Häggums byHäggums historia

Åbo Contragt

Publicerad

Detta åbokontrakt är den äldsta handskrivna handlingen som Häggums Hembygdsförening för närvarnde (2003) har i sitt arkiv. Handlingen har anknytning till Lilla Gåran i Rådene socken och dess ägare i tidigare generationer boende i Dala. Dahla Strängagården 1828 Christoffer Månsson, 1872 Dahla Strängagården Magnus Christoffersson, 1890 Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus, 1941 Lilla Gåran syskonen August och Lovisa Magnusson som testamenterar sin kvarlåtenskap till trotjänaren Axel Bernhard Forsman. I tingsprotokoll den 2 september 1941 säger vittnet Henning Olsson, Hemningstorp att Forsman nog varit i deras tjänst minst 18 år. Huset på Lilla Gåran flyttade Axel Forsman och hans syster Julia sedan till Häggelund Häggum. Häggums Hembygdsförening fick mark ladugård och uthus till sin hembygdsgård ”Emmes stûva” i gåva av syskonen Forsman. I samband med att de sist boende syskonen Forsman på Rosenlund lämnade Häggum fick Hembygdsföreningen ett antal handlingar däribland detta kontrakt.
Se även Arkivförteckning Box 105.

Kontraktets lydelse:

Nuvarande Åboerne å å Rå och Rörs Hemmanen Strängagården Christoffer Månsson ½, Sven Pehrsson ½, och Brunnsgården ½ Lars Larsson, komma att från Wårfrudagen År 1822, vid sina åboende Hemma, qvarblifva mot följande vilkor och förbindelser: 

1 mo     Som Hus och Hägnader i anseende till utflyttningen bör på dessa hemman vara i lagligt stånd, kommer Laga Husesyn att vid tillträdet den 14 de Mars förrättas, då de förbättringar som därvid trafvas, kommer av åboerne att i stånd sättas, härtill nödvändig utsyning lemnas. Åboerne skola sedan ansvara för all laglig åbyggnad, som vid Hemmanen behöfves, väl häfda, bruka och stänga Åker, Äng och Hagar, samt årligen på hvarje halfgård i yttre skillnaderne anlägga minst 6 famnar dubbel stenmur på god grund och till nio qvarters höjd öfver jordytan. – Stenröjning anbefalles i Gärdena vid hvarje körning, så att alla sådane stenar som hindrar brukningen sammanlägges antingen i de gamla rören, eller ock nya, tills de kunna flyttas till yttre hägnaderne och der användas – De gamla dikena ränsas och nya gräfves efter af Husbonden skedd anvisning, till minst 20 famnar årligen på hvarje halfgård. 

2 de     Uti årlig skatt betala hvarje halfgårdsÅbo 2 Tunnor Råg och 2 Tunnor Korn efter markegångspris med 16 s Bco förhöjning på hvarje Tunna, hvilken erlägges första hälften den 1ste December och andra hälften den 1ste påföljande Mars, för hvarje halfgård göres 6 Drängedagsverken i veckan årligen på egen skaft med fullt arbetsföre Personer som alla årstider gifves tillkänna med Wäl klockan 16 ökedagsverken med hel ök och karl, samt 24 Qvinnsdagsverken, när som befalles. Hvarje halfgårds åbo skall årligen på 9 à 10 Mils väg otköra 18 Tunnor Hvete, Råg eller Ärter eller ock 24 Tunnor Vårsäd samt lika mycket spannemål på 6 à 7 mils väg , hvartill Åboerne tillsläppa säckar. 

3 o     Dagsverksfolket skall vara försedt med all nödig och fullkomlig Redskap af brukarna Yxor, Liar, Skäror Rifvor, Spadar, Tjufvor och Präglar samt vid ökedagverkena med passande Köreredskap. 

4 o     Alla av Hemmanen utgående onera, betalar hvarje Brukare ensamt, utom beskattningen till Kronan för fast egendom som ansvaras av Ägarne. 

5 o     Som åboerne får begagna bete i Djurgården skola de biträda till Hägnads upprättande och vidmagthållande, enligt skeende utvisning och repartition. 

6 o     Årlig Spånad Blifver på hvarje halfgård: Fyra Marker Lin eller Åtta marker Blånor väl och försvarligt, iamar händelse få de Straffespånad, hälften mot ofvanstående. 

7 o     Utsyning till Gärdsle och vedbrand lemnas i mån af skogstillgången, men olofvligt hygge eller borttagande af …………..1. Åboerne ej tillsett blifvit, straffas enligt det vite 30 § 1821 Års EnskiftesPaln utstakas samt Plikt enligt lag och gifven uppsägning. 

8 o     Alla mindre göromål vid Herregn såsom Slagt, Bykning, Skurning, Potäters ränsning, pågräfning och uppptagning, samt vid Lin och Hamp Rengöring skola Åboerne utgöra dock på det sätt att alla Bönder och Torpare i sin ordning häruti deltager med en QvinnsPerson hvardera, då mat fås på Herregården. 

9 o     Husbondens och Dess Ombuds Bud och befallningar skola Brukarene sjelfve och dess Tjenstefolk ovillkorligen hörsammas, Brott häremot straffas med oåterlig upppsägning. 

Förestående Contragt gäller under min Arrendetid.
Dala d: 7 Januari 1828       L.G. Silfverswärd

Med förestående Contragt förklara vi oss til alla delar nöjde och förbinde oss dess obrottsliga efterlefnad och uppfyllande Utsyna 2.
Lars Larsson för Brunnsgården
Sven Pehrsson
Christoffer Månsson för Strängagården 3.

Till Vittne
F. Wilh von Hnudern4
M. Bjerkander

För Brunnsgården transporteras detta Contragt på Olof Larsson som har at fullgöra sina åligganden som fadern Lars Larsson iklätt sig.
Dala d: 3 dje Dec.er 1835
L.G. Silfverswärd

Härmed förklarar iag mig niögd. Olof Larsson

Till Vittne
Lars Andersson   Lars Andersson
På Dala härgar   J ..bränagåren


Sedan min framl Man Majoren och Riddaren Silfverswärd 10 sist Januari med döden afgått öfwerflyttas ofvanstående Contract från och med 16 sistl Mars och tills vidare till alla delar på mig. Dahla 21 Mars 1841
Henrietta Silfverswärd
Född Treffenberg 

Med förestående Contragt förklarar Wi oss till alla delar nöjde och förbinder oss till dess obrottsliga efteröefnad och Uppfyllese. Ut supra.

Till Vitnen     Christopher Månsson
Lars Andersson   Johannes Petterson i Sträng
Petter Andersson   Olof Larsson Brunsg

På första sidan av kontraktet är följande text skriven på långsidan:
Belagt med Två RD 30 s: m Charta Sigillate.

1 Texten borta på grund av att handlingen i folieformat vikts dubbelt.
2 Osäkert om det är rätt tolkning.
3 Samtliga namnteckningar skrivna med samma handstil och bläck men utan anteckning om att det skett med hand på penna.
4 Sirlig begynnelsebokstav som troligtvis är ett H.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *