din Herre i Ljuset så ropar den Himmelska rösten Det skar igenom. Folkmassorna till Syndanöd ock bhof af Frälsning. Fult hus evad det var i Kyrka eller andra ställen behof av Nyfödelse blef stort. 

Alla Prädikanter Hämtade ock Skjutsade J. Larsson runt i socknarna ända till Sköfde, Hanlanden Ahlström, Byggmästare P. Larsson, Fabrikör Anderen, många goda Prädikningar i hans ena flygel vid Sandtorget äfven till Wersås, Hjo, Gudhem, Watunhem, Sandtorp , i Sanning ett stort arbetsfält, alt gick med Stor lust ock glädje i 13 år alla Prädikanterna hade ett godt hem hos vår Fader i Kristo J. Larsson för alt detta fick han mycket otack i början ock blef förföljd med Stenkastning intill han bostad, en gång han skjutsat en Prädikant ock var på hemväg var det en Person, som afvacktade hans kommande, Skulle Skjuta honom men han kunde ej för han såg 2 Personer i Åken. Så bekände den Mannen det för J Larsson, då han blef omvänd till Gud, 

Så fick denne Nitiske ock Trogne Herrans tjenare vara med om både nöd och nåd intill år 1867. Då han blef hämtad utaf Jesus sjelf enligt Joh.E 14:3. Ja Saliga de Som hafva tvagit sina kläder i Lammets blod Uppb. 7:14. Ock Skall aftorka alla tårar af deras ögon o.s.v. uppb. 21:5. 

Då såg det underligt ut för oss här i Häggum vi voro lemnade som Får utan herde, Syskon utan Fader. Men Herren som är Enkors och Faderlösas försvarare ock ser till det låga i Himlen ock på jorden Trädde fram på ett förunderligt sätt. Låt mig hafva omsorgen om mina barn ock mina Händers värk. Samtidigt framrukte 3 Stora Fiender till Herren ock ville Stänga kyrkan för Guds ords bruk, ock som vanligt sed ock lag kom den dagen då Johannes Larssons, Stärbhus lät Hålla Auktion, på deras faders efterlämnade egendom. Så när Lösöret var utropat Så skulle äfven Sätteeriet Bosg. Utropas och Säljas, då stod de omnämnda Fienderna så bittra ock tänkte köpa Fastigheten för att få Kyrkan Stängd men efter en Stunds tystnad, Herren gjorde Hedningarnas Råd om intet, han lät folkets tankar komma på skam. Ps. 33:10. Herren låter klubban falla för en på Jesus troende man Landtbrukaren Magnus Jansson, Orrleka, Fröjre som ropade in Sätteriet Bosg. 

Till 2ne af Sina Älste Mågar Lars Andersson ock Johan Wiktor Johansson att tillträda som deras egna hem. Nu hade Gud vändt vår eller Guds barns sorg i Glädje då de båda Familjerna voro alla på Jesus troende ock upofrande Guds barn. Ära vare Herren Som håller ord jag skall vara med dig i Nöden o.s.v. 

Kyrkan fick fortfarande Stå öppen för Lekmän ock Troende. Prästmän Pastor Palmberg, Håkan Sjögren, Pastor Sthalen m.f.l. Vår då varande ädb (ädelborne). Kyrkoherde A. Johansson var alltid vänligt Stämd till Prädikanterna Satt alltid främst ock afhörde Prädikan evad det var i Kyrkan eller i andra Ställen. Hälsa de Prädikande bröderna välkomna ock aftackade dem så kärt när de reste, intill år 1879, då Kyrkoherde A. Johansson fick hembud. 

Så ser vi ock höra att det har gått väl för Guds barn i Häggum, några ord om Johannes Larssons, Sterbhus efter att hvad han rest ock givit ut till Jesu Kristi Ära ock förhärligande. Så blef det när alt blef utredt. 12 korgar öfver med styrken efter dem som ätit och bott ihans hem ock talat Guds ord. Ja då ser vi huru Herren Wälsignade Hans efterlefvande, Maka, med, 7, barn i Fortsättningen. Allt fick då Fienderna stå ok se på kort efter flyttade 2 ifrån Häggum 1 dog var då 3 som var värst. Herrens hand kan allting förvandla. 

Så efter något år Köpte Lars Andersson, Korsg. I Häggum, Johan Wiktor Johansson blef då ensam ägande af Sätteriet, då tog han ock hans Lyckliga Hustru upp sin Faders Mantel ock har troget ok omsorgsfult föreståt Församlingen med goda ok rikliga tillfällen att få samlas i den ena Flygeln På Bosg, som byggdes till, SöndagsSkola ock Prädikolokal Gud tog då Per Pettersson i Lilla Boslycke till SöndagsSkollelärare i några år ok så ficka han hembud han var trogen i det lilla han gjorde vad han kunde, ock Sedan tog Per Larsson i Källeg. Upp hans arbetsstig, blef SöndagsSkollelärare ok på samma Sätt en väldig Prädikant både i Häggum ok annorstädes han bodde Stora Gåran, att draga fram synden ock Frambära den Frälsade Jesus Kristus för folket så att det blef rop än här ok der i bänkarna. 

Bed för mig. Så höll denne Herrans tjenare På i tid ock tils år 1905, då Jesus gjorde Enligt Johannes Ev. 14:3, han var även Föreståndare till den lilla Guds Församling Som sammanslöt sig omkring Jesus att Fira hans döds Åminelse år 1880 och efter honom Blef Gustaf Ström Föreståndare i många år Sedan fick han fara hem i Frid. 

År 1878 fick Missionsförsamlingen bygga ett Missionshus. På J. W. Johansson Gård hvilket Sedan Stått öppet för alla Guds ords förkunnare i 51 år Präster eller Lekmän. Försök har Förekommit att få in okända Prädikanter Men som J. W. Var en så gammal Herrans Tjenare ock begåfvad att säga ut sina tankar Så afslog han alt sådant intill 1928 då han fick hembud att Gå in i sin Herres Glädje enligt Mattij 25: 20-21 efter alla uppofringar med den 5 punden J. W. Fått att förvalta i 55 år. 

Tillsammans med Sina båda Hustrur Som varo i Sanning ädla i Herrans tjenst han var gift 2 gånger Guds frid öfver deras hvilokamar Ära vare Herren. 1922 Så invaldes Påstföreståndare Karl Johansson i Fridhem till ordförande i Missionsförsamlingen. Så har han ock hans Hustru outrötteligt ock i alla behof af MissionsHemmets angelägenheter vari ock dro så uppofrande. Så att Prädikanterna hafva ett godt hem hos dem fortfarande. Så har då Herren hjelpt oss alt härtill. 1. Samuelsb 7:12 Esaias 46:3-4 äfven 27:2-3. Herren Jesus till ära till alt af… 

Häggums reformator

I Hilmer Johansson ”Bolumssamlingen” (Västergötlands Museum) kallas Johannes Larsson för: ”Häggums reformator.” 
Följande finns i Hilmer Johansson anteckningar: 

”Johannes Larsson. 

Efter en del år som mjölnare i Fröjered lbr i Bosg., Häggum. 
F. 1810 28/4 i N:a Fågelås. 
D. 1867 24/7 i Häggum. 
Gift 1835 med Anna Larsdtr. 
F. 1810 18/11 i N:a Fågelås. 
D. 18 

Barn : 
1. Johan Viktor Johansson f. 1837 28/2.  
2. Per August Johansson f. 1838 18/11.  
3. Maria Charlotta Johansdtr f. 1841 1/4.  
4. Anna Dorotea Johansdtr f. 1843 13/1.  
5. Hilda Kristina Johansdtr f. 1849 25/2, d. ogift. 
6. Klara Helena Johansdtr f. 1853 14/7.  
7. Johanna Sofia Johansdtr f. 1856 8/2 i Häggum3.  

Häggums reformators föräldrar voro enligt Häggums d:bok 
Lars Jonsson o Maria Gideonsdotter.”

Åke Josefsson, Kungslena.
Åke är barnbarns barnbarn till Johannes Larsson (morfars morfar) som kom till Bosgården från Nästegården i Valtorp 14 mars 1854 och som i Häggum startade Missionsförsamlingen samma år. Nästegårds kvarn i Valtorp bär fortfarande initialerna J.L. huggna i väggen. Åke Josefsson har bl.a. skänkt en tavla på Fridhem till Häggums Hembygdsförening och i övrigt lämnat information om sina släktingar.

I Hembygdsföreningens samlingar finns ett tidningsursklipp från 1893.

”Stor
Offerfäst
Hålles i Häggums missionshus för Missionens bedrifvande på mörka platser, söndagen den 26 dennes kl. 5 e. m. Tvenne föredrag öfver ämnen Guds folks kröning och belöning efter mötet med Brudgummen i skyn. Sängen för kort och täcket för stacket. Sång utföres till harmonin och orgel, fria vittnesbörd af flere nyomvända från många håll. Sångkören sjunger till flere instrument. Mötet leds af Missionär N. P. Andersson. Inträde 25 öre för äldre och 10 öre för barn. 
Alla hjertligt välkomna.”

2-Kronan som säljs vid varje auktion i Häggums Missionshus. 

”En period hölls två auktioner en Missionsauktion på sommaren som hölls på eftermiddagen och kallades ”Di gamles auktion” och en Skördefest senare på hösten. I slutet på 40-talet såldes 2-kronan vid Missionsauktionen numera säljs den om och om igen på höstens auktion och inbringade år 2000 50 kr. vid varje utrop. I ett etui med 2-kronan ligger en handskriven lapp med ungefär följande innehåll.

Denna 2 Krona är given av en fattigstugegumma i Varola till evangelist Carl Andersson från Jonköping för Häggums Missionsförening. Kronan skall varje gång säljas men ingen får behålla den.

Vid ett besök hos Bengt Kindbom söndagen den 5 december 1992 berättade Erik Wahlstrand Axtorp Varola att den fattigstugegumma som skänkt 2 Kronan till Häggums Missionshus hette Augusta Svärd. Augusta Svärd var piga hos Eriks farfar P. A. Wahlstrand som 1871 – 1902 var folkskollärare i Häggum. Detta kanske är förklaringen varför en gumma i Varola gav Häggum denna skänk.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *