Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2005

Gott Nytt År
2004 är tillända. Årest slut präglas av den stora tragedin i Sydostasien. Våra tankar går till alla som sörjer eller är drabbade på annat sätt.
Hembygdsföreningens verksamhet det gångna året har präglats av två jubileum och en omfattande verksamhet i övrigt. Ett tack riktas till alla medarbetare och till Er som besökt oss, för att året som gått blivit så bra.
Välkomna till ett som vi hoppas lika rikt år 2005.

Nu är vi på gång Våren är äntligen på väg och som framgår under rubriken vad händer så skall vi ställa i ordning vid Emmes under april.
Verksamhetsåret 2005 har som en röd tråd att lyfta fram just Emmes. Föreningen vårdar mark och byggnader men har inte många aktiviteter där, det skall vi ändra på i år. Utöver det som upptas i verksamhetsplanen så är vi värdar för en av bussresorna från Skövde under rubriken ”Turista hemmave”. Tisdagen den 26 juli stannar en buss för att fika vid Emmes där vi i föreningen visar husen och berättar om Häggum.
En förändring beslutades i verksamhetsplanen vid årsmötet. Vandringen till Våtemossen är flyttad till fredagen den 20 maj kl. 18.30. Notera det Ni som har sparat den utsända verksamhetsplanen. 

Torpvandring till Billbergs söndagen den 1 maj 2005.
Den första riktigt varma dagen denna vår var vi 30 deltagare som startade vid Noläng för att gå till Nytorpet. Först stannade vi vid de två hålvägar och två domarringar som finns på Noläng i fornlämningsområdet Noläng-Bjärsgården. Fantasin fick spela fritt om boende bebyggelse och gravskick på platsen under de senaste 10.000 åren.
Vandringen gick vidare efter den väg som fram till slutet på 1800-talet var utfartsväg för Skomakarhemmet, Sköttorp, Nytorpet och Vasatorpet samt för Björstorp det område som tillhör Bolums socken och ligger inne i Häggums socken. Lämningarna av Sköttatorpet, Vasatorp besöktes innan vi var framme vid Billbergs – Nytorpet. Sist boende Karl Billberg död 1944, skogsmänniska, jägare, filosof och en stor personlighet. Flera berättelser, historier, bilder och fakta om Karl Billberg redovisades.
Torpplatsen ligger nu mitt i ett skogshygge men kommer att bli ett kulturreservat när skog nu återplanteras runt om. På platsen finns väl bevarad husgrund, grund till ladugård och en helt intakt jordkällare.

Informativ hemsida i Häggum
I Billingsbygden 2004 som utges av Skövde hembygdskrets får Häggums Hembygdsförening ett fint betyg citat:
”I Skövde hembygdskrets finns tolv föreningar. Av dessa har flera en hemsida. Den mest informativa har utan tvekan Häggums Hembygdsförening. Gå in på den så hittar du som är intresserad av hembygdsfrågor massor av tips.”
Från Häggums Hembygdsförening tackar vi för detta och vi tackar framförallt vår webbmaster Fredrik Ekengren.

Odlarmöda
Hur våra förfäder arbetat och slitit för att få sin bärgning studera vi den 20 maj 2005 då 25 deltagare vandrade upp till Våtemossen. Vägen till Våtemossen, är ett fint och sevärt byggnadsverk. Vägbanken är bitvis uppmurad med sten och det finns två broar med fina brofästen murade i sten. 
På Våtemossen har man på mager och vattensjuk mark odlat upp ett antal åkertegar på 1800-talet. Våtemossen nämns första gången i jordaboken 1825. Genom Våtemossen rinner Svärtebäcken som avvattnar områden längre in på Billingen. I nord-sydlig riktning sträcker sig fyra 350 meter långa tegar, två på vardera sidan om bäcken och tre kortare tegar i samma riktning. I SV-NO riktning finns två drygt 100 m långa tegar. Dikena mellan tegarna är i stort sett igenväxta och kan endast på kortare sträckor urskiljas tydligt. Inne på mossen finns välbevarade brofästen i sten till broar mellan olika tegar.
På 1800-talet fanns en bosättning på Våtemossen. Bostadshuset finns med på 1877 års ekonomiska karta. Våtemossen brukades fram till på 1960-talet av syskonen Granqvist St. Gåran. En lada på Våtemossen 6×9 m med tillbyggnad 3×3 användes för höbärgning fram till slutet av 1950-talet. Från Våtemossen och hem till gården Stora Gåran kördes hö med oxar som dragare de sista i Häggum. 
Häggum Hembygdsförening har 2004 fått dispens av Länstyrelsen i Västra Götalands län från föreskrifterna för reservatet och har röjt av sly, björk o gran som växt upp inom grunden för ladan.
På hemväg besökte vid stenbrotten vid Backen och såg på diabaspelarna. Likaså de tydliga fundamentena från krossanläggning och asfaltverk som AB Svenska Stenbeläggningar drev här för 45 år sedan.

Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen
Ännu en gång kastar exploatörerna sin blickar på Häggum med omnejd.
Denna gången är det Svenska Skifferoljeaktiebolaget, dotterbolag till det Irländska MinMet.
Området utgör 4.979 hektar, karta kan vi inte presentera här eftersom © 2000-2003 har Lantmäteriet och Bergsstaten. Den nordliga linjen sträcker sig ungefärligen från Lillegården i Loringa till Korsbacken i Bolum och den sydliga från SO Borgunda kyrka till Skälsbo i Brunnhem. Mitt i detta område ligger Häggum
Vad skall man söka efter? Under rubriken Mineralisering sägs:
”Vida känt är att Alunskiffern utgör en signifikant reserv av fossil energi och är också den största uranreserven i Europa.
Skiffern håller också signifikanta koncentrationer av andra element såsom aluminium. Molybden, nickel och vanadin med lägre halter av guld, magnesium och sällsynta jordartsmetaller.
Dessa metallinnehåll är de primära intressena för Svenska Skifferoljebolaget.”
Styrelsen har beslutat kalla till medlemsmöte den 30 juni 2005 för att avge ett yttrande till Bersstaten. Förslag till yttrande är tillgängligt för alla medlemmar ring eller E-posta till ordföranden.
Yttrandet avstyrker att undersökningsttilstånd ges och kort sammanfattat åberopas följande skäl: Det finns redan ett omfattande material om alunskiffrarna. Det synes vara en marknadsuppdelning mellan multinationella företag som styr ansökan. Vi förutsätter att det intressanta för företaget är uran. Med hänsyn till de förhållanden som gäller i Västgötabergen är inte den metod som föreslås möjlig att genomföra eftersom den skulle skada vatten, natur- och kulturvärden.
Vid mötet deltog ett 60-tal personer som avgav ett enat förslag att något tillstånd till undersökning bör inte beviljas. 

Ungdomens 10-mila och Skaraborgspaketet 
Häggum Hembygdsförening hälsar orienterare från hela Sverige och från andra nationer välkomna till Häggum.
Med centrum på Torsborg kommer 1000 tals orienterare att tävla i dagarna tre. Fredag natt 29-30 juli avgörs världens största ungdomsorientering – Ungdomens 10-mila med IF Hagen som arrangör. På lördag eftermiddag den 30 juli avgörs en medeldistans med Istrums SK som arrangör och slutligen på söndag den 31 juli avgörs en långdistans med Falköpings AIK som arrangör.
Arrangörerna har valt en vacker plats för camping och tävlingscentrum på Sydbillingens sluttningar.
Ni kommer att befinna er i en bygd som bär prägel av 1000-tals år av kultur och bebyggelse men också av modern industrihistoria. Naturen med de Västgötska platåbergen som omsluter Häggum är unik.
För den som vill veta mer om den bygd ni kommer att vistas i hänvisar vi till all informationen på vår hemsida särskilt då ”Häggum 2004” som är en beskrivning av modern landsbygdssocken av i dag.
Från Häggums Hembygdsförening hoppas vi att ni mellan tävlingarna skall hinna se Er omkring och vi hänvisar till våra vandringsleder på hemsidan. Lagom tur som ligger nära campingen är ”Runt Häggums by”.
Grattis
Häggums Hembygdsförening gratulerar segrarna i Ungdomens 10-mila; herrar/damer – 12 år, Täby OK/Turebergs IF, damer -18 år Tamperen Pyrintö Finland och herrar/damer -18 år Ärla IF. Världens bästa Ungdomsklubb (sammanlagt resultat i de tre klasserna), Stora Tuna IK.

Segerstads Hembygdsförening 
Gästade Häggum den 28 juni 2005, med 20 medlemmar som vandrade på Tån från Häggums kyrka till Adama vid gränsen till Rådene. Lämplig tid för fikapaus var vid Emmes stûva. Som värdar känner vi stor glädje över att Segerstads hembygdsförening kom på besök.


Yttrande över ”Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen”. 
Häggums Hembygdsförening har vid ett medlemsmöte den 30 juni 2005 beslutat avge följande yttrande: 
Tidigare utredningar
Om alunskiffrarna i Västgötabergen finns mängder av utredningsmaterial som klargör skifferns innehåll. Samtliga svenska expertorgan och myndigheter har varit delaktiga i utredningar om alunskiffrarna i Västgötabergen och Billingen både när det gäller Ranstad-75 och Mineralprojekt Ranstad. Redan på den grunden borde slutsatsen kunna dras att föreslagen mineralutvinning inte kan komma till stånd. 
Vad sker i det som synes ske?
Nationella och multinationella företag har uppträtt på ett uppseendeväckande sätt när det gäller ansökningar om undersökningstillstånd i de Västgötska platåbergen. Uppgifterna är hämtade från Bergsstatens hemsida /arendelist.asp. 
Optium Mineral AB har den 17 maj 2004 lämnat in en ansökan diarienr. 000369/2004 för Varvsberget (som ingår i den ansökan som nu benämns Gerumsberget 1) men denna ansökan återkallades den 2 maj 2005. 
Den 25 april 2005 ansöker Geoform Scandinavia AB diarienr. 000335/2005 om undersökningstillstånd för Häggum med det primära intresset att leta efter uran. Företaget återkallar den 28 april 2005, sin ansökan tre dagar efter det att den inlämnats. 
Den 29 april 2005 dagen efter det att Geoform Scandinavia AB återkallat sin ansökan lämnar Svenska Skifferoljeaktiebolaget in sin ansökan diarienr. 000376 och 00377/205. I ansökan sägs: ”Vida känt är att alunskiffern utgör en signifikant reserv av fossil energi och är också den största uranreserven i Europa. 
Skiffern håller också signifikanta koncentrationer av andra element såsom aluminium, molybden, nickel och vanadin med lägre halter av guld, magnesium och sällsynta jordartsmetaller. 
Dessa metallinnehåll är de primära intressena för Svenska Skifferoljeaktiebolaget.” 
Ovan beskrivna tillvägagångssätt indikerar en tydlig marknadsuppdelning och kartellbildning. 
Förslag
att Bergsstaten begär in yttrande från Sveriges och EU:s konkurrensmyndigheter om den marknadsuppdelningen som bevisligen sker. 
Företagens hemsidor
En genomgång av företagens hemsidor visar också på att det primära intresset torde vara att söka efter och bryta uran. 
Att det är uran som styr intresset framgår också av ett uttalande i radioprogrammet Kaliber i Sveriges Radio P1 sänt den 24 april 2005 där det talas om en ”guldrusch för uran2. 
Eftersom ett undersökningstillstånd inte bara gäller de metaller som angetts i ansökan utan gäller i princip alla fyndigheter utom olja, gasformiga kolväten och diamant (Minerallagen 1 kap. 1 §) är vår uppfattning att det primära intresset är andra metaller än de som angetts i ansökan och som meddelats via media. Företrädesvis då uran som är ett miljöproblem inte bara i det lokala området utan i hela användningskedjan. 
Vatten, grundvatten och flöden.
På Sydbillingen, och i övriga Västgötaberg, är det nederbörden som bildar grundvattnet. Nederbörden i form av regn och snö utgör cirka 660 mm per år. Av den mängden dunstar hälften, resten rinner bort eller infiltreras. Den mängd som infiltreras och bildar grundvatten motsvarar 10 % av nederbörden. 
Diabasen som ligger överst i lagerföljden släpper lätt igenom vatten i de sprickor som finns. Nästa lager är lerskiffern som bildar en akvifär och där grundvatten kan hämtas. Orsaken till detta är att nästa lager mellan kalksten och lerskiffer utgörs av bentonit, en extremt tät lera. Bentoniten utgör en akvilud. Hälften av det vatten som tränger ner genom diabasen och lerskiffern passerar bentonitakviluden till kalkstensakvifären den andra hälften strömmar ut i sluttningszonerna. 
Under kalkstensakvifären ligger den i ansökan aktuella alunskiffern. Alunskiffern är lika tät som vattentät betong och utgör därmed den andra akviluden i Sydbillingen. 
Av de 40 mm som infiltrerats i diabasen är det 5 mm som når sandstensakvifären under alunskiffern. Sandstenen vilar direkt på det täta urberget och därmed bildas grundvattennivån i sandstenen. 
Varje aktivitet i dessa berglager och grundvattenmagasin innebär förstört grundvatten. 
Metod
Enligt vår uppfattning måste redovisad målsättning för att få ett undersökningstillstånd beviljat stå i någon rimlig proportion till möjligheten att genomföra en framtida drift. Så är inte fallet och den ansökan som nu föreligger måste lämna mycket övrigt att önska för att kunna göra en bedömning av mineralutvinningen i dess helhet. Av de tre sidor som ansökan består av upptas nära hälften av allmänna formuleringar och fraser. 
Metoden som tillämpas i andra delar av världen har ingen bäring i den typ av berg och lagringsföljd som Västgötabergen utgör.
Av ovanstående redovisning under rubriken ”Vatten, grundvatten och flöden” framgår att alunskiffern är en mycket tät bergart. Vi ifrågasätter hur en lakning då kan ske i alunskiffern som är så tät att endast en ringa del av vattnet tränger igenom alunskiffern. Vid lakningsprocessen i Ranstadsverket enligt AE-metoden var skiffern krossad till kornstorleken 2 mm för att en lakningsprocess skulle kunna ske med mesta möjliga utvinning.
Slutsatsen av detta är att lakning i skifferlagret som det ligger inte är möjligt och är det möjligt med de lösningar som bolaget avser att använda så är det tätningsskikt som alunskifferakviluden utgör upplöst och miljögifter sprids till sandstensakvifären. Därmed sker ovillkorligen en skada på de viktiga grundvattentillgångarna i sandstenen. 
Om lakning inte kan ske i orörd alunskiffern återstår att spränga skiffern på plats. Då blir skadan ännu större därför att den spärr som alunskifferakviluden utgör är genombruten och det är fritt fram för förorening av grundvattentillgången i sandstenen. 
Ett exempel på vikten av att grundvattentillgången i sandstenen inte förorenas kan vi hämta från efterarbetning vid Ranstadsverket. Vid grovkrossen som låg så djup att det fanns en öppning ner i sandstenen var man tvungen att täta på ett särskilt sätt för att inte förorenat vatten skulle rinna ner i sandstensakvifären. Studsvikföretaget SWAPO som haft ansvaret för efterbehandligen från och med 1990 till dags dato kan verifiera detta. 
I urberget som sandstenen vilar på finns ett antal förkastningssprickor. Dessa sprickor gör att urberget lutar åt olika håll och vatten i sandstenen som förorenats kommer att föras ut i dagen på olika platser runt bergen. Detta skiljer sig totalt från de skisser som Svenska Skifferoljeaktiebolaget självt presenterat sid 7 i ”Alum Shale Projekt – In situ Metal Extraction – May 2005”. 
Föroreningarna hamnar i de vattendrag Tidan, Flian/Lidan och Ätran som avvattnar platåbergen. 
En metod för utvinning under jord utan brytning har prövats i Sverige, den så kallade Ljungströmmetoden i Kvarntorp utnyttjat av just Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Elström användes för att utvinna olja ur skiffern under jord vilket fungerade men man hade inte någon kontroll på föroreningarna och därmed miljöeffekterna. 
En fråga som vi ställts inför där inget svar ges i ansökan är. Vad skall man göra med de metaller som man utvinner men som man enligt ansökan inte tänkt utvinna? 
Vi vill också påpeka den stora risk som finns för att läckage eller olyckor skall ske i något av de andra berglagren. Läckage som påverkar källflöden, rikkärr och extremrikkärr samt vattentäkter. 
Förslag
att Bergsstaten avslår Svenska Skifferoljeaktiebolaget ansökan om undersökningstillstånd med anledning av den presenterade metoden för utvinning av metaller är orealistisk. 
Verksamheten i övrigt
Enligt det sökande företaget skulle en exploatering förbättra det lokala samhället ur en socioekonomisk synvinkel. I allmänna ordalag nämns att arbetstillfällen skall skapas, vi tror att det kommer att ske i ytterst begränsad omfattning eftersom det samtidigt försvinner arbetstillfällen inom jord- och skogsbruk samt turistnäringen. Infrastrukturen som företaget säger skall förbättras är inte säker att det är förbättringar då det kommer att göra ingrepp i värdefulla områden för natur och kultruminnesvården. Enligt vår uppfattning kan de påstådda förbättringarna på inte sätt uppväga riskerna med en exploatering vilket vi vill visa med nedanstående påpekanden. 
Ovanjordverksamheten skulle i de sökta områdena komma att bedrivas på platser som är av betydande intresse för naturvården, kulturvården, jord- och skogsbruket samt det rörliga friluftslivet och består av flera naturreservat och områden som är upptagna som riksintresse i den fysiska riksplaneringen. I ovan nämnda dokument ”Alum Shale Projekt – In situ Metal Extraction – May 2005” finns också redovisat hur stora områden skulle komma att belastas av borrhål och rörledning som utgör en potentiell risk även för stora områden ovan jord. Vilket bör jämföras med de restriktioner som gäller för både hushållens och näringslivets användning av, petroleumprodukter och miljöstörande ämnen i övrigt, behandling av avfall och restprodukter samt utsläpp till vatten och luft. Områdena omfattar 13.541 hektar en påverkan som ingen i modern tid upplevt i Skaraborg. 
Sammanfattning
Falköping, Skövde och Tidaholms kommuner har avstyrkt ansökan från Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Häggums Hembygdsförening vill särskilt understryka detta och stöder på allt sätt kommunernas yttrande. 
Häggums Hembygdsförening beslutar med stöd av ovanstående föreslå
att Bergsstaten ej beviljar undersökningstillstånd enligt minerallagen för Svenska Skifferoljeaktiebolaget, ansökan diarie nr. 00377/2005, 
att Bergsstaten beaktar skrivelserna från berörda markägare och övriga.

