Stadgar

Stadgar

§ 1
Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Häggums Hembygdsförening. Föreningen är medlem i Västergötlands Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Hembygdsföreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Häggums före detta socken.

Hembygdsföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, ändamål.

§ 2
Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrat och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö.

Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:

  att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga.
  att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.

§ 3
Hembygdsföreningens verksamhet

Huvuduppgiften är

  att vårda ”Emmes stûva” och övriga byggnader samt de gåvor och handlingar föreningen erhållit.
  att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  att bevara kunskaper om seder och traditioner i Häggum socken.
  att bevaka samhällsutvecklingen och motverka förhållanden som negativt påverkar kultur, natur och miljö.

§ 4
Hembygdsföreningens organisation

4.1Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
4.2Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår.

§ 5
Medlemskap

5.1Person som delar Hembygdsföreningens värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts.
5.2Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersmedlem.
5.3Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 6
Avgifter

6.1Medlemsavgiften beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.
6.2Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.
6.3Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 7
Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak. Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse och anmäls vid nästa årsmöte.

§ 8
Ordinarie årsmöte

8.1Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
8.2Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
8.3Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före mötet.
8.4Medlem som så begär ska senast en vecka före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsänd.
8.5Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysandeb. Val av årsmötesfunktionärer:- ordförande, sekreterare, två protokolljusterare tillika rösträknarec. Fastställande av dagordningd. Årsredovisning
– verksamhetsberättelsen- bokslut- fastställande av resultat- och balansräkningarna- föredragning av revisorernas berättelse- fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamötere. Val av:
– två revisorer för nästkommande verksamhetsår- två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår- ordförande för nästkommande verksamhetsår- ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren- ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren- av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte- övriga val- valberedning minst tre ledamöter, varav en sammankallandef. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslagg. Fastställande av medlemsavgift till föreningenh. Fastställande av verksamhetsplan för det framförliggande verksamhetsåret
8.6Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar.
8.7Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.
8.8Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 9
Extra årsmöte

9.1Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
9.2Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.
9.3Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på dagordningen i samband med kallelsen.
9.4Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 10
Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor. Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som skall ske senast två veckor före mötet.

§ 11
Hembygdsföreningens styrelse

11.1Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
11.2Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.
Härutöver åligger det styrelsen att
– svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel- till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter dessa begär.
11.3Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan, för framförliggande verksamhetsår.
Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.
11.4Föreningens styrelse har sitt säte i Häggum.
11.5Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst fyra övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte.
Antalet ersättare ska vara minst två.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.
11.6Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
11.7Ersättare i styrelsen kallas alltid till styrelsens sammanträden och tjänstgör när ordinarie ledamot har förfall.
11.8Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.
11.9Föreningens styrelse utser funktionärer för olika uppgifter.
11.10Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan. Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde ska utsändas senast en vecka i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
11.11Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i förening utsedda av styrelsen.
Teckning av föreningens postgiro- och bankärenden sker på sätt som beslutats av styrelsen.
11.12Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 12
Räkenskaper och revision

12.1Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
12.2För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.
12.3Styrelsen ska senast den 15 februari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
12.4Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 1 mars till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 13
Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 14
Upplösning

14.1Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag antagits vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
14.2Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av föreningens egna tillgångar.
Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Ovanstående stadgar antagna vid årsmötet den 29 mars 2003:
Bengt Kindbom, Ordförande
Karl-Erik Thorell, Sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *