Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2007

Ordföranden har ordet (arkiv 2007)

Årsmötet I dag skriver jag och är stolt över det jag uppplevt. På föreningens önskan efter 30 år som ordförande tilldelades jag vid årsmötet – Västergötlands Hembygdsförbunds diplom för förtjänstfullt arbete inom hembygdsrörelsen. Diplomet överlämnades av Eva Bergström Hyenstrand, Skultorp v. ordf. i förbundet.
Tack till föreningen, alla medlemmar och förbundet.
Mötet fortsatte med att kyrkoherde emeritus Bengt Larsson berättade om dagboksanteckningar och protokoll från grannsocknen Rådene. Som handlade om livet på Rådene säteri, om sista gudstjänsten i Rådene kyrka och om kyrkans rivning. Kungajakten på Rådene säteri en stor begivenhet som var detaljerat beskriven med antal fällda byten från Orre till Katt och vilket pris man betalde för det nedlagda vilket. Anteckningarna berörde också händelser som noterats från tidningar och möten och mycket annat från livet i Rådene i helg och söcken. Bengt Larsson skildrade livet på 1860 talet med respekt och värme för de människor som berördes men också med mycket humor.

Stopp för exploatörerna
Bergastaten har avslagit alla ansökningar om att få leta uran m m i våra Västgötaberg. Beslutet kom på vårdagjämningen 21 mars, det var väl ljusets hälsning. Bergsstatens motivering: 

Svenska Skifferoljeaktiebolaget, London, England 

Undersökningsområdena Häggum nr 1 och 2, Sjogerstad nr 1 samt Ranstad nr 1 utgör tillsammans ett sammanhängande område. Inom detta område finns bland annat riksintresseområden för natur- och kulturmiljövård, ett par mindre Natura 2000 områden, områden med skydd för landskapsbilden enligt den äldre lydelsen av 19 § naturvårdslagen, planerade naturreservat och hundratals fornminnen. Av länsstyrelsens yttrande framgår också att det inom området finns annan känslig natur som sumpskogar, inventerade ängs- och hagmarker, inventerade våtmarksområden och av Skogsvårdsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper. Länsstyrelsen framför att miljön som sådan är känslig och att berggrunden är komplex, vilket medför svårigheter att bedöma verksamheters påverkan på grundvattnet. Länsstyrelsen bedömer att alla åtgärder som skulle kunna komma att vidtas i fält i samband med undersökningarna fordrar samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om inte tillstånd eller dispens måste sökas på grund av gälande skyddsföreskrifter. Inom områdena finns vidare ett antal bostäder, allmänna vägar och en järnväg.

Sammantaget bedömer bergmästaren att de hinder och svårigheter som finns för all verksamhet som innebär fysisk påverkan på eller i marken inom de aktuella områdena är av sådan omfattning att de undersökningar inte kan genomföras som kan leda fram till att en fyndighet av koncessionsmineral kan påvisas och att fyndighetens sannolika ekonomiska värde och beskaffenhet i övrigt kan utrönas.
Bergmästaren finner att ändamålsenliga undersökningar uppenbarligen inte kan komma till stånd och att Era ansökningar därför skall avslås. 

Continental Precious Minerals Inc. Toronto, Canada

Era ansökningar avser 13 områden Backa, Stensgården, Kåxtorp, Långesäter, Nordberget, Mellangården, Solberga, Åsen, Fjäramossen, Löten, Stentorp, Bossgården och Jonstorpsom tillsammans bildar ett större sammanhängande område över platåberget Billingen. Området är till stora delar av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Vissa mindre delar är också av riksintresse för kulturmiljövården. Flera områden är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken som naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. Flera av dessa områden är beroende av framträngande grundvatten eller rörligt grundvatten för att naturvärdena skall bevaras. Därutöver finns också ett antal andra hänsynskrävande områden, som t.ex. våtmarker med höga naturvärden, sumpskogar och nyckelbiotoper. Ett par hundra kända fasta fornlämningar finns inom området. Där finns också ett större antal bostadshus och några allmänna vägar.
De undersökningar Ni planerat avses bli kompletteringar av tillgängliga resultat från äldre undersökningar. Ifråga om de nya undersökningar Ni planerat kan inte bergmästaren finna annat än att till exempel geofysiska mätningar i befintliga borrhål måste vara möjliga utan påverkan på miljön. Ni har också planerat ett antal nya borrhål med en sådan placering att gällande skyddsbestämmelser enligt Er uppfattning inte skulle lägga hinder i vägen. 
Av länsstyrelsens yttrande framgår emellertid att miljön i dessa områden är så känslig att även de begränsade ingrepp i marken som undersökningsarbeten normalt föranleder måste bli föremål för länsstyrelsens bedömning genom samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Såsom länsstyrelsens yttrande måste förstås kommer inte någon påverkan på miljön i området att kunna accepteras. 

Mot denna bakgrund anser bergmästaren att det inte finns rimliga möjligheter att åstadkomma undersökningar som kan leda fram till att en fyndighet av koncessionsmineral kan påvisas och att fyndighetens sannolika ekonomiska värde och beskaffenhet i övrigt kan utrönas.
Bergmästaren bedömer det därför som uppenbart att ändamålsenliga undersökningar inte kan genomföras inom något av de aktuella områden. Era ansökningar skall därför avslås.

Continental Precious Minerals Inc. har överklagat Bergsstatens beslut.

Att möta Våren!
I stället för att möta blåsippor, tussilago, vitsippor m fl vårtecken vid vattenfallet Backen, Annandag Påsk 9 april, så täcktes Häggum av ett 5 cm tjockt snötäcke. Som bomullsvadd låg det över bygden. Detta avskräckte inte en grupp medlemmar från att samlas vid vattenfallet för att umgås, fika och grilla korv. 
Vi möttes alla av en överraskning; familjerna Olofsson i Undermarken och Christiansson i Kvarnslätten hade byggt bra sittplatser både vid grillplatsen och på den lilla ön i vattenfallet. Tack för det jobbet.

Skövde Hembygdskrets
Årsmöte med Skövde Hembygdskrets hölls i Häggums Bygdegård den 16 april. Ett 25-tal representanter för hembygdsföreningarna och stadsmuséet var samlade för att presentera och diskutera föreningarnas verksamhet. Bokslut och ansvarsfrihet godkändes för utgivningen av Billingsbygden. Fler exemplar av Billingsbygden behöver säljas för att trygga ekonomin. Årsmöte beslutade uppdra till arbetsutskottet och föreningarna att var för sig komma med förslag till höstmötet.

Runt Ranstadsverket.
Vandring 1 maj med 26 deltagare startade vid verkets grindar. Ur Riksantikvariets rapporter från utgrävningarna av fornminnen såg vi på flygbilder hur området med sina gårdar, åkrar och betesmarker såg ut innan verket byggdes. Inne på verket stannade vi vid platsen för den grav där det förnämsta fyndet var ett romerkst kortsvärd (gladius), i dag en välvårdad gräsmatta. Promenaden gick vidare över lakresttippen, förbi Käringaråsa, Tollestorpahålan till Kåhögen där vi fikade vid Blackesjön. Bengt Kindbom berättade om de olika platserna, om forntid med kulturminnena och om nutid med uranbrytning och eferbehandling.
På återvägen efter Kungshögen studerade vi Silborör, i dag Häggums största bevarade gravfält bestående av 1 rund stensättning, 10 domarringar och 3 resta stenar. 

Tollestorpahålan
I hålan som ligger i Brunnehems socken, skall en gömd skatt ha grävts upp. Denna skulle ha vart tillräcklig för att upphittaren eller upphittarna skulle kunna inköpa en del av en närbelägen gård, Tollestorp i Häggum. Efteråt skulle det ha spökat vid hålan. Det berättas även att det skulle ha varit två skattgrävare och att de träffat på en guldkista. 
När de skulle dra upp kistan, kom en höna dragandes med ett hölass och en annan höna var körsven. Förbluffade över denna syn kunde de ej tiga utan frågade vart hönan ämnade sig med lasset.
”Te Falköping”, blev svaret, varemot de tvivlade skattgrävarna inlade sin gensaga med orden: ”Å pytt, går i heller”. Men då sjönk kistan åter ned i jorden. 
Ovanstående är nedskrivet av H Sköld – E Magnusson 15/6 1934. Sägnerna om hålan hade erhållits av framlidne lantbr. Alfred Johansson, som hört den av sin far, Johan Johansson i Anders Nilg Tovatorp, född 1834, samt av lantbr Axel Andersson, som hört den av sin mor. Båda sagesmännen var bosatta i närheten av gränsen till Häggum. I Mossagårdarna. 
En kvinna skall ha omkommit på denna mosse under svår snöstorm.

Björstorp
”Odlarmöda” på kvällen den 20 maj vandrade 10 medlemmar till Björstorp en inäga tillhörande Bolums socken som ligger som en enklav i Häggum. 
Samling vid vägen till Tollestorp där 2 av de 23 fornminnen som finns i området är belägna. Ett av dem är plats för Offerkast, som har bestått av knytnävsstora stenar. Möjligen har det försvunnit en del vid vägbreddning. K E Sahlström redovisar vidare 1939 (Valle härads fornminnen nr 5 a och b.) ”Ingen bör färdas förbi här utan att kasta en sten på röset. En dräng skall hava blivit dräpt här förlänge sedan, och mörka kvällar lyser det här och spökar”.
Kronoparken Billingen utskiftades 1838 till ägarna av gårdar i socknarna runt Billingen. Vid lantmäteriförrättningen beslöts att ”alla de intäkter som på gamla Cartan finns bibehållne, med undantag af Catharina Häggrens vid Kållkälle belägna, skola från delningen uteslutas och förblifva deras förra innehavare tillhörige” Detta var förmodligen skälet till att i ”Ägobeskrifning” upptagna Björstorp 20 Tdl 6 kapl, blev kvar som en del av Bolums socken. 
Första gången i jordaboken 1603 Biörztorp Klostertorp. Enligt den muntliga traditionen har området varit betesmark för hästar / remont (ej färdigdresserad unghäst för kavalleriet) å Gudhem.
Björstorp har under många år på 1900-talet tillhört och brukats av Skomakarehemmet i Häggum. På platsen fanns fram till omkring 1960 en lada, och betesdrift förekom därefter men nu är all åkermark sedan något år planterad med gran.
Efter fika förflyttades sig gruppen till Skomakarehemmet för se en husgrund och Igelsjön; Häggum enda naturliga sjö, som ses bra när skogen avverkats omkring sjön.

Billbergs och Döves-Lottes
Vägen till Billbergs har märkts ut och en liten gångbro anlagts. På leden Döves-Lottes har ytterligare en spång lagts ut, i ett sankert parti, som ökar framkomligheten. Välkomna att vandra!

Professor Manuel Pino från Acoma Pueblo i New Mexico, USA besökte på Pingstafton 26 maj Häggum. 
Han informerades av medlemmar från Hembygdsföreningen. Föreningen Vild-Eken som står bakom Manuel Pinos besök i Sverige, där han medverkat i seminarier och föreläsningar och besökt Sveriges Riksdag, ger följande presentation:

”Manuel är född och uppvuxen i Acoma Pueblo i New Mexico USA. I Acoma Pueblo ligger byn som idag kallas Sky City, som tillsammans med byn Old Oraibi på Hopi indianernas reservat, är Nordamerikas allra äldsta fortfarande bebodda bosättning. 
Under sin uppväxt fick han erfara hur hans folk påverkades av att de bodde granne med USAs största dagbrotts uran gruva. (att se ”vårt” dagbrott efterbehandlingen av detta och avfallstippen var det som fört honom till Häggum.) 
Manuel har ett långt engagemang bakom sig och har arbetat större delen av sitt liv med frågor som påverkar Ursprungsfolk och miljön. I de traditionella Nordamerikanska indianernas samhällen, är miljön och människan oupplösligt förenade – de ser till helheten. 
Manuels arbete har fört honom till många länder och han har deltagit i flera av FNs Världstoppmöten. Han representerar sitt folk, Southwest Reasearch and Information Cetre i Albequerque NM, Indigenous Environmental Network i Bemidji MN och International Indian Treaty Council. 
Industrialismens tid har sin grund i användandet av olja, kol, uran och andra sk “naturtillgångar”. Idag vet vi att fossila bränslen har orsakat Klimatförändringen. 
Ursprungsfolkens ledare och talesmän/kvinnor har kämpat sedan andra världskriget, för att få oss att lyssna och hitta vägar att mildra/förhindra klimat förändringen.”

Vandra på Tån.
Borgunda centerkvinnor besökte Emmes den 30 maj och guidades på en del av Tån. Från Smedbacken till Blacka Kajsas. På grund av ett tätt duggregn fick vi flytta in i Stûva där det blev en fin gemenskap med god värme från kaminen, fika och berättelser.