Häggumsmästerskap i pilkastning och luftgevärsskytte, avgjordes 30 juni en vacker kväll där mygg och knott till slut blev besvärande.
Mästare pilkastning – flickor 1. Maria Johansson, Bäckagården 2. Sofie Jakobsson, Toraberg – pojkar 1. Johan Larsson, Björksäter 2. Anton Berg, Lyckeberg – damer 1. Theres Qvarfordt, Solhem 2. Gullan Johansson, Skultorp – herrar 1. Sven-Erik Lundell, Rosenlund 2. Arne Jakobsson, Toraberg. Mästare luftgevärsskytte – 1. Asta Schill, Blommelund 2. Anita Åsberg, Fridhem – herrar 1. Anders Kindbom, Torsborg 2. Konrad Lidholm, Backgården.

Veteranbilens kväll den 7 juli blev en succé, med 34 bilar och en MC på plats. Antalet besökare var cirka 300 som såg på de vackra bilarna, fikade, åt varmkorv och sköt med luftgevär. Ordföranden för Skaraborgs Motorveteraner Lars-Olof Strömqvist Skultorp, berättade om klubbens verksamhet klubben som för övrigt är en av de största i landet. För två bilar delades Häggumsdokumet ut som pris – Karl-Erik Norman, Mariestad med Austin 1926 års modell och Sten Karlsson Axvall med en Volvo PV 1964 års modell.
En annan orsak till publiktillströmningen var den av Sven-Erik Lundell initierade och arrangerade – Veteranmarknaden – med ett tiotal försäljare.
Resultatet i skytte blev damer: 1. Inez Kindbom, Stensborg 2. Marina Agnar, Stenstorp, herrar: 1. Morgan Berg, Lyckeberg 2. Leif Krantz, Höberg.

Turista Hemmavé med temat Sydbillingen förr och nu – stannade den 26 juli vid Emmes stuva för att fika. 53 resenärer kunde njuta av den vackra kvällen. Som värdar är vi glada över detta besök och hälsar alla välkomna åter. 

Berättarkväll den 4 augusti.
Kvällen inleddes med en tipspromenad till Lövåsen där huset fortfarande står kvar och minner om vilken vacker plats det en gång var på kullen intill bäcken. Men säker armt för de boende i gången tid. Huset var bebott intill mitten av 1940 talet. Promenaden gick förbi där fattigstugan låg och Finslund där skräddaren August Rik bodde och verkade.
Kvällen fortsatte vid Emmes stûva med varm korv, fika, berättande och samvaro i vilket 40 personer deltog.

”Mula möske”
Kura skymning på Halleberg den 20 augusti var som en kväll hämtad ur Dan Anderssons dikter.
Vandringen till fots från Skomakarhemmet där ingen väg finns, den mörka skogen på kvällen och marschallernas sken vid hemgång. Omkring våran präst Mats Bengtsson satt allt folket i en ring och lyssnade när han sjöng Dan Andersson till eget ackompanjemang på dragspel. Även allsången ljöd i den tysta skogen. Den skog som återerövrat den åkermark som Gustaf Larsson bröt i slutet på 1800-talet för sin och sin familjs bärgning. Och som odlades så sent som för 45 år sedan.
En tipspromenad med aktuella frågor vanns av Erik Lundell, Rosenlund och Bengt Johansson, Skultorp som båda hade alla rätt. Tre grillar var i gång och mat och kaffe njöts i gröngräset runt stugan. Flera kort fanns på den sist boende på Halleberg; Oskar Larsson korgmakaren. Några korgar och de sista ämnena till korgar som han bearbetat kunde beskådas. I övrigt berättades om Oskar och hans liv vid sidan om allfarvägen. Vi var tillsammans 45 personer med gäster från bl.a. USA och Spanien.

Ekesogsvägen-Stora Gåran-Backavägen.
Den 4 september kunde vi hälsa 33 deltagare från Södra Skaraborgskretsen av Svenska Turistföreningen(STF) välkomna till Häggum för att vandra och guidas på leden Ekesogsvägen-Stora Gåran-Backavägen.