Alli Mikkolainen
Högtidstalet på nationaldagen 2007 hölls av Hälsovårdsmagister Alli Mikkolainen, Tammerfors.
Alli född Kaukonen kom den 28 september 1944 till Sverige och Backgården i Häggum som ett av de 70 000 finska barn som lämnade Finland. Världens största omflyttning av barn undan krigets fasor. I Allis fall de ryska truppernas framryckning i dåvarande finska Karelen. 
För 60 år sedan den 17 juli 1947 återvände Alli till Finland för att återförenas med sin familj som då byggt upp ett nytt hem i Littoinen utanför Åbo och för att börja i skolan.
Alli har genom alla år hållit regelbunden kontakt med sin familj i Sverige. Därför är Hembygdsföreningen glad för att kunna hälsa henne välkommen att hålla högtidstalet vid firandet av Nationaldagen i Häggum. 
Alli Mikkolainen är hälsovårdsmagister och har under den senare delen av sin yrkesverksamhet varit ledande överskötare vid Raumo sjukhus, vilket är administrativ chef på sjukhuset. Hon har arbetat på Åbo universitetssjukhus som sjuksköterska inom ögonsjukvård och neurologi innan han övergick till vidareutbildning och administrativa tjänster.

Nationaldagen 2007 samlade 250 personer vid Gamla Prästgården.
Under kvällen förekom utöver högtidstalet; körsång av Häggums kyrkokör under ledning av kantor Yvonne Conradsson, musik Petter Rosenlund på saxofon, folkdans av Skövde Folkdansgille och kaffeservering.
Högtiden avslutades med andakt i kyrkan under ledning av km. Mats Bengtsson. I kyrkan medverkade också Liss-Christin Jakobsson på fiol tillsammans med kören och övriga musiker.

NATIONALDAGEN I HÄGGUM 6.6.2007, Högtidstal av Alli Mikkolainen, Tammerfors Finland. 

Blomstervandring.
Den 19 juni var vi 16 deltagare under som under ekolog, Dag Fredrikssons sakkunniga ledning besökte torrbackarna vid Höberg (egentligen Pukabo öster om Höbergs backar). Den finaste torrbacken i Skövde kommun. 
Bl a följande arter observerades under kvällen: Backglim, Backklöver, Backsippa, Backsmultron, Backtimjan, Blodnäva, Bockrot, Brudbröd, Darrgräs, Flentimotej, Färgkulla, Getväppling, Jordtistel, Jungfrulin, Kattfot, Krissla, Kungsmynta, Prästkrage, Slåtterfibbla, Spåtistel, Stor blåklocka, Sötvedel, Trollsmultron, Väddklint, Ängshavre, Vingvial, Kråkvicker, Käringtand, Ängssyra, Lundtrav, Gökblomster, Fyrkantig Johannesört, Björnloka, Gullviva, Vitmåra och Gulmåra.

Häggumsmästerskap
Trots den ganska kylslagna kvällen den 28 juni deltog omkring 65 personer i aktiviteterna vid Emmes. 40 personer gick tipspromenad, 40 kastade pil och 25 talet sköt med luftgevär. Alla umgicks där det serverades hemlagade fruktpajer med dryck.
Häggumsmästare i pilkastning pojkar 6-9 år Hugo Wester Åsle, flickor Emma Pettersson Skövde, pojkar äldre Johan Larsson Björksäter, damer Camilla Olsson Backgården Bolum och herrar Morgan Berg Lyckeberg.
Häggumsmästare i luftgevärsskytte flickor Lovisa Berg Lyckeberg, pojkar Anton Berg Lyckeberg, damer Inez Kindbom Stensborg och herrar Jonas Johansson Kvarnlätten.

Veteran kväll
Regn, regn och åter regn dagarna före, kvällen före stog det vatten på infarterna till de två åkrar på Rosenlund som skulle användas för arrangemanget. Helt osannolikt upphörde regnet vid 12 tiden på torsdagen den 5 juli och vädret blev perfekt och bilar och besökare strömmade till på kvällen. Veteranbilar 40 till antalet, några militära fordon, 15-tal mopeder och motorcyklar samt 10 bord för försäljare på veteranmarknaden. Omrking 300 besökare som umgicks studerade fordon, drack kaffe med hemlagat bröd, åt varm korv eller smakade på de kinesiska grillspetten. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Skaraborgs Motorveteraner. Publikpriset vanns av Bernt Göran Stenssson, Vara en röd Chevrolet från 1949.
Ett uppskattat inslag var bussen en Scania Vabis från 1957 i turistbussutförande ägd och körd av Lennart Andersson, Skövde med var också Arnold Andersson en profil i bussvärlden och för Billingen Trafik AB i Skövde. Bussen gick efter tidtabell mellan Häggums by och Emmes Stûva samt gjorde två rundturer.veteranmarknaden. 

Besök i djungeln
Onsdagen den 15 aug. var Hembygdsföreningen inbjudna av Ludvig Johansson och Ann-Christin Andersson, Bossgården Kvarn. Ludvig Johansson presenterade sin ”Exprimentodling av exotiska växter” för 40 deltagare. Odlingen sker delvis i botten på den gamla kvarndammen och omfattar omkring 200 unika arter/sorter. Hugade spekulanter kunde köpa plantor. Ludvig Johansson kunde också presentera det första exemplaret av sin bok ”Odla exotiskt i din trädgård” som utges på förlag Prisma och kommer att börja att säljas i bokhandeln den 3 sept.
Ludvig Johansson presenteras av förlaget med följande: Han är en entusiastisk extremodlare. I hans trädgård strax söder om Skövde (zon 3&4) växer frilandsbanan, hibiskus, ett större antal storväxta bambusorter, fikon, jättegunnera, kaktusar, yuccor, agave och mycket annat. 
Bengt Kindbom informerade efter att fikat intagits under en studs samvaro om kvarnmiljön vid Bossgårdens kvarn och visade Häggums f.d. kommunala bastu samt information om dess tillkomst, byggnad och drift. Bastun som stod färdig till nyåret 1950 kostade då 9.970:- kr.

Mûla möske
En underbart vacker kväll lördagen den 18 aug. samlades många medlemmar vid Lottes i Söakullen för att ”Mula möske” när skymningen föll och för att lära sig sjunga Häggumavisan. En grupp gick över berget från Källeberg under Dag Fredriksson ledning, han berättade om ett antal växter som han påvisade under vägen såsom: Slåttergubbe, Johannesört, Stjärndarr, Veketåg, Klockljung, Ringlös flugsvamp, Odon Pyrola olika arter, Pors, Bindvide, Rödbandad spindelskivling med flera.
Lisbeth och Gunnar Olofsson hälsade alla välkomna med grillen tänd och kvällen kunde inledas kring måltiden som intogs ute på den vackra sluttningen ned mot Söakullamossen. Kvällssolen spred ett förtrollande och vacker sken över mossen och skogen.
Bengt Kindbom berättade om händelsen i Söakullen för 155 år sedan då ett 20-tal byinvånare under inflytande av mycket brännvin åstadkom skadegörelse, misshandel och våldtäkt hos Jonas och Maria Häggren. För detta blev åtta dömda att var för sig böta 13 riksdaler för hemgång och 3 riksdaler 24 skilling för påkslag och skuffningar, till detta kom ytterligare enskilda påföljder. Men det blev en värre dom fälld över de dömda, de blev genom en nidvisa, ”Häggumavisan”, utsatta för spott och spe i all sin levnad. 
Tre av de dömda stämde de förmenta författarna, Bobäcks söner, för ärekränkning, varav Ludvig var den som stod inför tinget i Skärv. Han kunde inför tinget inte läsa upp visan bara sjunga den och när han gjorde det stämde både menighet och nämndemän in. Det sägs att varje piga och dräng i hela Västergötland kunde visan i slutet på 1800-talet. Ludvig Bobäck frikändes av rätten efter som inget person utpekas i visan. Visan kom sedan att tystas ned av den framväxande nykterhets- och frikyrkorörelsen på grund av dess fräckhet och brännvinets flödande. 
För första gången på kanske 100 år sjöngs hela visan, alla 38 verserna, offentligt i Häggum av Inez Kindbom och Anders Larsson som också ackompanjerade på gitarr. En speciell stämning och eftertanke spred sig i den lilla stugan i Söakullen där kvällen gick över i natt och stearinljus och oljelampa spred sitt trolska sken.
Tack Gunilla för att vi än en gång fick låna Ditt hus vid Lottes. 

”Släktresa”Barnbarn med familjer till August Johansson, Bossgården Rådene född 1859, besökte Häggum 26/8 på släktresa under ledning av diakon Anna-Maj Gustavsson, Bodafors. A Johansson var tidig medlem av Häggums Missionsförsamling sedemera predikant i västsverige. Gruppen på 30 deltagare besökte Missionshuset och Häggums kyrka som var Augusts konfirmationskyrka.