Nej till mineralletning.
Den statliga myndigheten Bergsstaten har beslutat att avslå Skifferoljeaktiebolagets ansökan om att få leta mineraler i vår bygd. Skälet till avslaget är att inte riskera de stora natur- och kulturvärden som finns i bygden.
Den ansökan som berörde Häggum väckte starka protester inte minst från oss i Hembygdsföreningen och över 120 skrivelser kom in från privat-personer och organisationer som alla hade invändningar mot att tillstånd beviljades. 
Motivering för bergmästarens beslut: 
”I ett ärende om undersökningstillstånd enligt minerallagen kan inte lagligen prövas vilka undersökningsarbeten som kan tillåtas. Det kan inte heller prövas om mineralutvinning kan tillåtas. Prövningen av vilka undersökningsarbeten som kan tillåtas ankommer i stället på, om undersökningstillstånd beviljas, på länsstyrelsen enligt de regler som kan finnas till skydd för miljön och kulturmiljön. Först om en utvinning skulle aktualiseras kan prövas förutsättningar för en sådan enligt reglerna om bearbetningskoncession som bland annat innebär ingående miljöprövning. 
En ansökan om undersökningstillstånd innebär däremot en prövning av de villkor som anges i 2 kap 2§ minerallagen. Enligt denna bestämmelse skall undersökningstillstånd meddelas om det finns anledning att anta att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral. Undersökningstillstånd får dock inte meddelas den som uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få tillstånd en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har visat sig olämplig att bedriva undersökningsarbete. 
Fråga är således om sökanden har möjlighet att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. 
Bergmästaren gör härvidlag följande bedömning. Av länsstyrelsens yttrande framgår att de regler som gäller med syfte på att bevara miljö och kulturmiljö opåverkade har en mycket stor utbredning inom det ansökta tillståndsområdet. Länsstyrelsens yttrande får anses innebära att en ansökan om tillstånd att få utföra undersökningsarbeten inte skulle komma att beviljas av länsstyrelsen. Bergmästaren bedömer därför att sökande uppenbart saknar möjlighet att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. Ansökan måste därför avslås. 
Det antecknas att några invändningar inte har rests ifråga om sökandens egen möjlighet, med avseende på ekonomiska resurser och kompetens, att utföra undersökningsarbeten. Jan-Olof Hedström (Bergmästaren)”

Årets Häggumare
Styrelsen har beslutat att ”Årets Häggumare” skall utses när styrelsen så finner det befogat. Det kommer att ske när någon har gjort en insats som vi i hembygdsföreningen tycker är värt en hyllning. Första gången kommer det att uppmärksammas vid Höstagillet den 12 november i år.
Vi gratulerar Elin Göransdotter Toragården och Mattttias Bengtsson Backgården som blev de första mottagarna.

Bygga broar
Fyra idogt arbetande medlemmar byggde den 29 okt två gångbroar över Svärtebäcken vid Vattenfallet ovanför Backen. Nu är ni välkomna att gå över till ön i bäcken och lyssna till bäckens porlande eller vandra ner utefter diabaspelarna på båda sidor om vattenfallet och stanna inför vattnets brus när det faller totalt cirka 6 meter.

Julförberedleser
Granen till kyrkans P-plats skänktes i år av Marleen De Groote, Åsledet. Den vackraste granen i mannaminne eftersom det var första gången som en ”trädgårdsgran” satts upp. De var 15 personer som utförde arbetet den 3 december.
På eftermiddagen kom Tomten från berget på besök i Emmes stûva för att tala med barnen, lyssna på deras synpunkter och ta emot önskelistor. Det blev trångt med trivsamt i den lilla stugans spisvärme. De äldre bjöds på glögg och pepparkakor och barnen fick saft och godis. 40 personer kom och vi tackar tomten som när han gick hälsades välkommen tillbaka nästa år.
Därmed var verksamheten 2005 slut. Vi har vid kretsmötet i Skövde Hembygdskrets fått reda på att Häggums Hembygdsförening under 2005 haft flest utåtriktade aktiviteter och för allt stöd vi fått tackar styrelsen medlemmar och intresserade. Vi hälsar alla välkoma åter 2006.
God Jul och Gott Nytt År !

Bengt Kindbom, Ordf. Hembygdsföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.