Vallby – Sörgården Lördagen den 22 september reste 15 medlemmar plus barn till Vallby-Sörgården i Götlunda socken. Gården ägs i dag av Tidanbygdens och Väring-Locketorps hembygdsförening. Tyra Johansson var den sista ägaren i ett led av sex generationer. Efter hennes bortgång fanns inga arvingar och gården gick till Allmänna arvsfonden som skulle sälja den med tillhörande inventarier, men som tur var och efter olika insatser från enskilda och myndigheter så överlämnades gården 1999 till hembygdsföreningarna.
Vi fick en fin guidning om gårdens historia, och tittade på de flesta husen: mangårdsbygnad, undantagsstuga, visthusbod, förråd, ladugård och smedja. I ladugården har det endast funnits oxar och kor. Den sista oxen slaktades på 60-talet. Markerna är inte täckdikade. Mängder av inventarier finns eftersom inget slängts och det visar ett hem som i stort sett varit orört i 100 år. Som avslutning smakade kaffe med hembakat bröd mycket bra.

Stenen vid Björstorp När vi besökte Björstorp i våras upptäckte vi inhuggen text på en sten som har en mycket plan sida, format 1 m x 65 cm. Under sommaren har personal från Skövde museum besökt platsen och gett intruktioner om hur man kan få fram texten. 
Den 1:a oktober var vi tre medlemmar som på kvällen skurade stenen och belyste den för att se tecknen. Det finns tre textrader som är 90, 83 och 59 cm långa. Vad står hugget i sten det får experterna titta på. Vi urskiljer klart några bokstäver och tecken. Det är inte runskrift. 

Emmes Den 4 och 5 okt var vi 7 medlemmar som ”mörna” nocken på ladugården, bytte fundament till flaggstången och utförde visst övrigt arbete.

Dom ger sig inte
Continental Precious Minerals Incorporated (CPM), Canada, kommer igen med 14 ansökningar och vill nu leta efter vanadin, uran, nickel, alunskiffer, olja och gas mm. Området är ungefär detsamma som Svenska Skifferoljeaktiebolaget, London, fick nej på från Bergsstaten 21 mars 2007. Hos oss är det något utökat så att alla fastigheter i Häggum berörs. 
CPM fick avslag på sin ansökan som gäller området från Häggum norr ut till Timmersdala men har överklagat detta och den frågan är ännu inte avgjord.
Hembygdsföreningens styrelse har beslutat att avstyrka dessa ansökningar med samma motivering som de senaste åren.
Gör din röst hörd! Skriv senast den 6 december till: Bergsstaten Slaggatan 13 791 71 FALUN

Gertie Larsson, Håkan-Uddsgården, årets Häggumare 2007.
Motiveringen är att Gertie Larsson i 25 år med trofasthet och tjänande undervisat Hembygdens barn i Söndagsskolan .
Hembygdsföreningen lämnar i samband därmed en gåva till Häggums Söndagsskola.

Höstagillet som samlade 50 deltagare gick i potaternas tecken. Hanna Biljer, Bolum kåserade engagerat om sina ”knölar”. Hon visade upp en del av de 100-tal sorter som hon med noggrannhet odlar och vinterförvarar hemma i Bolum.
Hanna har både humor och värme varför tiden gick fort fram till det vara dags att sätta sig till bords för att äta potater. Gratänger, Janssons, sillsallad m m hade medlemmat i föreningen tillrett. Till kaffet serverades ”Kronans kaka” även den med potatis bland ingredienserna.
Mellan mat- och kaffeserververing sjöng Anders och Susanne Larsson ”Häggumavisan”.

Julgran och Tomte Den 8 dec restes för 60:e året granen på kyrkans parkeringsplats. I år skänkt av Maj-Britt och Arne Larsson, Korstorp. Kaffet som krävs för att granen skall komma på plats bjöd Camilla Olsson och Leif Larsson på. Tomten tog emot önskelistor i Emmes stuva på eftermiddagen. Barnen bjöds på godis och de vuxna på glögg och pepparkaka.

Fridfull jul När jag skriver dan före dan före dopparedan så är det för att önska alla medlemmar och andra God Jul och Gott Nytt År. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till kamraterna i styrelsen, valda kommitteér och funktionärer för ett väl genomfört verksamhetsår 2007.

Bengt Kindbom, Ordf. Hembygdsföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *